Državne garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov

Avtor Egon Ravbar — 05.11.2008
Komentiraj!
Finančna kriza ima vpliv tudi pri najemanju kreditov, zato podjetja lahko še vedno koristijo državne garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov in obrestno mero "EURIBOR + 0,7%".

Ker globalna finančna kriza počasi prehaja tudi v podjetniški sektor, ki že zaznava upad naročil in težjega najema kreditov pri bankah, Slovenski podjetniški sklad vsa zainteresirana mala in srednje velika podjetja ponovno poziva, da izkoristijo ugodne garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov, hkrati z zavarovanjem pa so deležni tudi nižje obrestne mere. Te ugodnosti postajajo v zadnjih mesecih zaradi ostrejših kreditnih pogojev bank in zviševanj obrestnih mer kreditov še bolj dobrodošle.

Podjetja bodo lahko preko prijave na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada z nazivom P1 – Garancije sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere pridobila od 60% do 80% garancijo za zavarovanje investicijskega kredita, najetega pri eni od sodelujočih bank (naštete so v tabeli), hkrati s tem pa bo podjetje upravičeno tudi do nižje obrestne mere (EURIBOR + 0,7%), možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita ter daljše ročnosti.

UPRAVIČENCI
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.
Izključena podjetjaPodjetja, ki so po pogojih razpisa v skladu z zakonskimi podlagami in uredbami Evropske komisije, izključena iz možnosti prijave na razpis.
Namen investicijskih vlaganj (upravičeni stroški brez DDV)
  • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
  • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
  • pripadajoča obratna sredstva v višini največ 20% kredita, če je v investicijskem projektu izražena potreba po teh sredstvih.
Maksimalna višina investicije (upravičeni stroški brez DDV)Ni omejena.
Maksimalna višina kreditaMaksimalna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je 350.000 EUR.
Obrestna mera za kredit pri bankiObrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 0,7%.
StroškiStroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke.
Višina garancije
  • Garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za upravičene stroške investicije, ki se nanašajo na nakup nove tehnološke opreme in za podjetja s statusom novega podjetja. 
  • Garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške.
Moratorij na glavnico kreditaZa odplačevanje glavnice je možen moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo.
Odplačilna dobaOdplačilna doba kredita je od 3 do 10 let.
ProvizijeProvizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
ZavarovanjaZavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, pri tem pa koristi 60% ali 80% garancijo Sklada za zavarovanje glavnic kredita.

Zainteresirana podjetja morajo najprej obiskati eno od sodelujočih bank in se dogovoriti za najem kredita v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, nato pa poslati vlogo za prijavo na razpis. Trenutno sta odprta še dva roka in sicer 10.11.2008 in 5.12.2008. Vsebino vloge skupaj s pripomočki za pripravo vloge (prijavni obrazec, pripomoček za pripravo poslovnega načrta,..) in besedilom javnega razpisa najdejo na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod ikono razpisi/aktivni razpisi/P1 oziroma ostale informacije preko telefonske št. 02 234 12 74.

Do današnjega dne je Sklad odobril že 55 garancij v višini 7,9 mio EUR, na razpolago pa ostaja še cca. 8 mio EUR garancijskega potenciala.

Seznam sodelujočih bank s Slovenskim podjetniškim skladom:

Št.BankaPoslovna enotaTelefonNaslov
1ABANKA VIPA D.D.Ljubljana01 47 18 668Slovenska 58
2BANKA CELJE D.D.Celje03 42 21 134Bleiweisova 1
3BANKA KOPER D.D.Koper05 66 61 397Pristaniška 14
4GORENJSKA BANKA D.D.Kranj04 20 84 449Bleiweisova 1
5BAWAG BANKA D.D.Ljubljana01 23 00 740Tivolska 30
6REIFFEISEN BANKA D.D.Maribor02 22 93 140Slomškov trg 18
7NOVA KBM D.D.Maribor02 22 91 610Ul. Vita Kraigherja 4
8NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.Maribor01 47 64 755Trg republike 2
9POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D.Ljubljana02 228 82 06Ul. Vita Kraigherja 5
10SKB BANKA D.D.Ljubljana01 47 15 018Ajdovščina 4
11BKS BANK AGMaribor02 29 09 510Ul. Vita Kraigherja 1
12VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA D.D.Ljubljana01 53 07 534Dunajska 128 a
13HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D.Ljubljana01 58 04 235Dunajska cesta 117
14PROBANKA D.D.Maribor02 25 20 528Gosposka 23
15DEŽELNA BANKA SLOVENIJELjubljana01 47 27 119Kolodvorska 9
 
Prijavi se na e-novice!