Davčni vidik avtorske pogodbe sklenjene s fizično osebo

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se lahko dohodek, ki ga na podlagi avtorske pogodbe prejme fizična oseba, obdavči kot dohodek iz dejavnosti ali kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. O vrsti dohodka oziroma načinu obdavčitve se za vsak primer posebej presoja.
Davčni vidik avtorske pogodbe sklenjene s fizično osebo

Vir:blog.applause.com

Dohodek, ki ga na podlagi avtorske pogodbe prejme fizična oseba, se lahko obdavči kot

1. dohodek iz dejavnosti ali

2.  dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

OBDAVČITEV DOHODKA IZ DEJAVNOSTI

Od posameznega plačila za opravljeno delo oziroma storitev, ki ga fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, prejme na podlagi avtorske pogodbe, se akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %. Če dohodek na podlagi avtorske pogodbe izplača oseba, ki je plačnik davka, izračun akontacije dohodnine opravi plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja. Če dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca.

Pri dohodku iz dejavnosti je glavni pogoj, da je dohodek dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, hkrati pa se predpostavlja, da zavezanec to dejavnost opravlja trajno.

Z vidika obdavčitve po ZDoh-2 je ključno ugotoviti, ali gre med avtorjem in naročnikom storitve za odvisno razmerje (naročnik dela pod nadzorom in navodili naročnika, naročnik mu zagotavlja sredstva za delo itd.) ali pa zavezanec opravlja dejavnost samostojno, neodvisno in trajno. Za opravljanje dejavnosti se šteje vsako neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti, pri tem pa namen in rezultat dejavnosti nista pomembna.

OBDAVČITEV DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA

Po ZDoh-2 se dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela, ki ni prejet iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova opravljanja dejavnosti, šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami, ki je skladno z ZDoh-2 zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Po ZDoh-2 se akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %.

Če dohodek na podlagi avtorske pogodbe izplača oseba, ki je plačnik davka, izračun akontacije dohodnine opravi plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se po zakonu o davčnem postopku šteje za plačnika davka.

Če dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka (kot je npr. fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti), akontacijo dohodnine ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve mora davčni zavezanec vložiti do desetega dne v mesecu za pretekli mesec pri davčnem organu.

Vir: www.durs.gov.si

Oznake: , ,