Kako ovrednotiti podjetje?

Avtor — 30.08.2016
Pri določanju vrednosti podjetja gre vsakokrat za oceno, mnenje ali približni izračun, kajti vpliva mnogoterih faktorjev ni mogoče matematično omejiti prav zaradi njihove relativnosti, celo abstraktnosti. Pri ugotavljanju vrednosti podjetja gre tako za, sicer strokovno, vendar še vedno ugibanje.
Kako ovrednotiti podjetje?

Kako ovrednotiti podjetje? (Vir slike: Pixabay.com)

Pri vrednotenju podjetja je potrebno najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj se podjetje sploh vrednosti. Je to zaradi prodaje podjetja ali pa le dela podjetja, zaradi notranjega nakupa s strani zaposlenih, zaradi dedovanja, zaradi delitve podjetja v ločitvenem postopku med poročenima družbenikoma, zaradi darovanja podjetja, zavarovanja podjetja, izgube pravde v odškodninski tožbi itd. Od namena vrednotenja je namreč odvisno, kdo in po kakšni metodi se bo ocenjevala vrednost podjetja.

Vrednotenje podjetja je lahko preverljivo dejstvo, npr. knjigovodska vrednost podjetja; tj. razlika med celotnimi sredstvi in celotnimi obveznostmi podjetja, tržna vrednost, pridobljena preko umestitve podjetja na trg oziroma borzo, ali pa ocena, mnenje za vrednotenje podjetij pristojnega ocenjevalca.

Pristojni ocenjevalci vrednosti podjetij so tisti, ki so za to pooblaščeni s strani Slovenskega inštituta in so vpisani v ustrezen register.

Ocenjevalec mora pred vrednotenjem spoznati podjetje, pridobiti podatke o njem in analizirati poslovanje družbe, gospodarske razmere in konkurenčno okolje. Ne gre prezreti niti tega, da potreba po strokovnih storitvah ocenjevalca vrednosti izvira iz okoliščine, da se zneski, prikazani v računovodskih evidencah, ki so pod vplivom učinkov računovodskih usmeritev, običajno razlikujejo od dejanskih tržnih vrednosti istih gospodarskih kategorij, vsled česar bo ključna naloga ocenjevalca vrednosti, da z uporabo ustreznih metod in tehnik vrednotenja naročniku razkrije, kolikšna je resnična vrednost podjetja, organizacijske enote, nepremičnin, opreme, določenega neopredmetenega sredstva ali dolga. 

Na vrednost podjetja pa lahko poleg zgoraj naštetega vpliva še mnogo drugi stvari, kot so npr. ocena vrednosti intelektualne lastnine in drugih neopredmetenih sredstev, ocena “vrednosti” podjetniške ekipe oziroma kadrovske sestave, analiza referenčnih kupcev ter število in vrednosti načrtovanih prodajnih pogodb itd.

Pri postavitvi cene podjetju pa je potrebno upoštevati tudi oceno potencialnega trga in oceno obstoječe konkurence.

Več o vrednotenju podjetij pa si preberite v članku: Vrednotenje podjetja >>


Oznake: