Kako se kot ”majhna riba” zavarovati pred neplačili?

Avtor — 01.10.2012
Pomembna naloga factoringa je urejanje likvidnostnega položaja podjetja, ki proda poslovne terjatve in dobi predujem na poslovne terjatve, ki jih factor odkupuje sproti, ko prispejo v plačilo. Primeren je za majhna in srednje velika podjetja, še posebej v obdobju njihove rasti.
Kako se kot ''majhna riba'' zavarovati pred neplačili?

Factoring priporočamo takrat, ko boste imeli opravke z neznanim kupcem. (Vir slike: sxc.hu)

V vestniku Slovenski podjetnik tokrat pišemo o Factoringu. Gre za poslovno transakcijo, s katero pridemo do denarnih sredstev tako, da prodamo poslovne terjatve posebni finančni instituciji. To je finančni posel, pri katerem factor enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupi poslovne terjatve svoje stranke in prevzema v celoti tveganje neizterljivosti, zato si zaračuna provizijo.

Kot posledica tega osnovnega odnosa se factor posel navadno razširi še na nekatere druge storitve, ki so povezane z osnovno dejavnostjo (npr. vodenje knjigovodstva terjatev, izterjave dolgov, opominjanje, vodenje statistike ter svetovanje v finančnih in drugih zadevah).

Factoring je finančni posel, pri katerem factor enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupi poslovne terjatve svoje stranke in prevzema v celoti tveganje neizterljivosti, zato si zaračuna provizijo.

Nasvet!

Factoring priporočamo takrat, ko boste imeli opravke z neznanim kupcem, ko poslujete s tveganim področjem in ko gre za visoke vrednosti poslovnih terjatev. Factoring je predvsem zanimiv za majhna in srednje velika podjetja, še posebej v obdobju njihove rasti.

Prednosti factoringa

Katere so prednosti odkupa kratkoročnih terjatev?

  • denarni tok – namesto da čakamo na plačilo 30, 60 ali več dni, lahko po izdaji računa od faktorja dobimo do 90 odstotkov vrednosti računa, kar nam zagotavlja boljšo likvidnost;
  • zavarovanje plačil − ni skrbi zaradi izgub v primeru neplačil kupcev, saj so poslovne terjatve zavarovane. Če limit ni odobren, je to znak, da takemu kupcu ni varno prodajati;
  • vodenje, unovčenje in izterjava terjatev − faktor zagotavlja stalno, sprotno, natančno in učinkovito skrb za terjatve in dostavlja poročila o prometu in stanju terjatev, prejetih plačilih, zamudah, izstavlja opomine, izvaja unovčenje in izterjavo terjatev, kar nam omogoča znižanje administrativnih stroškov in povečanje rentabilnosti poslovanja;
  • zavarovanje pred tečajnimi tveganji − faktor omogoča financiranje v valuti računa, kar odpravlja negativne tečajne razlike;
  • omogoča izboljšanje uvozno-izvoznih tokov, kar ima za posledico pozitivne spremembe v plačilni bilanci države in posredno vpliva na gospodarsko rast države.

Slabosti factoringa

Slabost odkupa kratkoročnih terjatev je v tem, da ni primeren za vse poslovne sisteme. Uporabljati ga ne morejo tisti, ki prodajajo za gotovino, na kratke plačilne roke in fizičnim osebam. Prav tako ni primeren za tiste, ki prodajajo hitro pokvarljivo blago in blago, kjer je veliko pritožb. Prav tako je uporaba težka pri poslovanju z državami v razvoju, ki nimajo razvitega sistema factoringa.

Vir: Verlag Dashöfer


Oznake: ,