Aktualni podjetniški razpisi

Avtor — 20.01.2017
Ponovno vam ponujamo kratek pregled aktualnih razpisov za podjetja – od tistih za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij do bolj specializiranih za projekte s področja energetike ali lesarstva. Roki za oddajo dokumentacije se hitro bližajo!
Aktualni podjetniški razpisi

Oglejte si najnovejše podjetniške razpise. (Vir slike: Bigstockphoto)

NOVO! Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Objavljen: 20. januar 2017

Rok: 10. februar 2017, 10. junij 2017

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Namen: Mikrokredit mikro in malim podjetjem poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita omogoča tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraziti v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji obrestni meri (fiksna 1,4 %), ročnosti kredita do 60 mesecev, možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev in nezaračunavanju stroškov kredita. SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro in malih podjetij.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo le mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. V podjetju mora biti vsaj en posameznik zaposlen za polni delovni čas.

Višina sofinanciranja: od 5 tisoč EUR do 25 tisoč EUR

Maksimalna vrednost sofinanciranja: Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25 tisoč EUR.

Več informacij >>

Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Objavljen: 30. december 2016

Rok: 20. februar 2017

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov EUR

Namen: Namen javnega razpisa je z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov zaradi pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji, vzpostavitve učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetij in povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije spodbuditi raziskovalno-razvojne in inovacijske projekte podjetij za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Upravičenci: Prijavijo se lahko MSP (ne glede na kohezijsko regijo) in velika podjetja (če imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji).

Upravičeni stroški: stroški plač članov raziskovalne skupine (stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)), storitev zunanjih izvajalcev (stroški pogodbenih raziskav, ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt), pri čemer vrednost teh ne sme presegati 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta, posredni stroški (v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu).

Več informacij >>

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Objavljen: 30. december 2016

Rok: od 23. januarja 2017 do vključno 31. marca 2017 do 24. ure

Vrednost razpisa: do 1 milijona EUR

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Več informacij >>

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Objavljen: 23. december 2016

Rok: od 1. februarja 2017 do vključno 1. maja 2017; od 1. junija 2017 do vključno 1. oktobra 2017

Višina razpisanih sredstev: 12 milijonov EUR

Namen: Podpreti mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih, jim neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje. Ugodnosti so še posebej izrazite v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji 1,1-odstotni fiksni obrestni meri, ročnosti kredita do 60 mesecev in možnostih koriščenja moratorija do šest mesecev. Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov, za kredit pa tudi ne bodo zaračunali stroškov.

Upravičenci: Do mikrokredita so upravičena podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj pol leta in so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja. Ob tem mora imeti podjetje vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina sofinanciranja: od 5 tisoč do 25 tisoč EUR

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za velika podjetja za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Objavljen: 11. december 2016

Rok: 13. marec 2017

Višina razpisanih sredstev: 15 milijonov EUR

Namen: Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Upravičenci: Vlagatelj je lahko zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, ki ustreza definiciji velikega podjetja, kar pomeni, da ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov.

Več informacij >>

Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1

Objavljen: 9. december 2016

Rok: 15. maj 2017, 15. maj 2018 in 15. maj 2019

Višina razpisanih sredstev: 1 milijon EUR

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Upravičenci: Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

Višina sofinanciranja: pavšalni znesek 35 tisoč EUR

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za pilotne projekte na področju energetike

Objavljen: 29. november 2016

Rok: 24. februar 2017

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Namen: Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju S4 – »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« zaradi pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Upravičenci: Prijavitelj in partnerji konzorcija so podjetja, ki so bila ustanovljena vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na javni razpis, so na dan 31. december 2015 zaposlovala najmanj 10 oseb. Vsak od partnerjev v konzorciju mora na dan 31. december 2015 zaposlovati najmanj 3 osebe.

Upravičeni stroški: Stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), amortizacija opreme, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni stroški.

Višina sofinanciranja: od 500 tisoč EUR do 2,5 milijona EUR

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

Objavljen: 12. november 2016

Rok: 7. junij 2018 oziroma do porabe sredstev

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov EUR

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Upravičenci: So gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški: Stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del; stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli; stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema; stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

Višina sofinanciranja: 35 % za velika podjetja, 45 % za srednja podjetja, 55 % za mala in mikro podjetja

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za investicije v pred industrijsko predelavo lesa

Objavljen: 1. november 2016

Rok: 1. februar 2017

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov evrov

Namen: Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. V to skupino spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Upravičenci: Do podpore v okviru razpisa so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo.

Višina sofinanciranja: do 40 % upravičenih stroškov

Več informacij >>

Viri: Podjetniški portal, Tiko Pro

Oznake: ,