Ne pozabite oddati letnega poročila!

Avtor — 12.03.2012
V mesecu marcu bo morala večina poslovnih subjektov na AJPES predložiti podatke iz letnih poročil za državno statistiko oziroma letna poročila za zagotovitev javnosti. Vseh poslovnih subjektov, ki morajo predložiti tovrstne podatke, je okrog 162.000.
Ne pozabite oddati letnega poročila!

Ne pozabite oddati letnega poročila! (Vir slike: sxc.hu)

Večina poslovnih subjektov predloži na AJPES letno poročilo hkrati za namen državne statistike in za namen zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen. AJPES pripravlja in vzdržuje podatkovne zbirke letnih poročil poslovnih subjektov za več let, uporabniki pa lahko pridobijo podatke na individualni ravni v obsegu in vsebini, ki je določena za informiranje javnosti, na agregatni ravni pa v celotnem obsegu obdelanih podatkov.

Kdo so zavezanci za poročanje?

Letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil morajo predložiti:

  • gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe),
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  • pravne osebe javnega prava (določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta), to je za javne zavode, proračune in druge pravne osebe javnega prava,
  • nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, to je za ustanove, politične stranke, sindikati, itd.,
  • društva.

Komu ni potrebno oddati letnih poročil?

Podatkov iz letnih poročil za javno objavo in za državno statistiko ne predlagajo samostojni podjetniki, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov ter poslovni subjekti, ki niso ustanovljeni kot pravne osebe in nimajo statusa samostojnega podjetnika (notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni delavci, samostojni kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja).

Roki za predložitev letnih poročil

Roki za predložitev letnih poročil so odvisni od trajanja poslovnega leta, vrste letnega poročila in vrste poslovnega subjekta. Roki za predložitev letnih poročil  so naslednji:

Vrsta poslovnega subjekta Za zagotovitev javnosti podatkov Za državno statistiko
Gospodarske družbe

Letna poročila – 3 mesece po koncu poslovnega leta;

Revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta

do konca meseca marca
Zadruge Letna poročila, revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta do konca meseca marca
Samostojni podjetniki 3 mesece po koncu poslovnega leta (oziroma do konca meseca marca za preteklo leto) do konca meseca marca
Pravne osebe javnega prava do konca meseca februarja do konca meseca februarja
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava do konca meseca februarja do konca meseca februarja
Društva

Letna poročila – do konca meseca marca

Revidirana letna poročila – do konca meseca avgusta

do konca meseca marca

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan. Če je poslovno leto enako koledarskemu, je rok za predložitev letnih poročil za oba namena enak (razen za revidirana in konsolidirana letna poročila).

Vir: AJPES


Oznake: , , , ,