Katere vrste bančnih garancij mora zahtevati naročnik pri javnem naročilu?

Avtor — 27.12.2010
Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj ne velja več, vendar naročniki še vedno zahtevajo bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja in menice, v izogib tveganjem ter da se zagotovi resnost in kvalitetna izvedba ponudbe.
Katere vrste bančnih garancij mora zahtevati naročnik pri javnem naročilu?

Priročnik na zgoščenki vas vodi skozi postopek javnega naročila.

Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico.

Naročnik mora, upoštevaje vrsto in višino vrednosti predmeta javnega naročila, zahtevati naslednje vrste bančnih garancij:

  • garancijo za resnost ponudbe,
  • garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
  • garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik sme po svoji presoji zahtevati tudi druge vrste bančnih garancij, glede na vrsto posameznega javnega naročila.

Garancija za resnost ponudbe se izda v višini do največ 10% od vrednosti javnega naročila ali dela javnega naročila. Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je določen za sprejem odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe. Več >>

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora zahtevati naročnik vedno v višini do 10% od vrednosti pogodbe, pri čemer se upošteva čas izvedbe posla. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. Več >>

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora naročnik zahtevati v primerih, kjer predmet pogodbe zahteva še garancijo za brezhibno delovanje. Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Več >>

Trajanje finančnega zavarovanja mora biti najmanj toliko, kolikor traja rok za izpolnitev ponudnikove obveznosti.

Pripravljene vzorce, ki vsebujejo obvezne sestavine bančne garancije in ostale vsebine javnega naročanja najdete na zgoščenki Praktikum za javno naročanje.

Oznake: , ,