Javni razpis za subvencioniranje projektov v okviru Tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir 2006– 2012« (TP MIR) 2008/2009

Avtor Borut Borštnik — 10.12.2008
Komentiraj!
Javni razpis za subvencioniranje projektov v okviru Tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir 2006– 2012« (TP MIR) 2008/2009

JAPTI objavlja nov razpis.

Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: MO), Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želijo s subvencioniranjem razvojno tehnoloških projektov v okviru TP MIR, s sredstvi MO namenjenimi tehnološkemu razvoju za potrebe nacionalno-varnostnega sistema s poudarkom na obrambnem področju, spodbujati in zagotoviti izvajanje industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja tako na obrambnem področju, kot na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predmet razpisa je izbira ter subvencioniranje izvajanja razvojno tehnoloških projektov v okviru prednostnih razvojno tehnoloških tem na ravni tehnološke razvitosti od 4 do 7 (TRL 4-7), ki sledijo razvojnim ciljem in zagotavljajo razvoj zmogljivosti, opredeljenih v Resoluciji o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do 2015 in v Srednjeročnem obrambnem programu 2007–2012. Skladno z Usmeritvami so razvojno tehnološke teme razvrščene po področjih razpisa:

1. področje: Zmogljivosti za bojevanje,

2. področje: Zmogljivosti za bojno podporo ter zmogljivosti sil zaščite in reševanja,

3. področje: Zmogljivosti za zagotovitev bojnega delovanja ter delovanja zaščite in reševanja,

4. področje: Vodenje, poveljevanje in kontrola.

Podrobnejši opis razpisanih razvojno tehnoloških tem je del razpisne dokumentacije (Priloga 8 TP MIR-08/09: Podrobnejši opisi tem).

 

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko kot prijavitelj kandidirajo gospodarski subjekti (registrirani glede na ZGD-1), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču ali drugem organu in dejansko posluje od 1. 1. 2007;

b) podjetje ima v evidenci pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije registrirano raziskovalno skupino oziroma je ta v postopku za vpis, ali za potrebe projekta, ki je predmet prijave na razpis, izkazuje namero o pogodbenem sodelovanju z ustrezno zunanjo razvojno skupino, vpisano v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;

c) podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

d) podjetje ni bilo na dan 31. 12. 2007 v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 126/07);

e) podjetje v obdobju od leta 2000 ni pridobilo in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;

f) podjetje za iste stroške projekta ni pridobilo in ne pridobiva sredstev (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila) v obliki državnih pomoči iz državnega, lokalnega ali drugih virov EU;

g) podjetje ne spada med vladne službe, institucije javne uprave ali javna podjetja;

h) vodja projekta mora biti zaposlen ali pogodbeno vezan pri prijavitelju projekta.

V primeru skupnega projekta morajo biti sodelujoča podjetja registrirana po ZGD-1 in izpolnjevati pogoje iz alinej c), d), e), f) in g).

V primeru skupnega projekta lahko kot sodelujoče raziskovalne organizacije nastopajo javni in zasebni zavodi javni in zasebni zavodi (registrirani v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)) katerih osnovna dejavnost je raziskovanje in/ali univerzitetno ali visoko strokovno izobraževanje.

 

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpisa je 5.400.000,00 EUR.

Po letih je okvirna višina sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednja:

– 2009: 1.400.000,00 EUR,

– 2010: 4.000.000,00 EUR.

Časovni okvir in roki za izvedbo projektov: vsebinsko delo na projektih mora biti zaključeno najkasneje do 30. 9. 2010. Projekt je zaključen, ko izvajalec naročniku dostavi zaključno poročilo o končanem projektu. Zaključno poročilo o končanem projektu mora izvajalec projekta, naročniku dostaviti v zahtevani obliki najkasneje do konca leta 2010.

 

Razpisnik: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

 

Rok: Rok za oddajo vlog je 3.2.2009 do 12. ure.

Prijavi se na e-novice!