Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (velja:1.julij 2009 - 30.marec 2012)

Avtor Egon Ravbar — 28.06.2009
Komentiraj!
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega podjetništva.

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne dejavnosti (prodaja blaga ali storitev) in bodo ustvarjali delovna mesta za ranljive ciljne skupine. Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:

– razvoju novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti;

– usposabljanju oseb iz ranljive ciljne skupine za vključitev v dejavnost;

– ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 10 pilotnih projektov, ki bodo s širitvijo dejavnosti v usposabljanje vključili vsaj 150 oseb iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto zagotovili zaposlitev za polni delovni čas za vsaj 25% v usposabljanje vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine.

Med ranljive skupine po tem razpisu štejemo osebe, ki niso v delovnem razmerju in so:

– osebe starejše od 50 let;

– mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe;

– pripadniki romske skupnosti;

– bivši odvisniki, vključeni v programe rehabilitacije;

– bivši kaznjenci;

– migranti;

– begunci in

– druge ranljive skupine z ustrezno utemeljitvijo prijavitelja, ki jo v postopku ocenjevanja vloge prijavitelja potrdi strokovna komisija.

 

Pogoji za sodelovanje:

Upravičeni prijavitelji in partnerji:

Prijavitelji in projektni partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. so pravne osebe, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj, vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost oziroma ne delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo v razvoj dejavnosti;

2. so pravne osebe, ki na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji;

3. imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta ter morajo v projektu aktivno sodelovati (stroški so vključeni v proračun projekta);

4. vsaj en član projektnega partnerstva mora imeti izkušnje z delom z ranljivo ciljno skupino;

5. v okviru projekta v aktivnost usposabljanja vključiti najmanj 10 in največ 20 oseb iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto zagotoviti zaposlitev za polni delovni čas za najmanj 25% oseb, vključenih v aktivnost usposabljanja. Minimalno število realiziranih zaposlitev za osebe iz ranljive ciljne skupine je 3;

6. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji;

7. imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo na dan oddaje vloge na javni razpis;

8. niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev;

9. niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna.

 

Vrednost razpisa:

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 znaša 2.000.000 EUR.

 

 

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2009, 2010, 2011 in 2012. Obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna je od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2012.

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma izdaje sklepa predstojnika ministrstva o sofinanciranju projekta, do vključno 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.

 

Razpisnik:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Rok:

Rok za oddajo prijav je 66 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 17. 8. 2009 do 12. ure.

 

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009044.pdf

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!