Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!«

Avtor — 10.09.2009
Delodajalci lahko z usposabljanjem in zaposlitvijo študenta absolventa pridobijo subvencijo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!«

 

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je aktiviranje študentov v času
absolventskega staža tako, da se jim omogoči vključitev v usposabljanje na
delovnem mestu in s tem pridobitev znanj in veščin za lažjo vključitev v delo
ter spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencije za zaposlitev.
Program bo med drugim preprečeval prehod mladih v odprto brezposelnost in
prispeval k učinkovitejšemu vključevanju diplomantov na trg dela, omogočal pa
bo tudi povezovanje gospodarstva in izobraževalne sfere ter ustvarjanje in
krepitev socialne mreže za diplomante ter tako posredno vplival na krajši čas
študija in hitrejšo vključitev mladih na trg dela.

 

Cilj javnega razpisa je izboljšati zaposlitvene možnosti
diplomantov in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela.

 

Predmet javnega razpisa je usposabljanje študentov v času
absolventskega staža na delovnem mestu, ustreznem njihovi smeri in ravni
izobraževanja, po zaključku usposabljanja in opravljeni diplomi pa
subvencioniranje njihove zaposlitve za polni delovni čas za obdobje 6 mesecev.

Absolventski staž se za namen tega razpisa definira kot
obdobje 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra študija.

Ciljna skupina javnega razpisa so študentje v
absolventskem stažu, ki zaključujejo vsaj VII. raven izobrazbe oziroma vsaj 2.
bolonjsko stopnjo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08) in ki
v času vključitve v program »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in
subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!«
diplomirajo na vsaj VII. ravni izobrazbe oziroma 2. bolonjski stopnji v skladu
z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08).

 

Upravičeni stroški, ki se krijejo v okviru programa, so:

a) stroški usposabljanja na delovnem mestu in denarne
dajatve vključenim osebam, ki zajemajo:

1. strošek zdravniškega pregleda v višini dejansko
nastalih in plačanih stroškov,

2. strošek mentorja oziroma nadomestnega mentorja do
višine 100,00 EUR/mesec, ne glede na število vključenih oseb, ki jih le-ta
usposablja,

3. strošek dodatka za aktivnost v višini 3,00 EUR/uro
dejanske prisotnosti v programu.

Kolikor je celotno usposabljanje krajše od 100 ur,
vključena oseba ni upravičena do dodatka za aktivnost.

b) subvencija v višini 2.000,00 EUR za zaposlitev
vključene osebe za obdobje 6 mesecev in se izplača izvajalcu (delodajalcu) po
zaposlitvi diplomanta.

Zavod povrne upravičene stroške izvajalcu (delodajalcu) na
podlagi popolnega zahtevka ter dokazil o nastanku in plačilu teh stroškov.
Podrobnejši podatki o načinu obračuna upravičenih stroškov, dokazovanju le-teh
in rokih izplačil so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bodo v
skladu z določili tega javnega razpisa usposabljale vključene osebe iz ciljne
skupine na delovnem mestu, ki ustreza smeri in ravni njihovega izobraževanja,
in jih po zaključenem usposabljanju in diplomi zaposlile za obdobje šestih
mesecev.

Usposabljanje na delovnem mestu mora potekati pod
strokovnim vodstvom mentorja oziroma nadomestnega mentorja. Usposabljanje na delovnem
mestu lahko traja od najmanj enega do največ šest mesecev oziroma do dneva, ko
absolvent diplomira, obsega pa lahko do 100 ur na mesec. Trajanje usposabljanja
se določi glede na vlogo izvajalca (delodajalca) in potrdilo fakultete o
trajanju absolventskega staža, ki ga delodajalec priloži vlogi.

