Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

MOL oddaja poslovne prostore.
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Poslovni prostori

I. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE:

 

POSLOVNI PROSTORI:

 

1. PLEČNIKOV PODHOD

Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 43,00 m2, ki je v III. gradbeni fazi. Izhodiščna

ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec januar 2009 znaša 5,01 EUR/m2, kar znaša

215,43 €/mesec.

Oddajamo poslovni prostor št. K02, površine 41,00 m2, ki je v III. gradbeni fazi. Izhodiščna

ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec januar 2009 znaša 5,01 EUR/m2, kar znaša

205,41 €/mesec.

 

V poslovnih prostorih se dopušča dejavnosti trgovina z neživili, storitvena dejavnost in

dejavnosti, ki se lahko klasificirajo kot gostinska dejavnost ali trgovina z živili kot so pekarna

(dogrevanje in prodaja zmrznjenih izdelkov), kavarna (pitje stoje, prodaja za sabo),

čokoladnica (prodaja čokolad in piškotov, kuhanje vroče čokolade, kakava), prodajalna

sendvičev (dogrevanje in izdelava sendvičev, izdelava solat,…), prodajalna naravnih sadnih

sokov (za sabo, lahko tudi skupaj s prodajo sadja).

 

Posebni pogoji: 

Posebni pogoji pri najemu poslovnih prostorov v Plečnikovem podhodu:

Lokala nimata gradbenega in uporabnega dovoljenja. Pridobiti ga bo moral najemnik, na

osnovi projekta za gradbeno dovoljenje, ki ga izdela skupina KD ProstoRož, Rimska 22,

Ljubljana, odgovorni projektant: Tomaž Čeligoj.

Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v

šestih mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika

samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev

vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v šestih

mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja

najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo

šestih mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na

lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in

obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki

jo bo opravljal v poslovnem prostoru.

Prostore mora najemnik usposobiti za opravljanje predvidene dejavnosti na lastne stroške v

skladu s projektno dokumentacijo, ki jo izdela skupina KD ProstoRož, Rimska 22, Ljubljana,

odgovorni projektant: Tomaž Čeligoj.

 

2. PODHOD AJDOVŠČINA 1

 

Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 26,93 m2, za trgovino z neživili in storitveno

dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec januar 2009 znaša

5,00 EUR/m2, kar znaša 134,65 €/mesec.

 

3. HRIBARJEVO NABREŽJE (MAKALONCA)

 

Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 121,60 m2 za trgovino z neživili skupaj z

gostinsko dejavnost (kavarna). Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor št. K01 za

mesec januar znaša 12,00 EUR/m2.

Skupna izhodiščna mesečna najemnina za poslovni prostor znaša 1.459,92 €/mesec.

Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v

devetih mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika

samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev

vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v devetih

mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja

najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo

devetih mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na

lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in

obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki

jo bo opravljal v poslovnem prostoru.

 

Posebni pogoji:

Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg

višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.

Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo

izvajal v poslovnem prostoru.

Vsi ponudniki, ki bodo oddali popolno vlogo bodo naknadno povabljeni k predstavitvi

programa, ki naj bi ga izvajali v poslovnem prostoru.

Najemnik bo moral omogočiti prost dostop do pristana na Ljubljanici.

 

II. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oz.

 

 • za s.p.: priglasitveni list

 • za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje

 • za društva: odločbo o vpisu v register društev

 • za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra

 

2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti

ponudnika

 

3 pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski organi) in

samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:

 • izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,

 • izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu,

 • bilanco stanja za zadnje leto,

 • bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.

fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na banki

preko katere vodijo plačilni promet za zadnje 3 mesece

 

4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne

garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem

vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za

razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek 8-12. in 13-15

ure, sreda 8-12 in 14-16 ure ter petek 8-12 ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do

30.1.2010

 

5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za

najem poslovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo v času

odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajoč v času

uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji

ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo

(zakoniti zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo

obeh strani veljavne osebne izkaznice oz. potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne

kartice z razvidno številko osebnega računa).

 

6 – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS in stalnem prebivališču v RS

 

7 – neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja

ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter

za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo.

 

8 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.

 

9 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 30.1.2010.

 

III. POGOJI NAJEMA

 • Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.

 • Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.

 • Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

 • Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

 • V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu.

 • Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.

 • Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.

 • Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oz. najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec.

 

IV. NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni

pisemski ovojnici na naslov; MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,

Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno

oznako na ovojnici “PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV – NE

ODPIRAJ” in “LOKACIJA (naslov poslovnega prostora) in ŠT. POSLOVNEGA

PROSTORA ______ “. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in

naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 30.1.2009. Ponudbe bodo po preteku razpisnega

roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku

komisija ne bo obravnavala.

 

V. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne

bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več

najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali

 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali

 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavit začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega

prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe.

 

VI. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 5.2.2009 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič –

Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb

izkazati s pooblastilom ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse

ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega

odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oz. če ni

drugače določeno.

 

VII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 30.1.2010.

 

VIII. INFORMACIJE

Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne

dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo

nabrežje 2 pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek 8-12. in 13-15 ure, sreda 8-12 in 14-

16 ure ter petek 8-12 ure) ali po telefonu št.      (01) 306 11 39     . 

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum

Ura

Kraj 

20.1.2009

9:00 

Hribarjevo nabrežje (Makalonca) 

20.1.2009

10:00

Plečnikov podhod

20.1.2009 

10:45

Podhod ajdovščina 1

PDF verzija na viru!

Vir: MOL

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje