Mesečni pregled gospodarstva – maj 2012

Avtor — 13.06.2012
V novi mesečni rubriki vam predstavljamo mesečni pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu, tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - maj 2012

Mesečni pregled gospodarstva – maj 2012 (Vir slike: sxc.hu)

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP)

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Gibanje BDP v Sloveniji

Evropska komisija je v svoji pomladanski napovedi gospodarske rasti Sloveniji napovedala 1,4-odstoten padec BDP in sicer zaradi slabših gospodarskih gibanj ob koncu lanskega leta. (Vir: UMAR).

Primerjava gibanja BDP v Sloveniji in EU

Ocena padca BDP za evrsko območje ostaja enaka vmesni, februarski napovedi: 0,3 odstotka. (Vir: UMAR).

V tabeli so podatki o vrednostih BDP Slovenije in EU za zadnjih pet let.

Leto BDP EU (mio EUR) BDP SLO (mio EUR)
2006 11.428.722 30.441
2007 12.049.354 33.191
2008 12.462.088 35.861
2009 11.965.308 34.272
2010 12.001.392 35.809

Gibanje rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Rast cen na letni ravni se je nekoliko zvišala in je bila 2,6-odstotna. Zvišala se je tudi povprečna 12-mesečna rast, ki je bila 2,1-odstotna. (Vir: SURS)

 

Letna in mesečna stopnja inflacije v Sloveniji

Primerjava letne in mesečne stopnje inflacije v Sloveniji in EU

Pričakovana inflacija v evrskem območju aprila na letni ravni znaša 2,6 odstotka, kar je nekoliko manj kot v marcu, ko je znašala 2,7 odstotka. (Vir: Eurostat).

Sedem kazalcev mesečnega poslovnega utripa

Vsebina Februar Marec April Indeks apr12/mar12 Indeks apr12/apr11
Ustanovitve gospodarstev 1.463 1.609 1.373 85 84
Insolvenčni postopki * 1.182 1.252 1.391 111 128
Osebni stečaji potrošnikov 92 113 90 80 157
Število blokiranih subjektov 1.509 1.790 2.103 117 72
Število narokov 2.517 3.360 2.807 84 131
Povprečne točke tveganja ** 43 42 0 116
Povprečni dnevi zamude *** Od 1 do 7 dni po valuti

* Vključuje stečaje pravnih oseb, prisilne poravnave, likvidacije in izbrise

** Točke tveganja, ki jih po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, temeljijo na 20 podatkih, zajetih iz štirih segmentov: finančnih in demografskih podatkov, plačilnih navad podjetij ter javno dostopnih podatkih o tožbah, blokadah, itn. Statistični model izračunava verjetnost propada podjetja v naslednjih 12 mesecih. Točke tveganja se gibljejo od 0 do 100, višja vrednost pomeni nižje tveganje stečaja v letu dni.

*** Plačilne navade nam povejo, kakšna je povprečna plačilna disciplina v slovenskem gospodarstvu.

Novoustanovljena podjetja

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Grafikon prikazuje število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

Do konca aprila 2012 se je v Sloveniji ustanovilo 6.597 gospodarskih subjektov, kar je za 1.316 manj kot v enakem obdobju lani.

Izbrisi podjetij

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Število izbrisanih gospodarskih subjektov se je s 5.320 v istem obdobju lani povečalo na 5.491 subjektov.

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo.

V aprilu 2012 je bilo v Sloveniji oklicanih 59 novih insolvenčnih postopkov proti pravnim osebam –
skoraj petino manj od marca in za več kot 22 odstotkov manj kot v istem obdobju lani.

Stečaji

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov stečajev gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Prisilne poravnave

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov prisilnih poravnav gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Likvidacije

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov likvidacij gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Vir: Bisnode Bilten maj 2012 (PDF datoteka)


Oznake: , , ,