Mesečni pregled gospodarstva – april 2012

Avtor — 11.05.2012

V novi mesečni rubriki vam predstavljamo mesečni pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu, tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.

Mesečni pregled gospodarstva - april 2012

Mesečni pregled gospodarstva – april 2012 (Vir slike: sxc.hu)

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP)

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Gibanje BDP v Sloveniji

Pričakujejo, da se bo zniževanje bruto domačega proizvoda, ki smo ga beležili že lani, v letu 2012 poglobilo, padec aktivnosti bo 0,9-odstoten. (Vir: UMAR).

Primerjava gibanja BDP v Sloveniji in EU

V začetku leta so se v območju evra slabe gospodarske razmere nadaljevale. ECB za letos napoveduje rast BDP v razponu med – 0,5 in 0,3 odstotka. (Vir: UMAR).

V tabeli so podatki o vrednostih BDP Slovenije in EU za zadnjih pet let.

Leto BDP EU (mio EUR) BDP SLO (mio EUR)
2006 11.428.722 30.441
2007 12.049.354 33.191
2008 12.462.088 35.861
2009 11.965.308 34.272
2010 12.001.392 35.809

Gibanje rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Šibka rast gospodarske aktivnosti v zadnjih letih se odraža v manjših inflacijskih pritiskih. Na gibanje cen življenjskih potrebščin še naprej vplivajo cene energentov, ki sledijo gibanju cen nafte
na svetovnih trgih (Vir: UMAR).

Primerjava letne in mesečne stopnje inflacije v Sloveniji in EU

Rast cen surovin se je marca nadaljevala. Pričakovana letna inflacija v evro območju v marcu 2012 znaša 2,6 odstotka (Vir: Eurostat).

Sedem kazalcev mesečnega poslovnega utripa

Vsebina Januar Februar Marec Indeks mar12/feb12 Indeks mar12/mar11
Ustanovitve gospodarstev 2.152 1.463 1.609 110 80
Insolvenčni postopki * 1.910 1.182 1.252 106 103
Osebni stečaji potrošnikov 83 92 113 123 105
Število blokiranih subjektov 1.548 1.509 1.790 119 46
Število narokov 2.673 2.517 3.360 133 93
Povprečne točke tveganja ** 43 43 42 98 100
Povprečni dnevi zamude *** Od 1 do 7 dni po valuti

* Vključuje stečaje pravnih oseb, prisilne poravnave, likvidacije in izbrise

** Točke tveganja, ki jih po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, temeljijo na 20 podatkih, zajetih iz štirih segmentov: finančnih in demografskih podatkov, plačilnih navad podjetij ter javno dostopnih podatkih o tožbah, blokadah, itn. Statistični model izračunava verjetnost propada podjetja v naslednjih 12 mesecih. Točke tveganja se gibljejo od 0 do 100, višja vrednost pomeni nižje tveganje stečaja v letu dni.

*** Plačilne navade nam povejo, kakšna je povprečna plačilna disciplina v slovenskem gospodarstvu.

Novoustanovljena podjetja

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Grafikon prikazuje število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

Do konca marca 2012 se je v Sloveniji ustanovilo 5.224 gospodarskih subjektov, kar je za 772 manj kot lani v enakem obdobju.

Izbrisi podjetij

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Število izbrisanih gospodarskih subjektov se je s 4.415 v istem obdobju lani zmanjšalo na 4.159 subjektov.

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo.

V marcu 2012 je bilo v Sloveniji oklicanih 72 novih insolvenčnih postopkov proti pravnim osebam – skoraj 47 odstotkov več od februarja in 4 odstotke manj kot v istem obdobju lani.

Stečaji

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov stečajev gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Prisilne poravnave

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov prisilnih poravnav gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Likvidacije

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov likvidacij gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Vir: Bisnode Bilten april 2012 (PDF datoteka)


Oznake: , , ,