Članek: Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Avtor — 25.02.2013
V skladu s 60.členom ZGD-1 morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo, katerega obseg in vsebina sta odvisna od njihove velikosti. Podatki za razvrstitev v velikostni razred so število zaposleih, čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive.
Članek: Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Članek: Letna poročila gospodarskih družb in s.p. (Vir slike: sxc.hu)

Po 54.členu ZGD-1 moramo letno poročilo sestaviti najkasneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta, torej do 31. marca naslednjega leta. Letna poročila so javno objavljena na spletni stani Ajpesa.

Računovodsko poročilo sestavljajo:

  • računovodski izkazi, kot so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala in priloga s pojasnili
  • poslovno poročilo

Do 31.marca pa morajo družbe oddati tudi obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO – d.o.o.). Samostojni podjetniki morajo oddati obračun davka od odhodka iz dejavnosti. Oddajajo se izključno v elektronski obliki preko e-davkov. Pred oddajo moramo pridobiti digitalno pooblastilo ali pooblastiti računovodski servis za oddajo. Podatke pripravimo v formatu XML. Pomagamo si lahko s programom imenovanim Silvester Pelias oz. za samostojne podjetnike Silvester Fineus.

Več v članku: Letna poročila gospodarskih družb in s.p. >>

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: , , ,