Katere aktualne razpise lahko izkoristite?

Avtor — 06.02.2016
V rubriki "aktualni razpisi" si tokrat preberite več o mikrokreditih za mikro in mala podjetja, o sredstvih za raziskovalno-razvojne programe, o delovnem preizkusu za brezposelne, o nepovratnih sredstvih za zaposlovanje in kadrovske štipendije ipd.
Katere aktualne razpise lahko izkoristite?

Katere aktualne razpise lahko izkoristite? (Vir slike: Pixabay.com)

Aktualni razpisi

1. P7 2016 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok za oddajo: 19. februar 2016 in 25. februar 2016

Višina sredstev: 5.000.000 EUR

Več o razpisu >>

2. RR1 – SKLOP 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Rok za oddajo: 15. april 2016 do 12. ure

Višina sredstev: 55.000.000 EUR

Več o razpisu >>

3. RRI – SKLOP 2: Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Rok za oddajo: 15. april 2016

Višina sredstev: 12.000.000 EUR

Več o razpisu >>

4. Program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Rok za oddajo: 15. april 2016 do 12. ure

Višina sredstev: 1.200.000 EUR

Več o razpisu >>

5. Delovni preizkus 2016

Namen programa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok za oddajo: 9. september 2016 do 12. ure oziroma do porabe sredstev

Višina sredstev: 1.000.000 EUR

Več o razpisu >>

6. Drugo javno povabilo za izbor programov Javnih del za leto 2016

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok za oddajo: 7. oktober 2016 oziroma do porabe sredstev

Višina sredstev: 11.449.254 EUR

Več o razpisu >>

7. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

Cilj programa je razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok za oddajo: Prvi rok je 11. marec 2016

Višina sredstev: 33.087.636 EUR

Več o razpisu >>

8. Prvi izziv 2015 – Nepovratna sredstva za zaposlovanje

Predmet razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, stari od 15 do vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposlenih oseb in se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok za oddajo: 30. junij 2016 oziroma do porabe sredstev

Višina sredstev: 20.700.000 EUR

Več o razpisu >>

9. Nepovratna sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe zasebnega prava, javni zdravsteni zavod ali s.p. kot fizična oseba za zaposluje delavce. Podjetje mora imeti sklenjeno pogodbo o štipendiranju v kateri se zaveže, da bo štipendist po trenutnem izobraževanju, za katerega delodajalec uveljavlja sofinanciranje, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku izobraževanja sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom za najmanj eno leto.

Razpisnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Rok za oddajo: 31. marec 2016 oziroma do porabe sredstev

Višina sredstev: 3.000.000 EUR

Več o razpisu >>

10. Ugodni krediti za okoljske naložbe

Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanje zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Razpisnik: Eko sklad

Rok za oddajo: 30. april 2016 oziroma do porabe sredstev

Višina sredstev: 10.000.000 EUR

Več o razpisu >>

Oznake: