Oddajate sobo prek Airbnb? Potem vas bo to zanimalo!

Avtor — 26.01.2017
Želite oddajati sobo ali stanovanje prek Airbnb, pa ne veste, kaj vse potrebujete? Kakšne so davčne obveznosti sobodajalca? Mora izdati in davčno potrditi račun? Finančna uprava je pripravila brošuro, s katero se zdi, da bo opravljanje te dejavnosti lažje.
Oddajate sobo prek Airbnb? Potem vas bo to zanimalo!

Če razmišljate o oddaji nepremičnine prek spletni strani, kot je Airbnb, se morate zavedati pravil iger (Vir slike: Unsplash).

Za začetek razčistimo, kdo je sobodajalec. Po Zakonu o gostinstvu je lahko sobodajalec vsaka fizična oseba, če dejavnost opravlja občasno oziroma ne več kot pet mesecev v letu. Gostom lahko nudi največ 15 ležišč, vpisane pa so v Poslovni register Slovenije. Sobodajalci so lahko tudi pravne osebe in samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

»Dejavnost nastanitve gostov, ki jo opravljajo kot sobodajalci, torej fizične osebe, je po ZGos opredeljena kot gostinska dejavnost, ki obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov, zato se dohodek fizičnih oseb, sobodajalcev po Zdoh-2 obravnava kot dohodek iz dejavnosti in ne kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem,« pojasnjujejo pri finančni upravi.

Vsebina brošure se nanaša na fizične osebe, ki občasno ukvarjajo s sobodajalstvom in ne na tiste, ki to dejavnost opravljajo kot samostojni podjetniki posamezniki.

Želim oddajati prek Airbnb!

Če boste nepremičnino oddajali v turistične namene, morate izpolniti nekaj pogojev. Pridobiti morate dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja ali počitniške hiše, kjer se bo opravljala gostinska dejavnost. Lahko gre za izpisek iz zemljiške knjige, overjeno kupoprodajno pogodbo, s katero se dokazuje lastninska pravica, sklep o dedovanju, tudi darilna pogodba. Kaj pa, če lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo? V tem primeru mora izkazovati pravico razpolaganja s stanovanjem ali počitniško hišo. Potrebno je tudi uporabno dovoljenje za stanovanjske prostore, soglasje solastnikov (če gre za večstanovanjsko hišo, mora pridobiti soglasja vseh solastnikov), upoštevati splošne pogoje, na primer varnost inštalacij ter požarni red, kot tudi posebne, ki so predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti ter urediti stanovanje v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Kako opravim vpis v Poslovni register Slovenije?

Fizična oseba se mora vpisati v Poslovni register Slovenije. Prijavo vloži pri Ajpesu, ki izda potrdilo o vpisu, tega pa posreduje sobodajalcu in finančnemu uradu. Šele potem ko je vpisan v register, lahko začne opravljati dejavnosti, za katero mora predhodno izpolnjevati pogoje.

Kje določim sedež opravljanja dejavnosti?

Za sedež se določi stalno prebivališče sobodajalca. »Če sobodajalec opravlja storitve na naslovu, ki ni enak njegovemu lastnemu prebivališču, se opravljanje dejavnosti na naslovih izven stalnega prebivališča vpiše v PRS kot poslovni del pri sobodajalcu,« pojasnjujejo na finančni upravi.

Kaj pa davčne obveznosti?

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ga fizična oseba dosega v okviru organizirane dejavnosti, je obdavčen po III. 3. poglavju Zdoh-2 kot dohodek iz dejavnosti. Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti, ki je dobiček, se ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali pa z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v višini 80 odstotkov prihodkov, če so izpolnjeni z zakonom določeni materialni in postopkovni pogoji.

Davčni obračun mora davčnemu organu predložiti najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obračunati in plačati mora mesečne oziroma trimesečne obroke akontacije. V kolikor že med davčnim letom priglasi prenehanje opravljanje dejavnosti, mora davčni obračun predložiti najpozneje v 60 dneh po zaključku opravljanja dejavnosti. »V tako predloženem davčnem obračunu mora sobodajalec obračunati davek od vseh odtujenih sredstev oziroma njihovega prenosa iz podjetja v gospodinjstvo, kot to določa 51. člen ZDoh-2,« pojasnjujejo.

Identifikacija za DDV: da ali ne?

Na finančni upravi pojasnjujejo, da je vsaka fizična oseba, ki opravlja dejavnost sobodajalstva, davčni zavezanec. Kljub temu se ji ni treba identificirati za namene DDV, saj je »kot mali davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, dokler obseg opravljenega prometa ne preseže praga za identifikacijo za namene DDV«. Identifikacija za namene DDV tako ni zavezujoča za tiste sobodajalce, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev niso presegli oziroma ni verjetno, da bi presegli 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa. Če se preseže ta prag, se mora oseba identificirati za namene DDV, od opravljenih storitev pa obračunavati DDV.

Identifikacija za namene DDV pa je obvezna ne glede na obseg opravljenega prometa za vse tiste sobodajalce, ki v Sloveniji prejmejo storitve od davčnega zavezanca s sedežem izven Slovenije in »za katere se kraj opravljanja storitev določi v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1«. To so vsi tisti, ki sobe oddajajo prek Airbnbja, Bookinga in ostalih ponudnikov, ki imajo sedež izven Slovenije. Za prejete storitve so dolžni plačati DDV v Sloveniji po splošni stopnji 22 odstotkov. V ta namen se morajo kot prejemniki teh storitev predhodno identificirati za namene DDV tudi, »če je obseg njihovega opravljenega prometa pod zakonsko določenim pragom«, torej 50 tisočakov.

