Nova spodbuda za zaposlovanje mladih!

Avtor — 19.01.2015

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo Delovnega preizkusa za mlade 2015, v katerega naj bi se vključilo 1.250 mladih. Povabilo bo odprto do 10. septembra letos oziroma do porabe sredstev v višini 1 milijona evrov.

Nova spodbuda za zaposlovanje mladih!

Delovni preizkus za mlade 2015 (Vir slike: Bigstockphoto.com)

Podobno kot je bil lanskoletni Delovni preizkus za mlade 2014, bo tudi letos država poskušala z različnimi spodbudami omejiti brezposelnost mladih. Prvo letošnjo spodbudo na trgu dela je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje. Imenuje se Delovni preizkus za mlade 2015.

Za Delovni preizkus 2015 bo država namenila 1 milijon evrov proračunskih sredstev za zaposlitev 1.250 mladih brezposelnih.

Tovrstna spodbuda delodajalcu omogoča, da še pred sklenitvijo delovnega razmerja spozna in preizkusi bodočega delavca, delavec pa na takšen način pridobi nova poznanstva in izkušnje, predvsem pa nekaj zasluži, saj bo dobil povrnjene stroške za prevoz in nagrado za delovno aktivnost. Prijava je mogoča do 10. septembra 2015 do 13. ure.

Delodajalec bo lahko preko tega ukrepa zaposlil mlado osebo za najmanj 100 ur in največ 1 mesec. V povabilu je predvideno, da se delo opravlja za polni delovni čas. Delodajalec bo moral zagotoviti mentorja, ki bo pomagal mladim delavcem. En mentor pa lahko mentorira največ 5 posameznikov hkrati.

V ta ukrep se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 29. letom starosti, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb ali mladi med 29. in 30. letom starosti, ki niso “na borzi dela”

V delovni preizkus se ne more vključiti brezposelna oseba, ki:

 • ji je pri istem delodajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in se je prijavila na Zavodu, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev;
 • je bila pri istem delodajalcu v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe že na delovnem preizkusu ali se je pri njem usposabljala na delovnem mestu oziroma je bila vključena v program javnih del;
 • je bila v zadnjih 12 mesecih pred datumom začetka delovnega preizkusa že vključena v enak ali podoben program delovnega preizkusa ali usposabljanja na delovnem mestu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, če se želi odzvati na povabilo:

 • je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register RS;
 • ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa;
 • odda ponudbo za izvedbo delovnega preizkusa na delovnih mestih, ki so potrebna za izvajanje njegove registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;

Več o podjetniških spodbudah v 2015 preberite v članku Spodbude 2015

 • bo delovne preizkuse izvajal na področju Republike Slovenije;
 • do Zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja;
 • v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev;
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
 • ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe na javno povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji
 • predloži delovnemu mestu ustrezen načrt za posamezne predlagane delovne preizkuse,
 • zagotavlja, da za iste upravičene stroške ni in ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja);
 • da mu po začetku uporabe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ni bila pravnomočno izrečena globa.
Upravičeni strošek, ki se izplača delodajalcu, je:
a) strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroška delodajalca znaša 201,00 EUR.
V navedenem znesku je, na podlagi ocenjene vrednosti stroška delodajalca, zajeto sofinanciranje naslednjih stroškov za udeleženca:
– strošek mentorja oz. nadomestnega mentorja,
– strošek predhodnega zdravniškega pregleda in
– strošek zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu,
ali
b) strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca v dejanski višini, ki je upravičen strošek za delodajalce iz sektorjev dejavnosti, ki niso upravičeni do stroška izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca.

Delavec pa je upravičen do:

 • dodatka za prevoz v višini 0,13 evra na kilometer (pod pogojem, da je udeleženec oddaljen od kraja izvajanja več kot kilometer);
 • dodatek za delovno aktivnost v višini 3 evre na uro.

Delodajalec, ki je samozaposlen ali imajo zaposlene od 1 do vključno 3 osebe, lahko kandidira in pridobi sredstva za izvedbo delovnega preizkusa za 1 brezposelno osebo iz ciljne skupine. Delodajalec, ki ima zaposlenih od 4 do vključno 10 oseb, največ 3 brezposelne osebe; delodajalec, ki ima zaposlenih od 11 do vključno 100 oseb, največ 10 brezposelnih oseb; delodajalec, ki ima zaposlenih od 101 do vključno 250 oseb, največ 15 brezposelnih osebdelodajalec, ki ima zaposlenih nad 250 oseb, pa lahko kandidira in pridobi sredstva za izvedbo delovnega preizkusa za največ 30 brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

Vir (in obrazci): ZRSZ – Delovni preizkus za mlade 2015


Oznake: ,