Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Avtor Egon Ravbar — 23.03.2010
Komentiraj!
Razpis Zavoda RS za zaposlovanje nudi 4.000 EUR subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin. Prvi rok za prijavo na razpis je že 30. april 2010. Skupno je na razpisu na voljo 18 milijonov evrov sredstev.
Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Razpis Zaposli.me.

O JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis se lahko prijavite tržni delodajalci, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.

Na podlagi razpisa lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve zaposlitve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo poklicno šolo ter tisti, ki so 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni v naših evidencah.

Subvencija znaša 4.000 EUR in se vam izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za polni delovni čas. Takšno zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto.

Javni razpis Zaposli.me/ smo objavili 19. marca 2010 v Uradnem listu RS (številka 22/2010) in na naši spletni strani.

Roki za oddajo vlog:

1. 30. aprila 2010 do 12. ure,
2. 28. maja 2010 do 12. ure,
3. 28. junija 2010 do 12. ure,
4. 24. septembra 2010 do 12. ure,
5. 29. oktobra 2010 do 12. ure
6. 26. novembra 2010 do 12. ure,
7. 31. decembra 2010 do 12. ure,
8. 28. januarja 2011 do 12. ure,
9. 25. februarja 2011 do 12. ure.

Za obdobje 2010–2011 je na razpisu na voljo 18 milijonov EUR: 85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), na podlagi Operativnega programa za razvoj človeških virov v Sloveniji za obdobje 2007–2013. Preostalih 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS. V okviru razpisa je predvidena zaposlitev 4.500 brezposelnih oseb.

Se prijavljate na javni razpis?
Kako se prijavite na javni razpis?

Se prijavljate na javni razpis?

Če želite sodelovati na javnem razpisu, morate na naši pristojni območni službi najprej prijaviti prosto delovno mesto. Na podlagi tega izberete brezposelne osebe za zaposlitev v skladu s ciljnimi skupinami razpisa in nas o tem obvestite. Nato lahko predložite svojo vlogo na javni razpis, in sicer na pristojno območno službo.

Vaša vloga mora prispeti v vložišče naše območne službe do datuma in ure, ki sta navedena kot razpisni rok v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Delodajalci, ki se prijavljate oziroma ste se prijavili na javni razpis, se imenujete vlagatelji.

Javni razpis opredeljuje razpoložljiva sredstva, ciljne skupine, pogoje in postopek sodelovanja, merila za ocenjevanje vlog, upravičene stroške in roke za oddajo vlog.

Preberite celotno besedilo javnega razpisa (objavljeno: 19.3.2010).

Razpisna dokumentacija podrobneje opredeljuje določila javnega razpisa. Vsebuje vse potrebne obrazce, ki jih uporabite v vlogi na razpis, in navodila za pripravo popolne vloge. Vsebuje tudi vzorec pogodbe, ki jo podpišete z nami, če ste izbrani na razpisu, skupaj z vsemi pogodbenimi roki in obveznostmi.
Za prijavo na razpis uporabite objavljeno razpisno dokumentacijo. Lahko pa razpisno dokumentacijo dvignete tudi osebno v vložišču naših območnih služb v času uradnih ur.

Preberite celotno RAZPISNO DOKUMENTACIJO (objavljeno: 19.3.2010).

Poglejte si seznam naših območnih služb in informacije o naših uradnih urah.


Kako se prijaviti na javni razpis?

Na javnem razpisu sodelujete tako, da najprej prijavite prosto delovno mesto na naši območni službi, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Prosto delovno mesto objavite na 2 načina:

  • tako, da uporabite naše eStoritve, ki so dosegljive na naši spletni strani, kjer so vam na voljo tudi podrobnejša navodila za prijavo;

  • tako, da izpolnite obrazec Prijava prostega delovnega mesta (PD), ki ga najdete na naši spletni strani, in ga oddate na našem uradu za delo.

Podrobnejša navodila za prijavo prostega delovnega mesta in izpolnitev obrazca so vam na voljo v razpisni dokumentaciji (točka 2.3).

