Izbiramo iz elektronskega priročnika Pravnik v podjetju – Prodaja na obroke

Avtor — 31.03.2010
Za razliko od klasične prodajne pogodbe, se pri prodaji na obroke prodajalec zaveže, da bo kupcu izročil premično stvar, še preden mu bo izplačana celotna kupnina, kupec pa se zaveže, da bo stvar odplačal v obrokih v določenih časovnih presledkih.
Izbiramo iz elektronskega priročnika Pravnik v podjetju - Prodaja na obroke

Pri nepremičninah je plačana kupnina pogoj za prenos lastnine od prodajalca na kupca.

Pri
nepremičninah je plačana kupnina pogoj za prenos lastnine od
prodajalca na kupca, zato tu obročna prodaja ne pride v poštev.

Pri takšnem
načinu prodaje se zahteva obličnost, pogodba mora biti
namreč sklenjena v pisni obliki, kjer se mora poleg stvari in njene
cene pri prodaji za gotovino določiti še:

 • skupen znesek
  vseh obročnih odplačil (tudi znesek, ki je bil plačan ob
  sklenitvi),

 • znesek posameznih obrokov,

 • število obrokov,

 • roki plačila posameznih
  obrokov.

 

Prodajalec lahko
odstopi od pogodbe:

 • če je kupec v
  zamudi s plačilom začetnega obroka,

 • če je kupec v zamudi s plačilom
  z najmanj dvema zaporednima obrokoma, ki predstavljata najmanj
  osmino kupnine,

 • če je kupec v zamudi s
  plačilom enega obroka, vendar le v primeru, ko za plačilo kupnine
  ni več kot štirih obrokov.

V primeru druge
in tretje alinee prejšnjega odstavka, lahko prodajalec od kupca
zahteva plačilo celotne kupnine, mora pa kupcu omogočiti dodaten
najmanj petnajstdnevni rok.

Pri razdrtju
pogodbe sta zavezani obe stranki, prodajalec mora kupcu povrniti
obročna plačila z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne, ko je
plačila prejel in mu vrniti nujne stroške, ki jih je imel za stvar,
kupec pa mora prodajalcu vrniti stvar v stanju, v kakršnem jo je
prejel in mu plačati uporabnino za čas od izročitve stvari do
razdrtja pogodbe.

!!! Pazi:
Prodajo na obroke ureja tudi
Zakon o varstvu kupcev (ZVPot), ki dodatno določa pravila prodaje
na obroke, kadar je kupec končni kupec in kupi blago od podjetja, ki
na trgu opravlja pridobitno dejavnost.

Omenjeni zakon
določa:

 • da se njegove določbe o prodaji na obroke, uporabljajo
  tudi za prodajo storitev,
 • da morajo biti v pogodbi izrecno
  navedene pravice, ki jih ima kupec po poglavju o prodaji na obroke,
 • če pravice iz prejšnje alinee niso navedene v pogodbi, jih lahko
  kupec kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od pogodbe,
 • da so
  nična določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila manj ugodna
  od določb omenjenega poglavja, razen določil o lastninskem
  pridržku,
 • da lahko kupec ob vsakem času naenkrat plača
  ostanek dolžne kupnine in to brez pogodbenih obresti in brez
  stroškov. DRUGAČNO POGODBENO DOLOČILO JE NIČNO!
 • kadar to
  opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo kupec
  podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec
  zavarovanje, da bo izpolnil obveznost in če prodajalec zaradi tega
  ne trpi škode. 
 • nično je pogodbeno določilo o pogodbeni kazni
  za primer, če bi kupec prišel v zamudo s plačilom kakšnega obroka
  kupnine. 
 • kupec lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če
  je to pisno sporočil prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu. Kupec
  se tej pravici ne more vnaprej odpovedati. DRUGAČNO POGODBENO
  DOLOČILO JE NIČNO!
 • navedene določbe iz tega odstavka veljajo
  tudi v drugih dogovorih, ki imajo enako vsebino, kot npr. zakupna
  pogodba z določilom, da bo v zakup dano blago prešlo v zakupčevo
  lastnino, če bo določen čas plačeval zakupnino. Te določbe se
  uporabljajo tudi pri posojilu, če je bilo kupcu dano za nakup
  določenega blaga, če sta se podjetje, ki je kupcu dalo posojilo
  (posojilodajalec) in prodajalec sporazumela, da bo kupec blago, ki mu
  ga je prodal prodajalec, odplačal v obrokih, po pogodi, sklenjeni
  med kupcem in prodajalcem.


Za več
informacij poglejte elektronski svetovalec
Pravnik
v podjetju
založbe Verlag Dashőfer

Oznake: