Nepovratna sredstva za pilotne projekte na področju energetike

Avtor — 19.12.2016
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo namenila 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev v namene podpore raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij. Rok za prijavo je 24. februar 2017.
Nepovratna sredstva za pilotne projekte na področju energetike

Nepovratna sredstva za pilotne projekte na področju energetike (Vir slike: Pixabay.com)

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije (»S4«) »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« zaradi:

  • pospeševanja inovacij,
  • skrajšanja časa od ideje do trga,
  • pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Namen javnega razpisa je tudi testiranje oziroma demonstracija v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Cilj javnega razpisa, ki izhaja in je skladen s ciljem S4, je vzpostavitev vsaj dveh PD projektov na področju energetike, ki jih bodo izvedla podjetja ali konzorciji podjetij in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo.

PD projekti morajo biti na prednostnem področju S4 Pametna mesta in skupnosti ter na fokusnem področju Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. Usmerjeni morajo biti vsaj v eno izmed sledečih konceptualnih področij:

  • spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih omrežij),
  • aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema,
  • celostno upravljanje z energijo.

V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:

  • razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju (npr. v energetskem omrežju),
  • razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,
  • razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika.

Vir: SPIRIT

Oznake: