Na voljo nova spodbuda za zaposlovanje

Avtor — 04.02.2016
Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo Delovnega preizkusa 2016, v katerega naj bi se vključilo 1.115 brezposelnih. Povabilo bo odprto do 9. septembra letos oziroma do porabe sredstev v višini 1 milijona evrov.
Na voljo nova spodbuda za zaposlovanje

Na voljo nova spodbuda za zaposlovanje (Vir slike: Pixabay.com)

Zavod za zaposlovanje je objavil novo spodbudo na trgu leta: Delovni preizkus 2016. Ta je namenjen delodajalcem, omogoča pa jim, da preizkusijo in spoznajo kandidate na konkretnem delovnem mestu in to še preden se odločijo za njihovo zaposlitev. 

Za delovne preizkuse bo letos država namenila 1 milijon evrov iz slovenskega proračuna, možnost vključitve v delovni preizkus bo tako prejelo 1.115 brezposelnih, ki so dosegli starost 30 let ali več in so vsaj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi. Tako bodo lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si posledično izboljšali možnosti za zaposlitev. 

Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca

Poteka brez delovnega razmerja. Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati z Zavodom za zaposlovanje skleniti pogodbo o vključitvi v program. Uspešno morajo opraviti tudi predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotijo delodajalci. Slednji morajo udeležence v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 

Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev. Mentor mora opraviti najmanj 20 ur mentorstva za udeleženca, mentorstvo pa mora biti kakovostno in v potrebnem obsegu. Delovni preizkus traja praviloma 8 ur na dan in največ 40 ur na teden. Ne izvaja se ob nedeljah in praznikih. 

Delodajalci morajo izpolnjevati nekatere pogoje

Na javno povabilo se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna ali fizična osebe, vpisana v Poslovni register Slovenije, in izpolnjuje še vse druge pogoje za prijavo: 

Preberite tudi: Spodbujanje zaposlovanja v občini Rogaška Slatina >>

  • ima transakcijski račun odprt v Republiki Sloveniji ter razviden iz registra transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 
  • a.) ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa , ali pa b.) je perspektivni delodajalec,
  • odda ponudbo za izvedbo delovnega preizkusa na delovnih mestih, ki so potrebna za izvajanje njegove registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
  • bo delovne preizkuse izvajal na področju Republike Slovenije,
  • do Zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev za ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
  • v zadnjih dvanajstih mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev,
  • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
  • ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe na javno povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 9. septembra 2016 do 12. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Delodajalci predložijo ponudbo za delovni preizkus na območno službo Zavoda za zaposlovanje, ki je pristojna glede na njihov sedež.

Zavod za zaposlovanje povrne stroške v višini 206 evrov

Za izvedeni delovni preizkus delodajalcem povrnemo ocenjeno vrednost stroškov v višini 206 evrov za udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

V okvirih dovoljenega števila oseb na delovnem preizkusu lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb. Vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe zaključeni vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Vir: ZRSZ – Delovni preizkus 2016


Oznake: