JAPTI: dodelitev spodbud za začetne investicije

Avtor — 27.03.2008
JAPTI je 21. marca objavil še en razpis za spodbudo podjetništva.
JAPTI: dodelitev spodbud za začetne investicije

Japti

Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava – nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo. 

Spodbude se ne dodelijo za investicije v naslednje dejavnosti:

  • primarno proizvodnjo (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in za izdelovanje in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
  • ribištvo in ribogojništvo,
  • premogovništvo,
  • jeklarstvo,
  • promet,
  • ladjedelništvo,
  • industrija sintetičnih vlaken,
  • proizvodnja orožja in streliva.

Višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje investicijskih projektov v letu 2007, znaša 5.609.092 EUR, višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje investicijskih projektov v letu 2008 pa 2.203.200 EUR.

Javni razpis je odprt do 9.9.2008 do 12. ure oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

Vir: JAPTI