Javni razpis za sofinanciranje projektov AAL

Avtor — 03.07.2009
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je nacionalna koordinacijska točka skupnega EU programa AAL 2008 (Ambient Assisted Living), ki obravnava tematike s področja podpornih tehnologij in storitev za samostojno življenje za starejše in invalide ter druge ljudi s posebnimi potrebami.
Javni razpis za sofinanciranje projektov AAL

Splošni cilj programa je izboljšati kakovost življenja
starejših in okrepiti industrijsko osnovo v Evropi z uporabo informacijskih in
komunikacijskih tehnologij (IKT). Skupni program AAL se izvaja s strani
združenja AAL, katerih člani so partnerske države. V združenje AAL je
pristopila tudi Slovenija, ko je podpisala sporazum med Združenjem AAL in
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V sporazumu je med
drugim opredeljeno tudi, da Združenje za vse članice izvaja skupne pozive za
projekte, članice pa se jih zavežejo sofinancirati v okviru nacionalnih
partnerjev pri projektih, ki so bili pri razpisnih postopkih uspešni.

Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi
programe EU, ter z namenom spodbujanja projektov za kakovostno staranje in čim
višjo stopnjo e-vključenosti, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo z javnim razpisom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in
transparentnosti sofinancirati najuspešnejše slovenske partnerje na EU razpisu
AAL za leto 2008 v okviru prvega poziva k oddaji predlogov v okviru skupnega EU
programa AAL 2008 (Ambient Assisted Living), z dne 25.4.2008.

Relevantna razpisna dokumentacija za prijavo projekta se
nahaja na povezavi:

www.aal-europe.eu/Published/aal-2008-1/aal-2008-1-call-text.

Predmet tega razpisa ni projekt, ki bi bil namenjen
kakršnemkoli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo
drugim, komercialnim uporabnikom.

 

Pogoji za sodelovanje:

Formalni pogoji za prijavo so:

– vloga mora biti pripravljena na obrazcih iz razpisne
dokumentacije,

– prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do države,

– prijavitelj za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku
pridobivanja sredstev iz državnega in lokalnega proračuna.

Pogoji, navedeni v tej točki morajo biti  izpolnjeni in so predmet preverjanja pred
začetkom ocenjevanja. V primeru, da kateri koli od naštetih pogojev ni
izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne.

Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so
podatki, ki jih navaja prijavitelj, napačni in to ugotovi kadarkoli v času
javnega razpisa ali kadar koli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom
sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo, ki je kot
priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo člana konzorcija ter so oddali
vlogo na EU razpisu za ALL za leto 2008 v okviru prvega poziva k oddaji
predlogov v okviru skupnega EU programa AAL 2008 (Ambient Assisted Living), z
dne 25. 4. 2008 in so bili izbrani za sofinanciranje s strani EU.

Merila: popolne vloge in vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz
točke 1.4.1. razpisne dokumentacije, bo ocenila strokovna komisija, ki jo
imenuje minister in jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Ministrstva, na
osnovi naslednjih meril.

 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta javnega razpisa, znaša 121.219 EUR (z vključenim DDV) za obdobje
trajanja projekta največ eno leto.

Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2009.

 

Razpisnik:

Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo

 

Rok:

Rok za oddajo vlog je 10.7.2009 do 14.00 ure.

 

Več:

www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009048.pdf


Oznake: ,