Dobite lahko nepovratne spodbude za lesarske projekte

Avtor — 08.08.2016
Slovensko regionalni razvojni sklad bo z najnovejšim razpisom sofinanciral projekte podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in ki ciljajo na nov ali izboljšan proizvod iz področja predelave lesa. Prijavo na razpis lahko oddate do 29. avgusta 2016.
Dobite lahko nepovratne spodbude za lesarske projekte

Dobite lahko nepovratne spodbude za lesarske projekte (Vir slike: Pixabay.com)

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Podjetja morajo imeti registrirano glavno dejavnost:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Pogoji:

  • povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj 5 odstotkov oz. za vsaj 1 zaposlenega, v kolikor predstavlja 5 odstotkov manj kot 1 zaposlenega, ali dodano vrednost na zaposlenega za najmanj 3 odstotke, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2015;
  • rezultat projekta (proizvod/storitev) mora biti tržno naravnan in izkazovati višjo dodano vrednost;
  • nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu;

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000 EUR ter največ 500.000 EUR. Podjetja iz V kohezijske regije so deležna do 75 odstotkov subvencije, podjetja iz Z kohezijske regije pa do 70 odstotkov subvencije.

Upravičeni stroški:

  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) – do 70 odstotkov vseh stroškov,
  • posredni operativni stroški – do 15 odstotkov stroškov osebja,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški pogodbenih raziskav – do 20 odstotkov vseh stroškov,
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev – do 60 odstotkov vseh stroškov,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev – do 20 odstotkov vseh stroškov. 

Vir: Regionalni sklad

Oznake: ,