Mesečni pregled gospodarstva – junij 2012

Avtor — 30.07.2012
V mesečni rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo mesečni pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu, tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - junij 2012

Mesečni pregled gospodarstva – junij 2012. (Vir slike: sxc.hu)

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP)

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Gibanje BDP v Sloveniji

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni.

BDP je bil v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 0,2 odstotka. (Vir: UMAR).

Primerjava gibanja BDP v Sloveniji in EU

Gospodarska aktivnost v evrskem območju je v prvem letošnjem četrtletju stagnirala. Evropska komisija in OECD za 2012 pričakujeta znižanje gospodarske aktivnosti (Vir: UMAR).

V tabeli so podatki o vrednostih BDP Slovenije in EU za zadnjih pet let.

Leto BDP EU (mio EUR) BDP SLO (mio EUR)
2006 11.428.722 30.441
2007 12.049.354 33.191
2008 12.462.088 35.861
2009 11.965.308 34.272
2010 12.001.392 35.809

Gibanje rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Letna in mesečna stopnja inflacije v Sloveniji

Letna stopnja inflacije je bila maja 2,4-odstotna, povprečna 12-mesečna rast cen pa 2,1-odstotna (Vir: SURS).

Primerjava letne in mesečne stopnje inflacije v Sloveniji in EU

Pričakovana inflacija v evrskem območju maja na letni ravni znaša 2,4 odstotka, kar je manj kot aprila, ko je znašala 2,6 odstotka (Vir: Eurostat).

 

Sedem kazalcev mesečnega poslovnega utripa

Vsebina Marec April Maj Indeks maj12/apr12 Indeks maj12/maj11
Ustanovitve gospodarstev 1.609 1.373 1.334 97 86
Insolvenčni postopki * 1.252 1.391 1.300 93 107
Osebni stečaji potrošnikov 113 90 89 99 84
Število blokiranih subjektov 1.790 2.103 2.544 121 95
Število narokov 3.360 2.807 2.839 101 87
Povprečne točke tveganja ** 43 43 45 105 115
Povprečni dnevi zamude *** Od 1 do 7 dni po valuti

* Vključuje stečaje pravnih oseb, prisilne poravnave, likvidacije in izbrise

** Točke tveganja, ki jih po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, temeljijo na 20 podatkih, zajetih iz štirih segmentov: finančnih in demografskih podatkov, plačilnih navad podjetij ter javno dostopnih podatkih o tožbah, blokadah, itn. Statistični model izračunava verjetnost propada podjetja v naslednjih 12 mesecih. Točke tveganja se gibljejo od 0 do 100, višja vrednost pomeni nižje tveganje stečaja v letu dni.

*** Plačilne navade nam povejo, kakšna je povprečna plačilna disciplina v slovenskem gospodarstvu.

Vir: gvin.com

Novoustanovljena podjetja

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Grafikon prikazuje število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

Do konca maja 2012 se je v Sloveniji ustanovilo 7.931 gospodarskih subjektov – 1.528 manj kot v enakem obdobju lani.

Izbrisi podjetij

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Število izbrisanih gospodarskih subjektov se je konec maja s 6.483 v enakem obdobju lani povečalo na 6.727.

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo.

Stečaji

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov stečajev gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Število osebnih stečajev potrošnikov se je v mesecu maju letos v primerjavi z lanskim letom s 106 zmanjšalo za približno šestino – na 89.

Prisilne poravnave

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov prisilnih poravnav gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Likvidacije

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov likvidacij gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Vir: Bisnode Bilten junij 2012 (PDF datoteka)


Oznake: , , ,