Mesečni pregled gospodarstva – junij in julij 2013

Avtor — 18.07.2013
V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu na makroekonomski ter na mikroekonomski ravni, ki je povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - junij in julij 2013

Mesečni pregled gospodarstva – junij in julij 2013 (Vir slike: sxc.hu)

Poslovna izkaznica slovenskega gospodarstva v letu 2012

V letu 2012 je slovensko gospodarstvo (v analizi so bile zajete gospodarske družbe, s.p.-ji in zadruge) skupno poslovalo s 101.334,78 milijonov evrov sredstev, kar je v primerjavi z letom 2011 za 2,6 odstotkov manj. Donosnost sredstev (ROA) je dosegla le 0,5 odstotkov in je manjša od lanske (0,7 odstotkov).

Slovenska podjetja so leto 2012 zaključila s skupnimi terjatvami v višini 17.712,99 milijonov evrov, kar približno ustreza lanski vrednosti. Dnevi vezave poslovnih terjatev pa so se malenkost znižali, in sicer na 78,3 dni (2011: 79,1 dni).

V slovenskem gospodarstvu je bilo leta 2012 prikazanega skupaj 40.058,21 milijona evrov kapitala, to je za 0,8 odstotkov manj kot leto prej. Donosnost kapitala je dosegla 1,35 odstotka, leto prej pa 1,68 odstotkov. Delež dolgov v financiranju se je nekoliko znižal, in sicer na 56,9 odstotkov (lani 57,8 odstotkov).

Slovensko gospodarstvo je leta 2012 ustvarilo skupaj 84.450,17 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj enako kot leto prej. Dobičkovnost prihodkov je ostala nizka in še nekoliko nižja od lani: 0,6 odstotkov (2011: 0,8 odstotkov).

Skupni čisti dobiček slovenskih podjetij je v letu 2012 znašal 541,71 milijonov evrov, kar je za 20 odstotkov manj kakor predhodno leto.

V letu 2012 je bilo v slovenskem gospodarstvu zaposlenih 483.516 delavcev, kar je za 3,4 odstotka manj kot v letu 2011. Dodana vrednost na zaposlenega je v povprečju znašala 36.904,98 evrov, kar je nekoliko višje kot leto prej (36.162,62 evrov na zaposlenega). V povprečju so zaposleni v letu 2012 beležili mesečno bruto plačo v višini 1.386,79 evrov, ta je bila v primerjavi z letom 2011 za 2 odstotka višja.

Podjetja s tujim večinskim lastništvom

Analiza Bisnode je kljub prevladujočemu nenaklonjenemu splošnemu javnemu mnenju pokazala, da so podjetja z večinskim tujim lastnikom* močan steber slovenskega gospodarstva. V vseh temeljnih poslovnih kazalcih namreč prekašajo podjetja z večinskim domačim lastništvom.

Kljub temu, da podjetja z večinskim tujim lastnikom predstavljajo zgolj 1,6 odstotkov vseh pri nas registriranih podjetij, ustvarijo kar 12 odstotkov vseh prihodkov ter kar četrtino celotnega slovenskega dobička. Ob tem zaposlujejo 8,1 odstotka vseh zaposlenih.

V primerjavi s podjetji s slovenskim večinskim lastnikom beležijo tudi nadpovprečno vrednost sredstev in vloženega kapitala. Ob tem poslujejo v povprečju z več zaposlenimi, s katerimi ustvarijo nadpovprečno dodano vrednost na samega zaposlenega, ti zaposleni pa posledično dobivajo tudi nadpovprečne plače.

Gibanje BDP v Sloveniji

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni.

Po podatkih Eurostata je slovenski BDP na prebivalca po kupni moči leta 2011 dosegel 84 odstotkov povprečja EU. To je enako kot leto prej in za 7 odstotnih točk slabše kot leta 2008.

Stopnja brezposelnosti v Sloveniji in v EU

Spodnji grafikon upošteva stopnjo brezposelnosti, temelječo na metedologiji ILO, ki upošteva anketno brezposelnost.

 Marca 2013 je bila stopnja brezposelnosti med mladimi pod 25 letom v EU 23,5-odstotna, kar je 0,9 odstotkov več kot marca lani. Najnižja brezposelnost med mladimi je bila zabeležena v Nemčiji, Avstriji in na Nizozemskem, najvišja pa v Grčiji, Španiji, Italiji ter na Portugalskem.

Vir: Bisnode bilten junij – julij 2013 (PDF datoteka)


Oznake: , , ,