Mesečni pregled gospodarstva – april 2013

Avtor — 08.04.2013
V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu na makroekonomski ter na mikroekonomski ravni, ki je povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - april 2013

Mesečni pregled gospodarstva – april 2013 (Vir slike: sxc.hu)

V slovenskem gospodarstvu se je od začetka krize 2008 do konca leta 2011 zaprlo že 69.830 delovnih mest. V letu 2011 je povprečno slovensko podjetje zaposlovalo od 3 do 4 delavce, pred krizo pa 5. Povečalo se je število podjetij, ki poslujejo brez zaposlenih, med njimi je večina samostojnih podjetnikov, vendar se povečuje tudi delež družb. Podjetij, ki v povprečju zaposlujejo štiri ali več delavcev, je le okoli 14 odstotkov. Večina delavcev v Sloveniji se torej zaposluje v slednjih in prav ta najbolj prispevajo k slovenskem gospodarstvu, tako z vidika ustvarjenih prihodkov kot tudi prikazanega dobička.

Podjetja, ki v povprečju zaposlujejo največ, v krizi največ odpuščala

Na podlagi zadnjega obravnavnega poslovnega leta 2011 in oddanih delovnih ur je bilo na različnih delovnih mestih zaposlenih 503.069 delavcev. To je za 7,2 odstotka manj kakor v prvem obravnavanem poslovnem letu 2009 in kar 38.769 delovnih mest manj v zadnjih treh letih skupaj. V času celotne krize (2008-2011) se je zaprlo 69.830 delovnih mest.

Od 2009 do 2011 so število zaposlenih povečala le srednje velika podjetja – za 718 novih delovnih mest.

Število zaposlenih v letu 2011 Delež podjetij
v letu 2011
Delež vseh
zaposlenih
Odstotek prihodkov
v slovenskem gospodarstvu 2011
Rast števila podjetij v letu 2011 v primerjavi z letom 2009
0 54,8 % 0 3,7 % 12,4 %
Od 1 do 3 31,3 % 10,4 % 7,6 % 0,4 %
Od 4 do 6 6,2 % 7,1 % 5,3 % -3,8 %
Od 6 do 10 2,9 % 6,0 % 4,7 % -9,0 %
Od 11 do 20 2,4 % 8,7 % 9,7 % -9,0 %
Od 21 do 50 1,4 % 11,7 % 12,3 % -9,3 %
Nad 51 1,0 % 56,0 % 56,7 % -6,6 %
100,0 % 100,0 % 100,0 % -7,2 %

Število zaposlenih v gospodarstvu v 2011 (Vir tabele: Bisnode.si)

V velikih podjetjih je zaposlenih 35,7 odstotkov vseh slovenskih delavcev, v mikro podjetjih pa 34,3 odstotka. Velika podjetja s temi delavci ustvarijo kar 50,8 odstotkov prihodkov slovenskega gospodarstva, mikro podjetja pa samo 21,7 odstotkov. V primerjavi z letom 2009 je v 2011 samo srednjim podjetjem uspelo povečati število zaposlenih, in sicer za 1 odstotek, kar pomeni 718 novih delovnih mest.

Zaposlenost v krizi zrasla le v pomurski regiji

Gledano na regije ima največ zaposlenih osrednjeslovenska regija – skoraj 36 odstotkov vseh zaposlenih v Sloveniji. Sledi podravska regija s skoraj 14 odstotki ter savinjska regija s 13 odstotki. Najmanj zaposlenih beležita notranjsko-kraška regija z 1,8 odstotkov in zasavska z 1,5. V zadnjih treh poslovnih letih je uspelo povečati število zaposlenih samo pomurski regiji, in sicer za 0,5 odstotkov. V vseh ostalih regijah se je število zaposlenih znižalo. Padec je bil največji v notranjsko-kraški regiji – za skoraj 13 odstotkov, a se je po drugi strani največ delovnih mest zaprlo v osrednjeslovenski regiji – kar 40 odstotkov vseh delovnih mest, ki so se zaprla v tem obdobju po celotni Sloveniji.

Skozi prizmo dejavnosti največ zaposlenih v slovenskem gospodarstvu beleži predelovalna dejavnost. Sledita ji trgovska dejavnost in dejavnost gradbeništva. V teh treh omenjenih dejavnostih je bilo v letu 2011 zaposlenih 63,9 odstotkov vseh delavcev slovenskega gospodarstva.

Največji porast števila zaposlenih je imela dejavnost zdravstva in socialnega varstva – 17 odstotkov ali 570 novih delovnih mest. Največ novih delovnih mest pa se je ustvarilo v dejavnosti prometa in skladiščenja – 3.401, medtem ko je največ izgubila dejavnost gradbeništva, kjer se je število zaposlenih znižalo za kar okoli 18.508 delovnih mest – največ med vsemi dejavnostmi ali 42,1 odstotka vseh zaprtih delovnih mest slovenskega gospodarstva iz obravnavanega obdobja.

Največji porast števila zaposlenih, 17 odstotkov, je imela dejavnost zdravstva in socialnega varstva, največ novih delovnih mest, 3.401, pa se je ustvarilo v prometu in skladiščenju.

Dejavnost Delež zaposlenih
v letu 2011
Delež prihodkov
v letu 2011
Rast zaposlenih
2011/2009
Dinamika
delovnih mest
Rast prihodkov
2011/2009
Predelovalne dejavnosti 35,40 % 30,60 % -4,10 % -7.707 17,40 %
Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 18,30 % 34,90 % -6,70 % -6.626 10,10 %
Gradbeništvo 10,20 % 6,30 % 26,60 % -18.508 -26,80 %
Promet in skladiščenje 7,90 % 6,10 % 9,30 % 3.401 27,60 %
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 6,60 % 5,10 % -15,90 % -6.332 -2,80 %
Gostinstvo 4,60 % 1,80 % -7,80 % -1.977 1,40 %
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 4,30 % 1,50 % 1,50 % 311 6,80 %
Informacijske in komunikacijske dejavnosti 3,80 % 3,70 % 3,20 % 601 -3,40 %
Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 1,80 % 1,40 % 4,20 % 372 42,50 %
Oskrba z električno energijo, plinom in paro 1,50 % 6,60 % -3,50 % -272 41,50 %

Top 10 dejavnosti po deležu zaposlenih v 2011 (Vir tabele: Bisnode.si)

Gibanje BDP v Sloveniji

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni.

Primanjkljaj proračuna RS je lani po prvih ocenah ministrstva za finance po metodologiji denarnega toka znašal 3,1 odstotka BDP, kar je za dobro odstotno točko manj kot leto prej. Vir: Banka Slovenije.

Gibanje rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakup predmetov končne porabe doma in v tujini.

Inflacija v Sloveniji

Letna rast cen v 2012 je bila 2,8-odstotna (predlani 2,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 2,9-odstotna (predlani 2,1-odstotna). Vir: SURS.

Primerjava inflacije v Sloveniji in EU

Inflacija v evro območju se je januarja v primerjavi z decembrom za 2,2 odstotka znižala na 2 odstotka. Vir: Eurostat.

Vir: Bisnode Bilten marec 2013

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: , , ,