15 milijonov evrov za naložbe v kmetijske proizvode

Avtor — 21.12.2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja. Za živilsko-predelovalni sektor je tako razpisanih 15 mio EUR nepovratnih sredstev.
15 milijonov evrov za naložbe v kmetijske proizvode

15 milijonov evrov za naložbe v kmetijske proizvode (Vir slike: Unsplash.com)

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS za naložbe v: 

  • predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, 
  • predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, 
  • trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. 

V okviru zgoraj navedenih sklopov naložb so do podpore upravičene naložbe v ureditev ali obnovo objektov, opreme, skladiščnih kapacitet, oskrbo z vodo, varčno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo ter za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme. 

Naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov zajemajo tudi nabavo mobilnega predelovalnega obrata ter naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin. Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov zajemajo tudi ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnje mobilnih prodajaln in pripadajoče opreme, namenskih aparatov za prodajo ter opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov. 

Na voljo bo 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni so tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2014  do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

Vlagatelj je lahko zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, ki ustreza definiciji velikega podjetja, kar pomeni, da ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.  

Vir: MKGP

Oznake: