Novosti pri davčnem obračunu za podjetnike

Spremenila sta se Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodka pravnih oseb in Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki imata dodane podatke skladno s spremembami materialnih predpisov ZDDPO-2 in ZDoh-2.
Novosti pri davčnem obračunu za podjetnike

Novosti pri davčnem obračunu za podjetnike

Spremembe Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) oziroma spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa obdavčitev zasebnikov, so prinesle zavezancem, pomembnim pri sestavi davčnega obračuna, večjo davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj ter novo olajšavo za zaposlovanje težko zaposljivih oseb.

Leto 2010 je zaznamovalo sprejetje sprememb zakonov, ki vplivajo na obdavčitev pravnih oseb in zasebnikov, pri čemer so pomembne spremembe Zakona o ekonomskih conah in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2C). Spremembe poleg novosti in omejitev prinašajo nove pravice in ugodnosti davčnim zavezancem. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 in Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud in olajšav v Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 zavezancem iz Pomurske regije urejata in na novo uveljavljata ugodnosti od 1.1.2010 dalje.

Administriranje za uveljavljanje davčnih ugodnosti se povečuje, kar predstavlja oviro za manjša podjetja in zasebnike, ki običajno nimajo svojih ustreznih strokovnih služb.

Spremenjen je obrazec davčnega obračuna (Obrazec DDPO in DOHDEJ) za pravne osebe in zasebnike za leto 2010. Spremembe so pri splošnem delu obrazca in pri davčnih olajšavah, zaradi slednjih pa tudi spremembe v prilogah k splošnemu obrazcu. Nove so priloge, ki izhajajo iz predpisov o Pomurski regiji, pri zasebnikih pa je potrebno poudariti dve novi prilogi zaradi statusnega preoblikovanja zasebnika, bodisi samostojnega podjetnika posameznika, organiziranega po Zakonu o gospodarskih družbah ali zasebnika, organiziranega po drugih zakonih (npr. odvetnik).

Pri obračunu opozarjamo na postopkovna določila, zapisana v ZDavP-2, ki veljajo od 1.1.2010 dalje. Narekujejo, kako morajo davčni zavezanci ravnati v postopku davčnih obračunov in v rokih za predložitev Obrazca DDPO ali DOHDEJ v posebnih primerih obdavčenja. Davčne zavezance, ki so imeli ali bodo imeli statusne spremembe pripojitve oziroma spojitve, razdelitve in oddelitve ali pa so ali bodo začeli postopek likvidacije ali stečaja, ali statusno preoblikovanje zasebnika, na novosti posebej opozarjamo. Za leto 2010 obrazca DDPO in DOHDEJ v splošnem delu predvidevata zelo natančno opredelitev vrste davčnega obračuna, posebej za redne davčne obračune in davčne obračune v primeru statusnih sprememb, začetka prisilne poravnave ali prenehanja zavezanca.

Olajšave, ki vplivajo na davčno osnovo pri pravnih osebah in zasebnikih

  • Raziskave in razvoj (sprememba splošne olajšave iz 20% na 40%)
  • Olajšava za investiranje (razlika med pravnimi osebami in zasebniki)
  • Zaposlovanje težje zaposljivih ljudi – NOVO
  • Zaposlovanje invalidov
  • Olajšava za zavezanca invalida (samo pri zasebnikih)
  • Olajšava za izvajanje praktičnega pouka
  • Donacije
  • Olajšava v Pomurski regiji – se izključuje po 55a. členu ZDDPO-2 in 66.a členu ZDoh-2

Opozorila

Večja je davčna olajšava za raziskave in razvoj, ki se je iz dosedanjih 20% povečala na 40% novih vlaganj, drugih sprememb na tem področju ni.

Nova je davčna olajšava za zaposlovanje težko zaposljivih oseb, starih do 26 let in nad 55 let, ki so bile vsaj 6 mesecev prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, ob dodatnem pogoju, da novo zaposlena oseba vsaj 24 mesecev prej ni bila zaposlena pri istem delodajalcu ali njegovi povezani osebi. Olajšavo lahko zavezanec koristi za prvih 24 mesecev zaposlitve v višini 45% plače novega zaposlenega, če ga je zaposlil za nedoločen čas in je v letu povečal skupno število zaposlenih. Olajšavo lahko koristi do višine davčne osnove, prenos neizkoriščene olajšave ni predviden. Zakon določa možnost koriščenja olajšave tako, da se za istega delavca lahko uveljavlja olajšava le enkrat, zato se koriščenje nove olajšave izključuje s koriščenjem olajšave za zaposlovanje invalidov po ZDDPO-2, z olajšavo za zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori v Pomurski regiji in po Zakonu o ekonomskih conah.

