Odlog in obročno plačevanje davkov

Odlog in/ali pa obročno plačilo davčne obveznosti je mogoče takrat, ko davčni zavezanec ni mogel vplivati na izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov, hkrati pa bi mu zaradi plačila davka nastala hujša gospodarska škoda.
Odlog in obročno plačevanje davkov

Odlog in obročno plačevanje davkov. (Vir slike: sxc.hu)

Tudi če davčni zavezanec ne more izkazati nastanka hujše gospodarske škode zaradi plačila davčne obveznosti, pa lahko izkoristi posebno vrsto odloga plačila davka, vendar mora v tem primeru predložiti inštrument zavarovanja ali omogočiti davčni službi vknjižbo zastavne pravice.

Za poslovne subjekte (pravne osebe oziroma združenja oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, samostojne podjetnike in zasebnike) velja, da se jim v skladu z Zakona o davčnem postopku lahko dovoli odlog plačila davka za dve leti oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Zakon omogoča še posebno vrsto odloga plačila davka po Zakonu o davčnem postopku, tudi če davčni zavezanec ne izkaže nevarnosti hujše gospodarske škode, in sicer tako, da davčni zavezanec predloži instrument zavarovanja ali omogoči davčni službi vknjižbo zastavne pravice. Odlog oziroma obročno plačilo se lahko dovoli za 12 mesecev oziroma v 12. mesečnih obrokih.

Poslovni subjekti vlogo vložijo pri pristojnem davčnem uradu. Vlogo je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.

Podrobneje o tej temi si preberite v članku: Odlog plačila davka za podjetnike

Odlog oziroma obročno plačilo nista mogoča za globe in stroške postopka o prekrških, akontacije davka (npr. akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, akontacija dohodnine od plač zaposlenim) ali davčni odtegljaj (npr. prispevki za starševsko varstvo, ki gredo v breme delojemalcev).

Enako velja tudi za prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (če gre za vloge, vložene po 1. 1. 2013, ko je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2), za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje.

Za čas odloga oziroma obročnega plačila se obračunajo obresti po referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.

V primeru odobrenega obročnega plačila in zamude s plačilom posameznega obroka, zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.

Vir: DURS

Oznake: , ,