Po prijavi prostega delovnega mesta vam bomo v roku napotili brezposelne osebe iz ciljne skupine razpisa, glede na zahteve delovnega mesta. Potem, ko boste izmed napotenih brezposelnih oseb izbrali ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto, nas morate o svoji odločitvi obvestiti s Sporočilom o izidu posredovanja v zaposlitev.

Po opravljenem izboru kandidata lahko predložite svojo vlogo na javni razpis. Vlogo predložite osebno ali po pošti v vložišče naše pristojne območne službe. Vaša vloga je pravočasna, če prispe v vložišče naše območne službe do datuma in ure, ki sta navedena kot razpisni rok v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Če vaša vloga prispe k nam po izteku razpisnega roka, jo uvrstimo na naslednji razpisni rok, če tega ni več, pa vam vlogo neodprto vrnemo.

Za vlogo na razpis uporabite prijavne obrazce, ki so del razpisne dokumentacije. Ravno tako razpisna dokumentacija opredeljuje druge potrebne dokumente, ki jih morate priložiti vlogi na razpis. Vsebuje podrobnejša navodila za pripravo popolne vloge in pravilno opremljene ovojnice.

POPOLNA VLOGA mora vsebovati:

  • Obrazec Vloga z izjavami (IV. poglavje razpisne dokumentacije) – obrazci in izjave morajo biti popolni, v celoti in pravilno izpolnjeni, podpisani in žigosani. Opremljeni morajo torej biti s podpisom vaše pooblaščene osebe in žigom (če kot poslovni subjekt poslujete z njim). V obrazcu Vloga morate navesti tudi vse zahtevane podatke o izbranih kandidatih

  • Potrdilo pristojnega davčnega urada RS o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred predložitvijo vloge – potrdilo priložite vlogi na razpis.

Za pripravo vloge uporabite objavljene obrazce in izjave. Izpolnite jih lahko ročno ali s pomočjo računalnika.

Svojo vlogo predložite v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici. To pomeni, da morajo biti na ovojnici navedeni vsi zahtevani podatki. Predlagamo vam, da uporabite obrazec Oprema vloge (III. poglavje razpisne dokumentacije). Obrazec izpolnite ročno ali s pomočjo računalnika, ga izrežete in nalepite na ovojnico. Če ovojnica, v kateri predložite svojo vlogo, ni ustrezno opremljena oziroma če ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, vam vlogo neodprto vrnemo.

Če vaša predložena vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov ali zahtevani dokumenti niso v celoti izpolnjeni, jo obravnavamo kot nepopolno in vas pozovemo k dopolnitvi vloge. Ravno tako vas k pojasnitvi vloge lahko pozovemo, če podatki v vaši vlogi niso dovolj jasni ali usklajeni med seboj.

Pomembne povezave, ki so vam v pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in pripravi vloge:

Kontaktna oseba za vaša vprašanja glede razpisne dokumentacije in prijave na razpis: Martina Stanonik, skrbnica programa v naši centralni službi, elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si.

Subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe lahko uveljavljate:

  • če ste brezposelno osebo iz ciljne skupine izbrali kot ustreznega kandidata za prijavljeno prosto delovno mesto z našim posredovanjem;

  • če ste bili, po prijavi prostega delovnega mesta in izboru ustreznega kandidata, izbrani na našem javnem razpisu in ste z nami podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije;

  • če ima brezposelna oseba (izbrani kandidat) z nami sklenjeno pogodbo za vključitev v program Zaposli.me/;

  • če ste v pogodbeno določenem roku zaposlili izbranega kandidata, in sicer potem, ko ste z nami podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije in ko je bila na tej podlagi sklenjena tudi naša pogodba z izbranim kandidatom za vključitev v program Zaposli.me/;

  • če ste nam v pogodbeno določenem roku predložili zahtevek za izplačilo subvencije, skupaj z vsemi potrebnimi dokazili o zaposlitvi brezposelne osebe (izbranega kandidata).

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

 

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!