»Če so identificirani za namene DDV samo kot prejemniki teh storitev, morajo mesečno predlagati obračune DDV v elektronski obliki in nimajo pravice do odbitka DDV. V primeru take identifikacije za namene DDV so za ostale dobave, ki jih opravijo v Sloveniji, še naprej mali davčnih zavezanci (dokler ne presežejo limit 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih), kar pomeni, da od njih ne obračunavajo DDV, prav tako pa nimajo pravice do odbitka DDV,« še pojasnjujejo na upravi.

Ali moram izdati račun za storitev?

Da, tudi davčni zavezanec, fizična oseba, ki opravlja storitev sobodajalstva, mora za storitev, ki jo opravi kot davčni zavezanec, izdati račun, in to ne glede na to, ali je identificiran za namene DDV ali ne.

Moram tudi davčno potrditi račun?

»Sobodajalec je za opravljeno storitev gostu dolžan izdati račun in je v skladu z določili ZDavPR pri plačilu računa z gotovino zavezanec za davčno potrjevanje računov.« V kolikor sobodajalec sprejema turiste, ki nočitve pri sobodajalcu plačajo agenciji, sobodajalec pa na podlagi nočitev, t.i. voucherjev, svoje storitve zaračuna agenciji, ki mu račun plača na transakcijski račun, pa ti računi niso predmet davčnega potrjevanja računov. Predmet davčnega potrjevanja računov tudi niso tisti računi, ki jih sobodajalec izda turistom za turistično takso, četudi jo plačajo v gotovini. Sobodajalec namreč pobira takso v imenu in za račun občine.

Kako z gosti?

Posameznika, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, mora stanodajalec prijaviti pristojni policijski postaji, in sicer v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu. Enako velja za sobodajalce. Prijavo lahko opravi fizično ali elektronsko.

Moram plačevati prispevke za socialno varnost?

Da. Osebe, ki občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu opravljajo dejavnost kot sobodajalci, so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in poškodbo pri delu in poklicne bolezni. Zato morajo plačevati prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh. Preberite več >>

Kako postati zavezanec za DDV

Kako postati zavezanec za DDV

Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino. Kako postati davčni zavezanec in kakšni so pogoji za to, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Osnove računovodstva

Osnove računovodstva

Na vprašanje, katere so osnove računovodstva, ki jih mora vedeti vsak samostojni podjetnik in tudi tisti, ki ima d.o.o., vam bo odgovoril sledeči članek. V njem najdete razlage pojmov kot so dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, viri sredstev, itd. Preberite več >>

Vinjeta in uveljavljanje stroškov

Vinjeta in uveljavljanje stroškov

Vinjeta je v Sloveniji obvezna za vse avtoceste in hitre ceste v upravljanju DARS. Vinjeta je naprodaj od decembra prejšnjega leta in bo v prihodnjem letu obarvana kovinsko-oranžno. Vinjeta spada v kategorijo davčno priznanega odhodka cestnine na službeni poti, zato jo lahko podjetniki uveljavljate v stroške. Preberite več >>

Stroški reprezentance

Stroški reprezentance

Božične zabave, pogostitve in poslovna kosila ... V prispevku bomo pojasnili, kako lahko poskrbimo, da bodo našteti stroški všteti v stroške podjetja in bodo pri tem ugodno davčno obravnavani. Preberite več >>

Prehod iz normiranca na dejanske odhodke

Prehod iz normiranca na dejanske odhodke

Podjetniki, ki so se odločili za sistem obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, med letom ugotovijo, da tovrstna obdavčitev zanje ni najbolj ugodna. Kdaj lahko opravijo prehod z normiranca na t.i. navaden s.p. oz. d.o.o. in na kakšen način, si lahko preberete v nadaljevanju. Preberite več >>

Obdavčitev s.p.

Obdavčitev s.p.

V večini primerov se podjetniška pot začne s statusom samostojnega podjetnika, ki je obenem najprimernejši za začetek podjetniške poti. Preberite več >>

Vrednotenje podjetja

Vrednotenje podjetja

Vrednost podjetja je lahko dejstvo, npr. knjigovodska vrednost, tj. razlika med sredstvi in obveznostmi podjetja, lahko pa je le ocena, ki izhaja iz npr. tržne vrednosti (kakšno vrednost bi za podjetje določil potencialni kupec), diskontirane, vlagateljeve, likvidacijske, zavarovalne vrednosti itd. Preberite več >>

Kaj je davčna blagajna?

Kaj je davčna blagajna?

Enotna strokovna opredelitev davčne blagajne ne obstaja. To so sistemi in modeli, ki na bolj ali manj učinkovit način zagotavljajo, da podatki o izdanih računih in prometu davčnih zavezancev odražajo dejansko stanje. Preberite več >>

Stroški v podjetju

Stroški v podjetju

Vsi podjetniki si prej ali slej začnejo postavljati vprašanja kot so: kaj lahko dam v stroške, kako dokazujem, da so ti stroški upravičeni, kako lahko optimiziram poslovni rezultat? Dobro je, da o tem razmišljamo celo leto in ne šele decembra ali celo januarja. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
MP izobraževanja

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

Vabljeni na MP delavnico: Facebook oglaševanje

Vabljeni na MP delavnico: Facebook oglaševanje

Tokrat se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje, Juretom Knehtlom, osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več >>

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

Mnogokrat se na nas obrnejo posameznice in posamezniki z idejo, ki bi jo radi pretvorili v posel. V večini primerov ostane le pri poizvedovanju, pa čeprav gre velikokrat za ideje, ki imajo s pravim pristopom velik potencial. Preberite več >>

Vse za podjetje