Aktualni razpisi za podjetja in posameznike

Avtor — 19.05.2017
Vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje? Oglejte si pregled aktualnih razpisov za podjetja in posameznike z različnih področij. Pohitite, roki za oddajo prijav se hitro približujejo!
Podjetništvo, razpisi

Oglejte si aktualne podjetniške razpise. (Vir slike: Pixabay)

NOVO! Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Rok: 31. julij 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila

Višina razpisanih sredstev: 27,7 milijona evrov do leta 2021

Namen: Javno povabilo delodajalcem omogoča subvencijo 5 tisoč EUR za zaposlitev 5.507 brezposelnih, mlajših od 30 let. Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij).

Upravičenci: V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Višina sofinanciranja: 5 tisoč evrov

Več informacij: za iskalce zaposlitve; za delodajalce

NOVO! Nepovratna sredstva za individualne sejme v tujini

Rok: 5. junij 2017

Višina razpisanih sredstev: 400 tisoč evrov

Namen: Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Upravičenci: Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v RS in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diversificirajo poslovanje na tujem trgu.

Upravičeni stroški: Stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora, stroški sejemske opreme.

Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih stroškov

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 8 tisoč evrov

Več informacij >>

NOVO! Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Rok: od 22. maja 2017 do vključno 27. junija 2017 do 24. ure.

Višina razpisanih sredstev: 14 milijonov evrov, od tega za sklop A 11.520.000 evrov in za sklop B 2.480.000 evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Cilja podukrepa: izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Več informacij >>

NOVO! Posojila kmetijskim in gozdarskim projektom

Rok: 29. maj 2017, 26. junij 2017, 24. julij 2017, 28. avgust 2017, 25. september 2017 in 30. oktober 2017

Višina razpisanih sredstev: 3 milijoni evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:

  • A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
  • A2 – projekti kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
  • A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).

Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter gozdarstva. Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanjem proizvodnih stroškov, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Upravičenci: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij >>

NOVO! Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Rok: od 22. maja 2017 do vključno 31. julija 2017 do 24. ure

Višina razpisanih sredstev: 1,5 milijona evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Cilj podukrepa je reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Več informacij >>

Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi

Rok: 22. maj 2017 do 15.00

Višina razpisanih sredstev: 3,990,000 evrov

Namen: Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje projektov v regijah/regionalnih enotah, v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list RS, št. 6/17), kjer se je rok za oddajo vlog zaključil dne 20. 3. 2017, ni prispela nobena vloga (v nadaljevanju: v manjkajoče regije/regionalne enote), katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Namen dodatnega javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 21 projektov v manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 10 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), in predvidoma 11 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Namen dodatnega javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne regije/regionalne enote pokrili čim več vsebin določenih v dodatnem javnem razpisu.

Več informacij >>

Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Rok: do zaprtja razpisa

Višina razpisanih sredstev: 2 milijona evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z ZKme-1, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno. Podpora je namenjena povračilu stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Upravičenci: Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.

Več informacij >>

Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Rok: do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS

Višina razpisanih sredstev: 300 tisoč evrov

Namen: Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (energetski pregled). Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

Upravičenci: Upravičene osebe po tem javnem pozivu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah, ki nameravajo izvesti energetski pregled ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja.

Več informacij >>

Predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

Rok: od 22. maja 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. decembra 2017

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov evrov

Namen: Predmet javnega razpisa za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017) je dodeljevanje posojil za predfinanciranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2014–2020. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Več informacij >>

Sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini

Rok: 22. maj 2017 do 13. ure

Višina razpisanih sredstev: 400 tisoč evrov

Namen: Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja aktivnosti slovenskih poslovnih klubov. Cilj javnega razpisa bo dosežen z naslednjimi rezultati: organizacija in izvedba najmanj 50 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem; svetovalna pomoč najmanj 500 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge; posredovanje najmanj 200 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

Upravičenci: Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskih poslovnih klubov. Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirani pravni subjekti, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Več informacij >>

Sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa

Rok: 22. maj 2017

Višina razpisanih sredstev: 900 tisoč evrov

Namen: Namen javnega razpisa je v podjetjih predstaviti, vpeljati in nadgraditi koncepte dizajn managementa in znamčenja, ki lahko okrepijo uspešnost njihovega delovanja; načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih; okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij; ohraniti oziroma povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih; spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in razvoj novih ali izboljšanih produktov v podjetjih ter izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja 2 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa (KCDM 2.0) v podjetja v obdobju 2017–2019. Cilji javnega razpisa so: doseči vsaj 2000 vključitev v usposabljanja; doseči vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev v vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oziroma prakso; pridobiti mednarodna priznanja za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij.

