Javni razpis za sofinanciranje projektov AAL

Avtor Egon Ravbar — 03.07.2009
Komentiraj!
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je nacionalna koordinacijska točka skupnega EU programa AAL 2008 (Ambient Assisted Living), ki obravnava tematike s področja podpornih tehnologij in storitev za samostojno življenje za starejše in invalide ter druge ljudi s posebnimi potrebami.

Splošni cilj programa je izboljšati kakovost življenja starejših in okrepiti industrijsko osnovo v Evropi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Skupni program AAL se izvaja s strani združenja AAL, katerih člani so partnerske države. V združenje AAL je pristopila tudi Slovenija, ko je podpisala sporazum med Združenjem AAL in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V sporazumu je med drugim opredeljeno tudi, da Združenje za vse članice izvaja skupne pozive za projekte, članice pa se jih zavežejo sofinancirati v okviru nacionalnih partnerjev pri projektih, ki so bili pri razpisnih postopkih uspešni.

Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi programe EU, ter z namenom spodbujanja projektov za kakovostno staranje in čim višjo stopnjo e-vključenosti, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim razpisom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejše slovenske partnerje na EU razpisu AAL za leto 2008 v okviru prvega poziva k oddaji predlogov v okviru skupnega EU programa AAL 2008 (Ambient Assisted Living), z dne 25.4.2008.

Relevantna razpisna dokumentacija za prijavo projekta se nahaja na povezavi:

www.aal-europe.eu/Published/aal-2008-1/aal-2008-1-call-text.

Predmet tega razpisa ni projekt, ki bi bil namenjen kakršnemkoli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom.

 

Pogoji za sodelovanje:

Formalni pogoji za prijavo so:

– vloga mora biti pripravljena na obrazcih iz razpisne dokumentacije,

– prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do države,

– prijavitelj za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz državnega in lokalnega proračuna.

Pogoji, navedeni v tej točki morajo biti  izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da kateri koli od naštetih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne.

Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj, napačni in to ugotovi kadarkoli v času javnega razpisa ali kadar koli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo člana konzorcija ter so oddali vlogo na EU razpisu za ALL za leto 2008 v okviru prvega poziva k oddaji predlogov v okviru skupnega EU programa AAL 2008 (Ambient Assisted Living), z dne 25. 4. 2008 in so bili izbrani za sofinanciranje s strani EU.

Merila: popolne vloge in vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 1.4.1. razpisne dokumentacije, bo ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje minister in jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Ministrstva, na osnovi naslednjih meril.

 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega razpisa, znaša 121.219 EUR (z vključenim DDV) za obdobje trajanja projekta največ eno leto.

Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2009.

 

Razpisnik:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

 

Rok:

Rok za oddajo vlog je 10.7.2009 do 14.00 ure.

 

Več:

www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009048.pdf

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!