Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Avtor — 23.03.2010
Razpis Zavoda RS za zaposlovanje nudi 4.000 EUR subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin. Prvi rok za prijavo na razpis je že 30. april 2010. Skupno je na razpisu na voljo 18 milijonov evrov sredstev.
Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Razpis Zaposli.me.

O JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis se lahko prijavite tržni
delodajalci
, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot polovico
svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.

Na podlagi razpisa lahko pridobite subvencijo
za zaposlitev
brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi
so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve zaposlitve, mlajši
od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo
poklicno šolo ter tisti, ki so 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih
prijavljeni v naših evidencah.

Subvencija znaša 4.000 EUR in se vam
izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za
polni delovni čas.
Takšno zaposlitev morate ohraniti
najmanj eno leto
.

Javni razpis Zaposli.me/ smo objavili
19. marca 2010 v Uradnem listu RS (številka 22/2010) in
na naši spletni strani.

Roki za oddajo vlog:

1. 30. aprila 2010 do 12. ure,
2. 28. maja 2010 do 12. ure,
3. 28. junija 2010 do 12. ure,
4. 24. septembra 2010 do 12. ure,
5. 29. oktobra 2010 do 12. ure
6. 26. novembra 2010 do 12. ure,
7. 31. decembra 2010 do 12. ure,
8. 28. januarja 2011 do 12. ure,
9. 25. februarja 2011 do 12. ure.

Za obdobje 2010–2011 je na razpisu na voljo 18 milijonov EUR:
85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada
(ESS), na podlagi Operativnega programa za
razvoj človeških virov v Sloveniji za obdobje 2007–2013. Preostalih 15 %
sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS. V okviru razpisa je predvidena zaposlitev
4.500 brezposelnih oseb
.

Se prijavljate na javni razpis?
Kako se prijavite na javni razpis?

Se prijavljate na javni razpis?

Če želite sodelovati na javnem razpisu, morate na naši pristojni območni
službi najprej prijaviti prosto delovno mesto. Na
podlagi tega izberete brezposelne osebe za zaposlitev v
skladu s ciljnimi skupinami razpisa in nas o tem obvestite. Nato lahko
predložite svojo vlogo na javni razpis, in sicer na
pristojno območno službo.

Vaša vloga mora prispeti v vložišče naše območne službe
do datuma in ure, ki sta navedena kot razpisni rok v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Delodajalci, ki se prijavljate
oziroma ste se prijavili na javni razpis, se imenujete
vlagatelji
.

Javni razpis opredeljuje razpoložljiva sredstva, ciljne
skupine, pogoje in postopek sodelovanja, merila za ocenjevanje vlog,
upravičene stroške in roke za oddajo vlog.

Preberite celotno
besedilo javnega
razpisa
(objavljeno: 19.3.2010).

Razpisna dokumentacija podrobneje opredeljuje določila
javnega razpisa. Vsebuje vse potrebne obrazce, ki jih uporabite v vlogi
na razpis, in navodila za pripravo popolne vloge. Vsebuje tudi vzorec
pogodbe, ki jo podpišete z nami, če ste izbrani na razpisu, skupaj z
vsemi pogodbenimi roki in obveznostmi.
Za prijavo na razpis uporabite objavljeno razpisno dokumentacijo. Lahko
pa razpisno dokumentacijo dvignete tudi osebno v vložišču naših območnih
služb v času uradnih ur.

Preberite celotno
RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
(objavljeno: 19.3.2010).

Poglejte si

seznam naših območnih služb
in
informacije o naših uradnih urah
.


Kako se prijaviti na javni razpis?

Na javnem razpisu sodelujete tako, da najprej prijavite prosto
delovno mesto
na naši območni službi, ki je
pristojna glede na vaš sedež.

Prosto delovno mesto objavite na 2 načina:

 • tako, da uporabite naše
  eStoritve
  ,
  ki so dosegljive na naši spletni strani, kjer so vam na
  voljo tudi podrobnejša navodila za prijavo;

 • tako, da izpolnite
  obrazec Prijava prostega delovnega mesta
  (PD)
  ,
  ki ga najdete na naši spletni strani, in ga oddate na našem uradu za
  delo.

Podrobnejša navodila za prijavo prostega delovnega mesta in izpolnitev
obrazca so vam na voljo v razpisni dokumentaciji (točka 2.3).

