Novosti Obrtnega zakona

Avtor — 29.05.2013
27. 4. 2013 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (v nadaljevanju ObrZ-E) RS, ki prinaša številne novosti. Največ polemike je bilo okoli obveznega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici.
Novosti Obrtnega zakona

Novosti Obrtnega zakona. (Vir slike: sxc.hu)

27. 4. 2013 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (v nadaljevanju ObrZ-E) RS, ki prinaša številne novosti.

Največ polemike je bilo okoli obveznega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici (v nadaljevanju OZS). Novi zakon določa, da se bo obvezno članstvo v OZS izteklo po 6 mesecih od uveljavitve zakona, torej konec meseca oktobra 2013, ko bodo lahko člani na podlagi pisne izjave izstopili iz OZS.

Izdelovalci domače in umetnostne obrti za opravljanje dejavnosti ne bodo več potrebovali obrtnega dovoljenja, bodo pa še vedno izdajali certifikate OZS.

V treh mesecih po sprejetju zakona naj bi vlada pripravila uredbo, ki bo na novo določala obrtne dejavnosti in izobrazbene pogoje za opravljanje teh dejavnosti, torej prečistila seznam obrtnih dejavnosti.

Novi zakon ukinja obrti podobne dejavnosti. Prav tako so dopolnjena pravila glede določitve obrtnih dejavnosti. V ObrZ-E so dodana nova javna pooblastila izdajanja potrdil o zakonitem opravljanju obrtne dejavnosti v Sloveniji. Na novo je določen postopek priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU in državljanom tretjih držav, ki so pridobili poklicne kvalifikacije v EU, EGS ali Švicarski konfederaciji. Tuji ponudniki, ki bodo želeli občasno opravljati obrtno dejavnost v Sloveniji, se bodo morali prijaviti pri OZS, ki jih bo za eno leto vpisala v obrtni register. S tem želi vlada odpraviti nelojalno konkurenco ter uresničevati načelo enakih možnosti.

Zakon ureja vsebine, katerih cilj je pospešiti in razbremeniti malo gospodarstvo, slovensko gospodarstvo v celoti pa narediti konkurenčnejše.

OZS bo še naprej izvajala javna pooblastila, vendar opravljanja tovrstnih storitev ne bo smela pogojevati z obveznim članstvom v zbornici.

Zakon dodaja tudi novost v segmentu financiranja, saj OZS daje možnost financiranja tudi iz državnega proračuna, do česar po trenutno veljavnih predpisih ni upravičena. Po novem je prepovedano, da bi se v primerih, ko bi prišlo do prenehanja območno-obrtno podjetniških zbornic, premoženje delilo med člane. Zakonit je le prenos premoženja na OZS, drugo območno obrtno-podjetniško zbornico ali lokalno skupnost ob pogoju, da se premoženje uporabi izključno za uresničevanje podpore obrtništvu in podjetništvu.

Vir: Uradni list RS, Finance