Uveljavljanje te olajšave je v praksi skoraj nemogoče, ker davčni zavezanci zaradi v zakonih določenega pogoja »efektivenga povečanja zaposlenih«, ta pogoj težko dosežejo in te olajšave, razen v izjemnih primerih, ne morejo koristiti.

Investicijska olajšava za investiranje (55.a člen ZDDPO-2 in 66.a člen ZDoh-2)

V tem delu ni sprememb, omejeno je koriščenje olajšave na najvišji znesek 30.000 EUR davčne osnove letno za pravne osebe (davka je največ v višini 6.000 EUR).

Olajšava je različna za dohodke iz dejavnosti (torej za zasebnike), ki nimajo omejitve navzgor in pravne osebe, ki imajo določen limit 30.000 EUR.

O Pomurju

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v letih 2010-2015 je bil sprejet in uveljavljen že v letu 2009, vendar bodo učinki določenih olajšav po Zakonu o Pomurski regiji prvič zajeti v davčni obračun za leto 2010. V letu 2010 je bila uveljavljena še Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud in olajšav v Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Uredba določa kriterije in pogoje za dodeljevanje ugodnosti in način uveljavljanja ugodnosti.

Za davčno obravnavo je nujno izpostaviti olajšavo oz. spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje. Oba ukrepa štejeta za državno pomoč. Zato je njuno koriščenje v končni davčni presoji, omejeno po pravilih državnih pomoči.

Spodbuda pri zaposlovanju

Uveljavljajo jo lahko le zavezanci s sedežem in dejansko ekonomsko aktivnostjo v Pomurski regiji in to le za zaposlitev prikrajšanega delavca, ki ga zavezanec zaposli najmanj za 12 mesecev. Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v obliki zmanjšanja davčne osnove za70% stroškov plače novo zaposlenega delavca, vendar je koriščenje olajšave omejeno do višine davčne osnove in do najvišje višine po pravilih o državnih pomočeh.

Za zaposlitev prikrajšanega delavca najmanj za dve leti se dodatno (poleg zmanjšanja davčne osnove) povrnejo plačani prispevki delodajalca za dve leti. Spodbuda ne velja za delodajalce – zavezance iz sektorja premogovništva in za zavezance – družbe v težavah.

Davčna olajšava za investiranje

Davčno olajšavo za investiranje lahko koristijo le zavezanci s sedežem in dejansko ekonomsko aktivnostjo v Pomurski regiji in samo za investicije v Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Zavezancem je omogočeno zmanjšanje davčne osnove za 70 % za nove začete investicije v opremo in neopredmetena sredstva (opredelitev je enaka kot pri splošni olajšavi za investiranje, določeni v 55.a členu ZDDPO-2 in 66.a členu ZDoh-2), seveda pod določenimi omejitvenimi pogoji.

Zavezance moramo opozoriti, da se uveljavljanje olajšave po Zakonu o Pomurski regiji izključuje z uveljavljanjem splošne olajšave za investiranje po ZDDPO-2 in ZDoh-2. Ker kombinacija državnih pomoči ni dovoljena, se uveljavljanje olajšave po Zakonu o Pomurski regiji izključuje z uveljavljanjem regijske olajšave za raziskave in razvoj.

Tako kot že nekaj let, je založba Verlag Dashofer v sodelovanju z ZDSS oz. davčnima svetovalkama Blanko Muster in Simono Štravs, pripravila obsežnejše gradivo o davčnih obračunih DDPO in DOHDEJ. Navodila niso samo kažipot skozi labirint predpisanih zaporednih številk in prilog, temveč predvsem vsebinski pomočnik za pravilno davčno presojo posameznih poslovnih dogodkov in njihovo pravilno umestitev v davčni obračun, vse z namenom, da davčni zavezanci optimirajo svojo davčno obveznost.

Vir: Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje