Izbiramo iz elektronskega priročnika Pravnik v podjetju - Prodaja na obroke

Avtor Verlag Dashöfer — 31.03.2010
Komentiraj!
Za razliko od klasične prodajne pogodbe, se pri prodaji na obroke prodajalec zaveže, da bo kupcu izročil premično stvar, še preden mu bo izplačana celotna kupnina, kupec pa se zaveže, da bo stvar odplačal v obrokih v določenih časovnih presledkih.
Izbiramo iz elektronskega priročnika Pravnik v podjetju - Prodaja na obroke

Pri nepremičninah je plačana kupnina pogoj za prenos lastnine od prodajalca na kupca.

Pri nepremičninah je plačana kupnina pogoj za prenos lastnine od prodajalca na kupca, zato tu obročna prodaja ne pride v poštev.

Pri takšnem načinu prodaje se zahteva obličnost, pogodba mora biti namreč sklenjena v pisni obliki, kjer se mora poleg stvari in njene cene pri prodaji za gotovino določiti še:

 • skupen znesek vseh obročnih odplačil (tudi znesek, ki je bil plačan ob sklenitvi),

 • znesek posameznih obrokov,

 • število obrokov,

 • roki plačila posameznih obrokov.

 

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe:

 • če je kupec v zamudi s plačilom začetnega obroka,

 • če je kupec v zamudi s plačilom z najmanj dvema zaporednima obrokoma, ki predstavljata najmanj osmino kupnine,

 • če je kupec v zamudi s plačilom enega obroka, vendar le v primeru, ko za plačilo kupnine ni več kot štirih obrokov.

V primeru druge in tretje alinee prejšnjega odstavka, lahko prodajalec od kupca zahteva plačilo celotne kupnine, mora pa kupcu omogočiti dodaten najmanj petnajstdnevni rok.

Pri razdrtju pogodbe sta zavezani obe stranki, prodajalec mora kupcu povrniti obročna plačila z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne, ko je plačila prejel in mu vrniti nujne stroške, ki jih je imel za stvar, kupec pa mora prodajalcu vrniti stvar v stanju, v kakršnem jo je prejel in mu plačati uporabnino za čas od izročitve stvari do razdrtja pogodbe.

!!! Pazi:
Prodajo na obroke ureja tudi Zakon o varstvu kupcev (ZVPot), ki dodatno določa pravila prodaje na obroke, kadar je kupec končni kupec in kupi blago od podjetja, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost.

Omenjeni zakon določa:

 • da se njegove določbe o prodaji na obroke, uporabljajo tudi za prodajo storitev,
 • da morajo biti v pogodbi izrecno navedene pravice, ki jih ima kupec po poglavju o prodaji na obroke,
 • če pravice iz prejšnje alinee niso navedene v pogodbi, jih lahko kupec kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od pogodbe,
 • da so nična določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila manj ugodna od določb omenjenega poglavja, razen določil o lastninskem pridržku,
 • da lahko kupec ob vsakem času naenkrat plača ostanek dolžne kupnine in to brez pogodbenih obresti in brez stroškov. DRUGAČNO POGODBENO DOLOČILO JE NIČNO!
 • kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo kupec podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec zavarovanje, da bo izpolnil obveznost in če prodajalec zaradi tega ne trpi škode. 
 • nično je pogodbeno določilo o pogodbeni kazni za primer, če bi kupec prišel v zamudo s plačilom kakšnega obroka kupnine. 
 • kupec lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če je to pisno sporočil prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu. Kupec se tej pravici ne more vnaprej odpovedati. DRUGAČNO POGODBENO DOLOČILO JE NIČNO!
 • navedene določbe iz tega odstavka veljajo tudi v drugih dogovorih, ki imajo enako vsebino, kot npr. zakupna pogodba z določilom, da bo v zakup dano blago prešlo v zakupčevo lastnino, če bo določen čas plačeval zakupnino. Te določbe se uporabljajo tudi pri posojilu, če je bilo kupcu dano za nakup določenega blaga, če sta se podjetje, ki je kupcu dalo posojilo (posojilodajalec) in prodajalec sporazumela, da bo kupec blago, ki mu ga je prodal prodajalec, odplačal v obrokih, po pogodi, sklenjeni med kupcem in prodajalcem.


Za več informacij poglejte elektronski svetovalec Pravnik v podjetju založbe Verlag Dashőfer

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!