Objavljena letna poročila za leto 2012!

Avtor — 07.05.2013

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), je objavila večino lanskih bilanc, poslovnih izidov in letnih poročil. Javna objava omogoča brezplačen vpogled registriranim uporabnikom.

Objavljena letna poročila za leto 2012!

AJPES objavil lanska letna poročila (Vir slike: sxc.hu)

AJPES je skladno z 71. členom Zakona o plačilnem prometu pooblaščen za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z zakoni ter za javno objavljanje letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih poslovnih subjektov v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi zakoni.

V skladu s predpisi morajo poslovni subjekti AJPES predložiti podatke iz letnih poročil za državno statistiko oziroma letna poročila za zagotovitev javnosti. Večina poslovnih subjektov predloži AJPES letno poročilo hkrati za namen državne statistike in za namen zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen.

Vseh poslovnih subjektov, ki so morali AJPES predložiti tovrstne podatke, je bilo okrog 170.000. Predložiti so jih morale:

  • gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe),
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  • pravne osebe javnega prava (določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta), to je za javne zavode, proračune in druge pravne osebe javnega prava,
  • nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, to je za ustanove, politične stranke, sindikati, itd.,
  • društva.

Javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, ki so jih gospodarske družbe in samostojni podjetniki predložili AJPES, kot tudi vpogled v letna poročila pravnih oseb javnega prava in sicer za zadnji dve poslovni leti. Izpise letnih poročil za prejšnja leta lahko pridobite v izpostavah AJPES. Priporočamo tudi članek: Letna poročila.

Za bolj konkretne podatke pa vam priporočamo uporabo enega izmed servisov za preučevanje finančne situacije podjetij, na primer Bisnode.

Vir: AJPES


Oznake: , ,