Javno naročilo po odprtem postopku za organizacijo in izvedbo regionalnih delavnic s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij

Avtor Egon Ravbar — 08.07.2009
Komentiraj!
Skupna orientacijska vrednost javnega naročila je do 83.330,00 EUR neto, in sicer za vsak sklop do 6.940,00 EUR.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila JN 9/2009 je organizacija in izvedba regionalnih delavnic za mreženje ponudbe in povpraševanja na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) v 12 statističnih regijah, ki morajo biti izvedene v obdobju od datuma podpisa pogodbe o organizaciji in izvedbi regionalne delavnice s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij do 30.9.2009.

 

Predmet tega javnega naročila se deli na 12 sklopov, in sicer:

 • 1. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Pomurske regije

 • 2. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Podravske regije

 • 3. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Koroške regije

 • 4. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Savinjske regije

 • 5. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Zasavske regije

 • 6. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Spodnjeposavske regije

 • 7. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju regije Jugovzhodna Slovenija

 • 8. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Osrednjeslovenske regije

 • 9. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Gorenjske regije

 • 10. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Notranjsko-kraške regije

 • 11. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Goriške regije

 • 12. sklop: organizacija in izvedba IKT delavnice na območju Obalno-kraške regije

 

V okviru vsakega posameznega sklopa se morajo izvesti naslednje aktivnosti:

A. oblikovanje in izvedba vsebinskega dela programa na promocijskem dogodku regionalne IKT delavnice, ki mora zajemati naslednje vsebine:

 • a1) predstavitev politik Republike Slovenije s področja e-poslovanja in uporabe IKT (vsebino pod to točko predstavi MVZT in/ali JAPTI v skupnem obsegu 20 minut)

 • a2) predstavitev globalnih trendov in novih IKT tehnologij in rešitev,

 • a3) prikaz stanja in potreb razvoja in uporabe IKT rešitev v regiji,

 • a4) predstavitev regionalnih in nacionalnih IKT ponudnikov,

 • a5) predstavitev potreb po IKT rešitvah v regiji s strani regionalnih uporabnikov;

 • a6) izvedbo "match-making"-a (npr. možnost ločenih sestankov posameznih ponudnikov in uporabnikov).

B. organizacija in izvedba regionalne IKT delavnice, ki vključuje

 • b1) zagotovitev primernega prostora,

 • b2) priprava celotnega marketinškega načrta,

 • b3) spremljevalne aktivnosti.

Namen javnega naročila

Namen javnega naročila je:

 • spodbuditi mreženje ponudbe in povpraševanja na področju IKT,

 • navezava novih poslovnih stikov med slovenskimi IKT podjetji, kar naj bi vodilo do sklenitve novih poslov in posledično do razvojne rasti podjetij in posameznikov,

 • omogočiti podjetjem širjenje poslovanja po celi regiji izvora in izven nje ter posledično dvig konkurenčnosti podjetij,

 • promoviranje e-poslovanja in uporabe IKT v regiji.

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila ter izpolnjuje pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo.

Rok za oddajo vlog

Naročnik bo kot pravočasne upošteval ponudbe, ki jih bo prejel najkasneje do 5. 8. 2009 do 12.00 ure na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »JN  Regionalne IKT delavnice - NE ODPIRAJ!« in z naslovom ponudnika na hrbtni strani ovojnice.

Vrednost naročila

Skupna orientacijska vrednost javnega naročila je do 83.330,00 EUR neto, in sicer za vsak sklop do 6.940,00 EUR neto.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije

Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na podlagi pisnega zaprosila na elektronski naslov: snezana.dzidic@japti.si ali na sedežu naročnika pri Snežani Džidič  najkasneje do en dan pred iztekom roka za oddajo ponudbe do 12. ure. 

Ponudnik lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji na podlagi pisnega zaprosila na zgoraj navedenem elektronskem naslovu z označeno zadevo: »Vprašanje za regionalne IKT delavnice« ali pisno na naslovu JAPTI, javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana s pripisom oz. sklicem  na »Regionalne IKT delavnice«, najkasneje do en dan pred iztekom roka za oddajo ponudbe do 12. ure.

 

Več:

JAPTI

Razpisna dokumentacija

 

 

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!