Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

Finančni vidik študentskega dela

Študijsko obdobje je do oktobra končano. Marsikateri študent (tudi dijak) bo do takrat poskusil najti študentsko delo. V nadaljevanju vam predstavljamo finančni vidik zaposlitve študenta/dijaka preko študentske napotnice.
Finančni vidik študentskega dela

Študentsko delo. (Vir: sxc.hu)

Višina zaslužka preko študentskega servisa ni omejena, vendar za vsak dohodek, ki je višji od 400 evrov, študentski servis davčni upravi odvede akontacijo dohodnine po 25-% stopnji. To pomeni, da se dohodnina, ki bi se morala sicer plačati na koncu leta, plača že ob samem izplačilu zaslužka. Meja oz. znesek 400 evrov se ne nanaša na napotnico, ampak na posamezni dohodek – nakazilo. Akontacija dohodnine se ne izračuna in ne plača, če posamezen dohodek ne presega 400 evrov, vendar to velja le za rezidente. Če posamezno nakazilo presega 400 evrov, se akontacija odvede. Ker se akontacija dohodnine računa od davčne osnove, ki znaša 90 % (saj je vedno zmanjšana za 10 % zaradi normiranih stroškov), v praksi to pomeni, da bo študentovo nakazilo zmanjšano za 22,5 %. To akontacijo lahko študent dobi, pod pogoji iz Zakona o dohodnini RS, delno ali v celoti povrnjeno.

NETO ZNESEK – PREJEMEK ŠTUDENTA/DIJAKA

100 €

400 €

401€

1000€

Bruto znesek

100 €

400 €

517,42 €

1.290,32 €

Normirani stroški (0%)

0

0

0

0

Davčna osnova (90 %)

0

0

465,68 €

1.161,29 €

Akontacija dohodnine (25 %)

0

0

116,42 €

290,32 €

Koncesijska dajatev (23 %)

23 €

92 €

119,01 €

296,77 €

Dodatna koncesijska dajatev (2 %)

2 €

8 €

10,35 €

25,81 €

DDV (20 % od seštevka koncesijskih dajatev)

5 €

20 €

25,87 €

64,52 €

Prispevek za poškodbe pri delu (ZZ pavšal)

4,55 €

4,55 €

4,55 €

4,55 €

Akontacija dohodnine (25 %)

0

0

116,42 €

290,32 €

SKUPNA OBREMENITEV NAROČNIKA

134,55 €

534,55 €

677,20 €

1.681,97 €

 Začasno ali občasno delo preko študentske napotnice lahko opravlja posameznik:

  • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki je že dopolnil 15 let;
  • s statusom študenta v Republiki Sloveniji ali v tujini;
  • s statusom udeleženca izobraževanja odraslih, ki je mlajši od 26 let in se izobražuje po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja;
  • ki je zaključil srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobil status študenta ob začetku novega šolskega leta;
  • ki je študent tuje univerze in v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravlja študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

O dohodnini

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevani so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu. Med obdavčljive dohodke se štejejo vsi dohodki, ki z zakonom izrecno niso oproščeni oz. izvzeti. Za študenta ali dijaka so obdavčljivi dohodki sledeči: dohodek za opravljeno začasno in občasno delo preko napotnic, dohodki iz  premoženjskih pravic (avtorski honorar …), dobiček iz kapitala, katastrski dohodek, dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), pokojnina po starših, različne nagrade. Posebna osebna olajšava velja le za dohodke od študentskega servisa, ne pa tudi za ostale dohodke (avtorski honorar, katastrski dohodek, dohodek iz premoženja, pokojnina po starših, različne nagrade).

Olajšave

1. Splošna olajšava

Splošna olajšava za leto 2013 znaša 3.302,70 EUR. Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

2. Dodatna splošna olajšava

Dodatna splošna olajšava za leto 2013 znaša 3.217,12 EUR za skupne obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 oziroma 1.115,94 EUR za skupne obdavčljive prihodke nad 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR.

Študent ali dijak lahko uveljavlja dodatno splošno olajšavo pod dvema pogojema:

  • če drug rezident (starši) za študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana;
  • če je znesek obdavčljivih prihodkov za leto 2012 nižji od 10.622,06 EUR ali če je med 10.622,06 EUR do 12.288,26 EUR;
  • če je znesek obdavčljivih prihodkov za leto 2013 nižji od 10.866,37 EUR ali če je med 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR.

Splošna olajšava za leto 2013:

Če znaša skupni dohodek v evrih …

… znaša splošna olajšava v evrih:

nad:

do:

 

 

10.866,37

3.217,12

10.866,37

12.570,89

1.115,94

12.570,89

 

3.302,70

3. Posebna osebna olajšava

Za leto 2013 znaša 2.477,03 EUR (z novo zakonodajo se je znesek znižal, in sicer znaša 75 % zneska splošne olajšave). Prizna se rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice, pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka in
  • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

V primeru enovitega magistrskega študija se posebna osebna olajšava prizna študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dobo največ 6 let.

4. Posebna osebna olajšava ni priznana nerezidentom.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta posameznik izpolnjuje pogoje zanjo, kar pomeni, da se študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Olajšave v letu 2013:

Olajšava

Znesek oziroma stopnja

Splošna olajšava

3.302,70 €

Posebna osebna olajšava

2.477,03 €

Dodatna splošna olajšava

3.217,12 € oz. 1.115,94 €

Normirani stroški

10 % od dohodka preko napotnic

Normirani stroški za leto 2013

To so stroški, ki jih ni potrebno dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela to pomeni avtomatično olajšavo v višini 10 % in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno osebno olajšavo).

Vir: Obračun študentskega dela, Najpogostejša vprašanja o študentskem delu

Oznake: