On-line vestnik Plače-Kadri: Zaposlitev invalida III kategorije

Avtor — 16.06.2010
Samostojni podjetnik bi zaposlil delavca, ki je invalid tretje kategorije. Na ZPIZ je že podal vlogo za dopolnilno mnenje. Komisija mu je podala dopolnilno mnenje, da je delovno mesto po nastanku invalidnosti "trgovec" za omenjenega zavarovanca ustrezno. To je edini zaposleni delavec...
On-line vestnik Plače-Kadri: Zaposlitev invalida III kategorije

Ugodnosti za delodajalca

Ugodnosti, ki jih je lahko deležen delodajalec zaradi zaposlovanja invalidov ureja predvsem Zakon o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), katerega namen je povečati zaposljivost invalidov.

Če podjetje zaposluje invalide nad predpisano kvoto ali če invalida zaposli podjetje, ki sicer nima obvezne kvote zaposlovanja invalidov, so po ZZRZI predvidene posebne vzpodbude in sicer:

1.) so ti delodajalci oproščeni plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. O tej pravici odloča Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljevanju Sklad), vlogo pa mora podati delodajalec sam;

2.) Sklad lahko odobri tudi denarno nagrado za preseganje kvote. Na podlagi Uredbe o določitvi kvote za invalide je ta nagrada trenutno določena v višini 25% minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Vlogo za dodelitev nagrade vloži delodajalec sam pri Skladu;

3.) Sklad vsako leto razpiše tudi natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Na natečaj se lahko prijavi delodajalec sam, za izbor pa mora izpolnjevati posebej predpisana merila v natečaju.

Bodite posebej pozorni na to, da bo imel invalid priznan status invalida po ZZRZI. Pravico do priznanja statusa invalida po tem zakonu in pravico do zaposlitvene rehabilitacije mora invalid uveljavljati sam pri Zavodu za zaposlovanje. Status osebe s telesno okvaro (invalidna oseba), ki sicer uživa pravice na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, namreč ni avtomatično izenačen s statusom invalida po 3. ali 10. členu ZZRZI.

Dodaten pogoj za koriščenje ugodnosti po ZZRZI je, da invalidnost osebe, ki bo zaposlena, ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu in da delodajalec ni neposredni uporabnik državnega proračuna.

Za vsako od zgoraj naštetih vzpodbud se mora delodajalec sam obrniti na Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Obrazci in navodila so dostopni na spletni strani sklada: http://www.svzi.gov.si/, kjer je navedenih tudi veliko uporabnih nasvetov. Ob izpolnjevanju vseh prej naštetih predpostavk, bi bilo potrebno v vašem konkretnem primeru izpolniti obrazec »Vloga za oprostitev plačila prispevkov za PIZ« (obrazec KV_PIZ), nato pa še obrazec »Vloga za nagrado nad preseganjem kvote« (obrazec KV_N) in po odobritvi vloge še »Zahtevek za izplačilo nagrade za preseganje kvote« (obrazec KV_N_zahtevek).

Postopek za uveljavljanje oprostitve plačila prispevka za PIZ poteka na sledeč način:

– Delodajalec odda vlogo na obrazcu KV_PIZ do 20. v mesecu za pretekli mesec;

– Sklad na vlogo delodajalca izda odločbo o pravici do oprostitve plačila PIZ;

– Oprostitev plačila prispevka za PIZ velja za invalide nad kvoto po kronološkem načelu;

– Prispevki delodajalca in delojemalca za vse vrste plačil (plača, regres …) se sicer na REK obrazcu obračunajo, vendar se ne plačajo. O oprostitvi plačila PIZ je delodajalec dolžan poročati na REK obrazcu.

Postopek za izplačilo nagrade nad preseganjem kvote pa poteka tako:

– Vlogo za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote delodajalec odda na Sklad na obrazcu KV_N, upoštevaje kronološko načelo;

– Sklad izda odločbo o nagradi za preseganje kvote;

– Po prejemu odločbe delodajalec odda zahtevke za izplačilo nagrade na Sklad na obrazcu  KV_N_zahtevek;

– Sklad obravnava zahtevke po 20. v mesecu za pretekli mesec;

– Delodajalec lahko zahtevke vloži najkasneje v roku 6 mesecev po preteku obdobja, za katero mu je bila nagrada priznana.

Z davčnega vidika posebno olajšavo za zaposlovanje invalidov poznata tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, člen 56) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2, člen 62) – odvisno od tega, kateri način obdavčitve uporabljate kot samostojni podjetnik. Seveda je tudi pri koriščenju teh olajšav nujno potrebno, da ima zaposleni invalid pridobljen status invalida po ZZRZI. Za koriščenje teh olajšav ni potrebno vlagati posebnih obrazcev, pač pa se jih uveljavlja neposredno ob končnem obračunu davka.

 

Ugodnosti za zaposlenca-invalida

Subvencija plače invalida po 68. členu ZZRZI ni pravica delodajalca, pač pa je pravica invalida, zaposlenega v zaščitni zaposlitvi, v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju. Preveriti je potrebno, če zaposlitev invalida pri konkretnem samostojnem podjetniku sploh ustreza kateri od naštetih vrst zaposlitve.

Invalid mora sam oddati vlogo za priznanje pravice do subvencije plače. Vloga mora vsebovati oceno doseganja delovnih rezultatov (dodeli mu jo izvajalec zaposlitvene rehabilitacije) in odločbo Zavoda RS za zaposlovanje o zaščitni ali podporni zaposlitvi. Sklad nato ob izpolnjevanju vseh pogojev izda odločbo o priznanju pravice do subvencije plače.

Višina subvencije plače invalida je odvisna od stopnje invalidnosti oziroma njegovega doseganja delovnih rezultatov, osnova za izračun subvencije plače invalida pa je minimalna plača. Delodajalec mora pri plači invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, ki ima pravico do subvencije plače upoštevati, da plača, ki jo invalidu izplača za opravljeno delo in subvencija plače, izplačana po ZZRZI, skupaj predstavljata plačo delovnega mesta, za katerega ima invalid sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma najmanj minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

V samem postopku uveljavljanja izplačila subvencije je tako, da upravičenec (invalid) pooblasti delodajalca, da v njegovem imenu pri Skladu vloži vlogo za izplačilo. Vsi obrazci v zvezi s subvencijami so prav tako objavljeni na spletni strani Sklada.

 

Vir: On-line vestnik Plače in Kadri – številka 8/2010, avtor: Ivan Kranjec, BDO Svetovanje d.o.o.

Oznake: ,
Iskanje
MP izobraževanja
MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje.

Preberite več >>
Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje.

Preberite več >>
Vse za podjetje