Izvajalci (delodajalci) oddajo vlogo za izvedbo enega ali
več programov usposabljanja, ki ga pripravijo za konkretnega oziroma konkretne
osebe iz ciljne skupine, s katerimi predhodno sklenejo Pogodbo o vključitvi v
program »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za
zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!« (pogodba je
priloga razpisne dokumentacije). V vlogi določijo čas trajanja usposabljanja ob
upoštevanju zgoraj navedenih okvirov in trajanje absolventskega staža posamezne
osebe iz ciljne skupine. Izvajalec (delodajalec) lahko pridobi podatke o osebah
iz ciljne skupine, ki se želijo vključiti v program, pri Študentski
organizaciji Slovenije (www.studentska-org.si).

Po uspešno končanem usposabljanju na delovnem mestu
izvajalec (delodajalec) vključeni osebi iz ciljne skupine izda potrdilo o
opravljenem usposabljanju na delovnem mestu, iz katerega mora biti razvidno
katera znanja in veščine si je pridobila v času usposabljanja.

Izvajalec (delodajalec) lahko uveljavi subvencijo za
zaposlitev diplomanta v okviru tega javnega razpisa, ob upoštevanju vseh
pogojev razpisa, če:

– v roku 8 dni po zaključku študija/diplomiranju ter pred
prijavo v evidenco brezposelnih oseb za 6 mesecev za polni delovni čas zaposli
diplomanta, ki je pri njem zaključil program usposabljanja na delovnem mestu in

– od dneva zaključka usposabljanja ni preteklo več kot 6
mesecev.

Dodeljena sredstva za subvencijo za zaposlitev za tržne
subjekte oziroma vlagatelje predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis« v
okviru sheme »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega
podjetništva«, številka priglasitve: M001-5022860-2009, z dne 25. 3. 2009 in
dopolnitve št. M001-5022860-2009/I, z dne 18. 5. 2009, kar pomeni, da skupni
znesek pomoči, dodeljen istemu izvajalcu (delodajalcu) na podlagi tega pravila
ne sme preseči 200.000,00 EUR (oz. 100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem
sektorju) v zadnjih treh proračunskih letih, ne glede na obliko ali namen
pomoči.

Tržnost oziroma netržnost vlagatelja se presoja na podlagi
izjave, ki je del razpisne dokumentacije. V primeru, da gre za novoustanovljeno
podjetje, dodeljena sredstva za subvencijo za zaposlitev predstavljajo pomoč po
pravilu »de minimis«.

 

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za
izvajanje programa, znaša skupaj 2.700.000,00 EUR, od tega:

 

Leto

PP 6849 – sredstva ESS (85%) v EUR

PP 6998 – sredstva LU

(15%) v EUR

Skupaj

v EUR

2009

104.652,00

18.468,00

123.120,00

2010

1.884.348,00

332.532,00

2.216.880,00

2011

306.000,00

54.000,00

360.000,00

Skupaj

2.295.000,00

405.000,00

2.700.000,00

 

Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma
porabljena v proračunskih letih 2009, 2010 in 2011.

Obdobja sklepanja pogodb, upravičenosti stroškov, izdatkov
ter izplačil Zavod RS za zaposlovanje bo sklepal Pogodbe o izvajanju projekta v
okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za
zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!« z izbranimi
izvajalci (delodajalci) do 30. 6. 2010.

Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka izvajalca
(delodajalca) za povračilo stroškov usposabljanja na delovnem mestu in denarne
dajatve vključenim osebam je 20. 1. 2011 (31. 12. 2010 zaključek zadnjega
usposabljanja).

Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka izvajalca
(delodajalca) za plačilo subvencije za zaposlitev je 15. 7. 2011.

 

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

 

Rok: Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele
v vložišče Centralne službe Zavoda, do zadnjega delovnega dne v mesecu v letih
2009 in 2010, in sicer:

– na prvi rok: do dne 30. 9. 2009 do 12. ure,

– na drugi rok: do dne 30. 11. 2009 do 12. ure,

– tretji rok: do dne 29. 1. 2010 do 12. ure,

– na zadnji rok: do dne 31. 3. 2010 do 12. ure.

Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za
predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi
razdelitve vseh sredstev naslednjega odpiranja vlog ne bo. V tem primeru se v
Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda objavi zaključek javnega razpisa.
Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku, bodo neodprte vrnjene vlagateljem.

 

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009069.pdf

Oznake: ,