Po prijavi prostega delovnega mesta vam bomo v roku
napotili
brezposelne osebe
iz ciljne skupine razpisa, glede na zahteve
delovnega mesta. Potem, ko boste izmed napotenih brezposelnih oseb
izbrali ustreznega kandidata za prijavljeno delovno
mesto, nas morate o svoji odločitvi obvestiti s Sporočilom o
izidu posredovanja
v zaposlitev.

Po opravljenem izboru kandidata lahko predložite svojo vlogo na
javni razpis
. Vlogo predložite osebno ali po pošti v vložišče
naše pristojne območne službe. Vaša vloga je pravočasna, če prispe v
vložišče naše območne službe do datuma in ure, ki sta navedena kot
razpisni rok v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Če vaša vloga
prispe k nam po izteku razpisnega roka, jo uvrstimo na naslednji
razpisni rok, če tega ni več, pa vam vlogo neodprto
vrnemo.

Za vlogo na razpis uporabite prijavne obrazce, ki so
del razpisne dokumentacije. Ravno tako razpisna
dokumentacija opredeljuje druge potrebne dokumente, ki
jih morate priložiti vlogi na razpis. Vsebuje podrobnejša navodila za pripravo popolne vloge in pravilno opremljene
ovojnice.

POPOLNA VLOGA mora vsebovati:


 • Obrazec Vloga z
  izjavami
  (IV. poglavje razpisne dokumentacije) –
  obrazci in izjave morajo biti popolni, v celoti in
  pravilno izpolnjeni, podpisani in žigosani. Opremljeni
  morajo torej biti s podpisom vaše pooblaščene osebe in
  žigom (če kot poslovni subjekt poslujete z njim). V
  obrazcu Vloga morate navesti tudi vse zahtevane podatke
  o izbranih kandidatih

 • Potrdilo pristojnega davčnega
  urada RS
  o poravnanih davkih in drugih obveznih
  dajatvah v RS, zapadlih do vključno zadnjega dne v
  mesecu pred predložitvijo vloge – potrdilo priložite
  vlogi na razpis.

Za pripravo vloge uporabite objavljene obrazce in
izjave. Izpolnite jih lahko ročno ali s pomočjo računalnika.

Svojo vlogo predložite v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici.
To pomeni, da morajo biti na ovojnici navedeni vsi zahtevani podatki.
Predlagamo vam, da uporabite
obrazec Oprema vloge
(III. poglavje
razpisne dokumentacije). Obrazec izpolnite ročno ali s pomočjo
računalnika, ga izrežete in nalepite na ovojnico.
Če ovojnica, v kateri predložite svojo vlogo, ni ustrezno opremljena
oziroma če ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, vam vlogo
neodprto vrnemo
.

Če vaša predložena vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov ali
zahtevani dokumenti niso v celoti izpolnjeni, jo obravnavamo kot
nepopolno in vas pozovemo k dopolnitvi vloge. Ravno tako vas k
pojasnitvi vloge
lahko pozovemo, če podatki v vaši vlogi niso
dovolj jasni ali usklajeni med seboj.

Pomembne povezave, ki so vam v pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in
pripravi vloge:

Kontaktna oseba za vaša vprašanja
glede razpisne dokumentacije in prijave na razpis: Martina Stanonik,
skrbnica programa v naši centralni službi, elektronski naslov:
martina.stanonik@ess.gov.si.

Subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe lahko
uveljavljate:

 • če ste brezposelno osebo iz ciljne
  skupine izbrali kot ustreznega kandidata za prijavljeno
  prosto delovno mesto z našim posredovanjem;

 • če ste bili, po prijavi prostega
  delovnega mesta in izboru ustreznega kandidata, izbrani
  na našem javnem razpisu in ste z nami podpisali pogodbo
  o dodelitvi subvencije;

 • če ima brezposelna oseba (izbrani
  kandidat) z nami sklenjeno pogodbo za vključitev v
  program Zaposli.me/;

 • če ste v pogodbeno določenem roku
  zaposlili izbranega kandidata, in sicer potem, ko ste z
  nami podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije in ko je
  bila na tej podlagi sklenjena tudi naša pogodba z
  izbranim kandidatom za vključitev v program Zaposli.me/;

 • če ste nam v pogodbeno določenem roku
  predložili zahtevek za izplačilo subvencije, skupaj z
  vsemi potrebnimi dokazili o zaposlitvi brezposelne osebe
  (izbranega kandidata).

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

 


Oznake: