Katere novosti najdemo med aktualnimi razpisi?

Avtor — 21.06.2016
Na voljo so nove podpore za naložbe v turistična in kmetijska gospodarstva, ugodna posojila za projekte na področju obdelave in predelave lesa, krediti za okoljske naložbe ter razpis Zaposlime za podjetja.
Katere novosti najdemo med aktualnimi razpisi?

Katere novosti najdemo med aktualnimi razpisi? (Vir slike: Pixabay.com)

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih, vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg, je poudarek na digitalnih vsebinah.

Več informacij o razpisu >>

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Cilj ukrepa je povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.

Več informacij o razpisu >>

Podpora za kmetijska gospodarstva za tehnološke izboljšave na področju higiene in okolja

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. 

Več informacij o razpisu >>

Ugodna posojila za projekte na področju obdelave in predelave lesa

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije. Upravičenci so mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe in zadruge.

Več informacij o razpisu >>

Kreditiranje okoljskih naložb

Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanje zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Več informacij o razpisu >>

Razpis: Zaposlime

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 evrov. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Več informacij o razpisu >>


Oznake: