Občina Črenšovci spodbuja promocijo izdelkov in storitev

Avtor — 25.10.2016
Občina Črenšovci še do 3. novembra 2016 vabi k prijavi na razpis, v okviru katerega bo podelila proračunska sredstva za pospeševanje malega gospodarstva, in sicer za spodbujanje promocije izdelkov in storitev.

Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana podjetja (samostojni podjetniki, mikro in majhna podjetja), ki izpolnjujejo pogoje: 

  • imajo najmanj 1 zaposleno osebo, ki dejavnost opravlja na območju Občine Črenšovci;
  • ni iz sektorja ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, predelave in trženja kmetijskih proizvodov (več informacij v prilogah k razpisu)
  • pomoč ne bo namenjena izvozu oz. povezanim dejavnostim
  • pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi
  • skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let
  • podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
  • podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje
  • podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči
  • podjetje ima izpolnjene obveznosti do Občine Črenšovci
  • podjetje ima poravnane vse davke in prispevke ter obveznosti do delavcev

Skupna vrednost razpisanih sredstev za spodbujanje promocije izdelkov in storitev v letu 2016 znaša 4,000 evrov. Višina odobrenih sredstev posameznemu vlagatelju oz. upravičencu lahko znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški najema, postavitve in delovanja stojnice ali razstavnega prostora na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini. Med upravičene stroške se ne šteje DDV, potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč udeležencev na sejmu.

Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Rok za oddajo vloge je 3. 11. 2016 do 15:00 ure. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo s sklepom zavrnile.

Vir: obcina-crensovci.si

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje