Javni razpis za subvencioniranje projektov v okviru Tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir 2006– 2012« (TP MIR) 2008/2009

Avtor — 10.12.2008
Razpis agencije JAPTI za točke VEM

JAPTI predstavlja razpis za VEM točke.

Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: MO), Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želijo s subvencioniranjem razvojno
tehnoloških projektov v okviru TP MIR, s sredstvi MO namenjenimi tehnološkemu
razvoju za potrebe nacionalno-varnostnega sistema s poudarkom na obrambnem
področju, spodbujati in zagotoviti izvajanje industrijskih raziskav ter eksperimentalnega
razvoja tako na obrambnem področju, kot na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

Predmet razpisa je izbira ter subvencioniranje izvajanja razvojno
tehnoloških projektov v okviru prednostnih razvojno tehnoloških tem na ravni tehnološke
razvitosti od 4 do 7 (TRL 4-7), ki sledijo razvojnim ciljem in zagotavljajo
razvoj zmogljivosti, opredeljenih v Resoluciji o dolgoročnem programu razvoja
in opremljanja Slovenske vojske do 2015 in v Srednjeročnem obrambnem programu
2007–2012. Skladno z Usmeritvami so razvojno tehnološke teme razvrščene po
področjih razpisa:

1. področje: Zmogljivosti za bojevanje,

2. področje: Zmogljivosti za bojno podporo ter zmogljivosti sil
zaščite in reševanja,

3. področje: Zmogljivosti za zagotovitev bojnega delovanja ter
delovanja zaščite in reševanja,

4. področje: Vodenje, poveljevanje in kontrola.

Podrobnejši opis razpisanih razvojno tehnoloških tem je del
razpisne dokumentacije (Priloga 8 TP MIR-08/09: Podrobnejši opisi tem).

 

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko kot prijavitelj kandidirajo gospodarski subjekti
(registrirani glede na ZGD-1), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču ali drugem
organu in dejansko posluje od 1. 1. 2007;

b) podjetje ima v evidenci pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije registrirano raziskovalno skupino oziroma je ta v
postopku za vpis, ali za potrebe projekta, ki je predmet prijave na razpis,
izkazuje namero o pogodbenem sodelovanju z ustrezno zunanjo razvojno skupino,
vpisano v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije;

c) podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave
ali likvidacije;

d) podjetje ni bilo na dan 31. 12. 2007 v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 126/07);

e) podjetje v obdobju od leta 2000 ni pridobilo in ni v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;

f) podjetje za iste stroške projekta ni pridobilo in ne pridobiva
sredstev (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko
izvedenega izplačila) v obliki državnih pomoči iz državnega, lokalnega ali
drugih virov EU;

g) podjetje ne spada med vladne službe, institucije javne uprave
ali javna podjetja;

h) vodja projekta mora biti zaposlen ali pogodbeno vezan pri
prijavitelju projekta.

V primeru skupnega projekta morajo biti sodelujoča podjetja
registrirana po ZGD-1 in izpolnjevati pogoje iz alinej c), d), e), f) in g).

V primeru skupnega projekta lahko kot sodelujoče raziskovalne
organizacije nastopajo javni in zasebni zavodi javni in zasebni zavodi
(registrirani v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP)) katerih osnovna dejavnost je raziskovanje in/ali univerzitetno ali
visoko strokovno izobraževanje.

 

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpisa je 5.400.000,00 EUR.

Po letih je okvirna višina sredstev za izvedbo izbranih projektov
naslednja:

– 2009: 1.400.000,00 EUR,

– 2010: 4.000.000,00 EUR.

Časovni okvir in roki za izvedbo projektov: vsebinsko delo na
projektih mora biti zaključeno najkasneje do 30. 9. 2010. Projekt je zaključen,
ko izvajalec naročniku dostavi zaključno poročilo o končanem projektu.
Zaključno poročilo o končanem projektu mora izvajalec projekta, naročniku
dostaviti v zahtevani obliki najkasneje do konca leta 2010.

 

Razpisnik: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

 

Rok: Rok za oddajo vlog je 3.2.2009 do 12.
ure.

Iskanje
MP izobraževanja

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP dogodek: Facebook oglaševanje

MP dogodek: Facebook oglaševanje

Facebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več >>

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

Mnogokrat se na nas obrnejo posameznice in posamezniki z idejo, ki bi jo radi pretvorili v posel. V večini primerov ostane le pri poizvedovanju, pa čeprav gre velikokrat za ideje, ki imajo s pravim pristopom velik potencial. Preberite več >>

Vse za podjetje