Mesečni pregled gospodarstva – november 2012

Avtor — 06.12.2012
V mesečni rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo mesečni pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu, tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni, povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Mesečni pregled gospodarstva - november 2012

Mesečni pregled gospodarstva – november 2012 (Vir slike: sxc.hu)

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP)

Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Najpomembnejši vir podatkov o gibanju BDP je računovodstvo v podjetjih, predvsem računovodski izkazi le-teh.

Gibanje BDP v Sloveniji

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni.

BDP se je glede na prvo četrtletje v drugem znižal za 1 odstotek (desezonirano), medletno pa je bil nižji za 3,2 odstotka (Vir: UMAR).

Primerjava gibanja BDP v Sloveniji in EU

Consensusove napovedi letošnje rasti BDP v evrskem območju še naprej kažejo na blago recesijo, poslabšale pa so se tudi napovedi za 2013, ko se pričakuje zelo nizka rast (Vir: Bilten Banke Slovenije).

V tabeli so podatki o vrednostih BDP Slovenije in EU za zadnjih pet let.

Leto BDP EU (mio EUR) BDP SLO (mio EUR)
2006 11.428.722 30.441
2007 12.049.354 33.191
2008 12.462.088 35.861
2009 11.965.308 34.272
2010 12.001.392 35.809

Gibanje rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Inflacija v Sloveniji

Medletna inflacija se je septembra v primerjavi z avgustom zvišala za 0,6 odstotne točke – na 3,7 odstotka.

Primerjava inflacije v Sloveniji in EU

Septembra je inflacija v območju evra znašala 2,7 odstotka (Vir: Eurostat).

Sedem kazalcev mesečnega poslovnega utripa

Vsebina Julij Avgust September Indeks sep12/avg12 Indeks sep12/sep11
Ustanovitve gospodarstev 1.088 1.156 1.796 155 139
Insolvenčni postopki * 1.366 1.131 952 84 81
Osebni stečaji potrošnikov 79 67 66 99 100
Število blokiranih subjektov 3.488 2.535 4.173 156 113
Število narokov 1.252 634 3.011 475 96
Povprečne točke tveganja ** 44 45 44 98 102
Povprečni dnevi zamude *** Od 1 do 7 dni po valuti

* Vključuje stečaje pravnih oseb, prisilne poravnave, likvidacije in izbrise

** Točke tveganja, ki jih po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, temeljijo na 20 podatkih, zajetih iz štirih segmentov: finančnih in demografskih podatkov, plačilnih navad podjetij ter javno dostopnih podatkih o tožbah, blokadah, itn. Statistični model izračunava verjetnost propada podjetja v naslednjih 12 mesecih. Točke tveganja se gibljejo od 0 do 100, višja vrednost pomeni nižje tveganje stečaja v letu dni.

*** Plačilne navade nam povejo, kakšna je povprečna plačilna disciplina v slovenskem gospodarstvu.

Vir: gvin.com

Novoustanovljena podjetja

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Grafikon prikazuje število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih.

Do konca septembra 2012 se je v Sloveniji ustanovilo 13.174 gospodarskih subjektov, kar je 700 manj kot v enakem obdobju lani.

Izbrisi podjetij

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Izbrisanih gospodarskih subjektov pa je bilo septembra letos 11.089, kar je v primerjavi z lanskim za 417 več.

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo.

Stečaji

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov stečajev gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

V septembru 2012 je bilo v Sloveniji oklicanih 49 novih insolvenčnih postopkov proti pravnim osebam – slabih 9 odstotkov manj kot avgusta in slabih 20 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Prisilne poravnave

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov prisilnih poravnav gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Likvidacije

Grafikon prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov likvidacij gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Vir: Bisnode Bilten november 2012 (PDF datoteka)

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: , , ,