Novosti pri obveznem večstranskem pobotu

Dne 27. julija 2012 je v veljavo stopil novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih - ZPreZP-1. Poglejmo si, katere spremembe je prinesel v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota.
Razpis: Pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo v poplavah

Razpis: Pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo v poplavah (Vir slike: sxc.hu)

Dolžnost prijave denarne obveznosti

Odslej bo dolžnik dolžan prijaviti denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu (prej dnevu) nastanka zamude.

Dolžnik ni več dolžan prijaviti denarne obveznosti:

  • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se zahteva prijava v večstranski pobot;
  • ki ni višja od 250 eurov;
  • ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano družbo;
  • ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo;
  • ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude;
  • ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji;
  • v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.

Dolžniki brez dospelih terjatev

Dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti iz prvega odstavka 28. člena ZPreZP-1, če istočasno (v trenutku, v katerem se prijava obveznosti v obvezni večstranski pobot šteje za opravljeno) ni hkrati tudi upnik nobene dospele denarne obveznosti, za katero velja obveznost prijave.

Prepoved prijave obveznosti

Posebej je prepovedana prijava naslednjih obveznosti:

  • davčne obveznosti;
  • obveznosti, ki ne obstaja;
  • obveznosti, ki je že bila poravnana.

Solidarni dolžniki

Solidarni dolžniki se medsebojno dogovorijo, kdo bo prijavil solidarno obveznost v obvezni večstranski pobot, sicer vsi solidarni dolžniki kršijo zakon. Navedeno ne velja za tistega solidarnega dolžnika, ki še ni v zamudi s plačilom in solidarnega dolžnika, ki je solidarno odgovoren na podlagi zakona in ni stranka pravnega posla, iz katerega izvira njegov solidarni dolg in s tem poslom tudi ni seznanjen.

V primeru, ko dolžnik dolguje obveznost več upnikom, lahko prijavi svojo obveznost le nasproti enemu solidarnemu upniku, ki ga sam izbere.

Odgovornost dolžnika

Za pravilnost vnosov ter obstoj prijavljenih obveznosti, odpravo napak v vnesenih prijavah in škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti predloženih podatkov, je enako kot doslej odgovoren dolžnik.

Pošiljanje podatkov za izvršilne postopke

23. člen ZPreZP-1 določa obveznost upravljavcev sistema večstranskega pobota, da na zahtevo upnika, ki je imetnik izvršilnega naslova v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, če ta izvršilni naslov dokazuje upnikovo denarno terjatev do dolžnika ali na zahtevo sodišča in drugih organov, ki opravljajo dejanja v postopku izvršbe, pošiljajo podatke o dolžnikih, ki so v obvezni ali prostovoljni večstranski pobot prijavili denarne obveznosti do upnikovega dolžnika.

Razveljavitev predpisov in aktov

V skladu z 62. členom ZPreZP-1 z dnem njegove uveljavitve (28. 7. 2012) preneha veljati ZPreZP in akti, sprejeti na njegovi podlagi. Vendar se ti razveljavljeni predpisi uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov.

Upravljavec obveznega večstranskega pobota je AJPES, ki v skladu z ZPreZP-1 prijave v sistem obveznega večstranskega pobota AJPES sprejema elektronsko, prek spletne aplikacije ePobot.

Naj izpostavimo, da v posameznem krogu večstranskega pobota AJPES za zagotovitev večjih učinkov pobota istočasno izvaja tako obvezni pobot kot tudi neobvezni (prostovoljni) pobot.

Dolžniki lahko istočasno oddajo prijave tako v obvezni kot tudi neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot.

Vir: AJPES

Oznake: , , ,