Upravičenci: Vlogo lahko odda podjetje ali predstavniško telo (npr. GIZ, grozd …), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili. Upravičeni prijavitelji in partnerji po tem javnem razpisu so pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki so ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja: gospodarske družbe, društva, zadruge, zavode, gospodarske zbornice in socialna podjetja. Upravičeni prijavitelji so tudi fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Več informacij >>

Spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Rok: do porabe sredstev oziroma do 31. decembra 2018. Prvo odpiranje bo 30. maja 2017, drugo 3. julija 2017, tretje 16. januarja 2018 in četrto 10. aprila 2018.

Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 98 tisoč evrov. Sredstva bodo na razpolago kot sledi: 49 tisoč evrov v letu 2017 in 49 tisoč evrov v letu 2018.

Namen: Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka. Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Upravičenci: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve.

Upravičeni stroški: svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega znaka; izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve; stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.

Več informacij >>

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Rok: do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019 do 14.45

Višina razpisanih sredstev: Za izvajanje programa/operacije Trajno zaposlovanje mladih je za obdobje od leta 2017 do leta 2021 namenjenih okvirno 27.733.520,00 evrov.

Namen: Namen programa Trajno zaposlovanje mladih je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji, s tem pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za: polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 5.507 mladim brezposelnim osebam iz ciljne skupine za nedoločen čas, od tega: 2.027 (37 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 3.480 (63 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Višina sofinanciranja: Subvencija znaša 5 tisoč evrov.

Več informacij >>

Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Rok: za prvo odpiranje najkasneje do 28. septembra 2017, do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. januarja 2018

Višina razpisanih sredstev: 4 milijone evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Upravičen namen je gradnja proizvodnih enot EE-OVE. Operacija po tem razpisu je izgradnja novega objekta za proizvodnjo električne energije iz vetrne in/ali vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičenci: Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški: stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja; nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije; stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Več informacij >>

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Rok: 19. junij 2017 do 24. ure

Višina razpisanih sredstev: do vključno 5 milijonov evrov

Namen razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa, in sicer fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, in agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS in pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom.

Upravičenci: Upravičenec do podpore je lastnik oziroma zakupnik gozda, pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo, agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Več informacij >>

Javni razpis SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Rok: do porabe sredstev oziroma do 6. oktobra 2017

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital – konvertibilno posojilo za inovativna podjetja. Namen produkta je spodbujanje MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo; hitrejša rast MSP na način, da Sklad oziroma holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno razvojno fazo MSP; hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Cilj javnega razpisa je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v mlada podjetja (v semenski in zagonski fazi razvoja podjetij).

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega, ki je tudi družbenik v podjetju, in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov in so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ter so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge) in starejša od 6 mesecev ter imajo dokončan razvoj proizvoda/storitve.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 600 tisoč EUR.

Več informacij >>

Javni razpis SK200 2017 – Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Rok: do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo 6. oktobra 2017

Namen: Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen produkta je spodbujanje nastajanja inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge; povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem; spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih, imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov in so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ter so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge).

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 400 tisoč evrov.

Več informacij >>

Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih

Rok: 2. junij 2017, do 13.00 ure

Višina razpisanih sredstev: 500 tisoč evrov

Namen: Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem olajša odločitve pri vstopu oz. o načinu vstopa na izbrani tuj trg. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec, z ustreznimi referencami.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 4.500 evrov

Več informacij >>

Ugodni krediti SID banke – podaljšanje

Rok: MSP1–MSP4: 31. oktober 2017, MSP6–MSP7: 31. oktober 2018

Namen: Podaljšanje kreditov – od 30.000 € do 10.000.000 € financiranja s pomočjo Posojilnega sklada SID za mala in srednje velika podjetja (MSP). Posojilni sklad SID je podaljšal možnost kreditiranja razvojno-spodbujevalnih programov, ki omogočajo financiranje različnih aktivnosti MSP.

Upravičenci: Pogoji, ki jih mora gospodarska družba izpolnjevati, da lahko vloži vlogo za kredit, so: je malo ali srednje podjetje; posluje vsaj 2 polni poslovni leti; ima povprečno št. zaposlenih vsaj 2,0; ni podjetje v težavah; nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev; ni v predhodni izterjavi s strani Evropske komisije zaradi razglasa nezakonite ali nezdružljive pomoči s skupnim trgom; ne posluje v izključenem sektorju; izpolnjuje druge pogoje SID banke.

Maksimalna vrednost: od 30 tisoč do 10 milijonov evrov

Več informacij >>

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2017

Rok: 13. junij 2017

Namen: Nagrada, ki je letos razpisana že enajstič, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Upravičenci: K sodelovanju za prijavo podjetniških projektov so vabljene vse podporne institucije za podjetništvo in inovativnost, ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti, pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalni programi in poslovne organizacije.

Več informacij >>

Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Rok: 12. junij 2017

Višina razpisanih sredstev: 500 tisoč evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški: stroški nastopov na sejmih in razstavah – stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku, stroški za službena potovanja

Več informacij >>

Odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov

Rok: 1. junij, 15. junij, 1. julij, 15. julij, 15. avgust, 1. september, 15. september, 1. oktober in 15. oktober 2017

Višina razpisanih sredstev: 92 milijonov evrov

Namen: Skupno v višini 92 milijonov evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere bodo tudi letos preko SPS lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo podjetjem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanja bančnega kredita.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe in imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih.

Več informacij >>

Javna povabila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Rok: 31. maj 2017, do 13. ure (Usposabljanje na delovnem mestu); 31. julij 2017 (Delovni preizkus)

Namen: Usposabljanje na delovnem mestu omogoča delodajalcem, da spoznajo brezposelne in jih usposobijo za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja. Pri tem si lahko povrnejo upravičene stroške izvedenega usposabljanja. Delovni preizkus omogoča delodajalcem, da preizkusijo brezposelne za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja z njimi. Tako spoznajo njihova znanja, veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela ter si povrnejo upravičene stroške izvedenega delovnega preizkusa.

Udeleženci: Posamezniki, prijavljeni v evidenci brezposelnih – različne ciljne skupine glede na povabilo.

Višina sofinanciranja: Delodajalci prejmejo 370 EUR za dvomesečno usposabljanje, 493 EUR za trimesečno usposabljanje udeleženca in 206 EUR za udeleženca delovnega preizkusa; brezposelni, ki se usposabljajo, prejmejo dodatek za prevoz in aktivnost.

Več informacij >>

Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa

Rok: 11. junij 2017, 31. avgust 2017

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Namen: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega; spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij. Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo velika, srednja, mala in mikro podjetja.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški vključujejo stroške za nakup nepremičnin, gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb …

Več informacij >>

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok: od 1. junija 2017 do vključno 1. oktobra 2017

Višina razpisanih sredstev: 12 milijonov EUR

Namen: Podpreti mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih, jim neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje. Ugodnosti so še posebej izrazite v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji 1,1-odstotni fiksni obrestni meri, ročnosti kredita do 60 mesecev in možnostih koriščenja moratorija do šest mesecev. Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov, za kredit pa tudi ne bodo zaračunali stroškov.

Upravičenci: Do mikrokredita so upravičena podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj pol leta in so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja. Ob tem mora imeti podjetje vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina sofinanciranja: od 5 tisoč do 25 tisoč EUR

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za velika podjetja za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Rok: 13. junij 2017

Višina razpisanih sredstev: 15 milijonov EUR

Namen: Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Upravičenci: Vlagatelj je lahko zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, ki ustreza definiciji velikega podjetja, kar pomeni, da ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov.

Več informacij >>

Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1

Rok: 15. maj 2018 in 15. maj 2019

Višina razpisanih sredstev: 1 milijon EUR

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Upravičenci: Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

Višina sofinanciranja: pavšalni znesek 35 tisoč EUR

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

Rok: 7. junij 2018 oziroma do porabe sredstev

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov EUR

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Upravičenci: So gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški: Stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del; stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli; stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema; stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

Višina sofinanciranja: 35 % za velika podjetja, 45 % za srednja podjetja, 55 % za mala in mikro podjetja

Več informacij >>

Viri: Podjetniški portal, Tiko Pro