Popoldanski s.p.; kako se ga lotiti?

Avtor — 03.03.2011
Odpirate popoldanski s.p.? ''Vsa ta papirologija in birokracija,'' si verjetno mislite. V nadaljevanju boste izvedeli, katero dokumentacijo potrebujete, do kdaj in kam jo oddati ter kje se najdejo obrazci. Kje lahko najdete računovodske pripomočke, če želite sami voditi računovodstvo? Če ste registrirali dejavnost in ste že zaposleni, je ta dejavnost opredeljena kot popoldanska dejavnost.
Popoldanski s.p.; kako se ga lotiti?

Popoldanski s.p.; kako se ga lotiti? (slika:sxc.hu)

Prispevki

Ko registrirate popoldanski s.p., ste dolžni plačevati pavšalne prispevke za:

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

V skladu s prvim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register, obvezno zavarovana za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

Kakor določa 213. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje, se prispevek za osebe, zavarovane za posebne primere zavarovanja iz 27. člena tega zakona, plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. Mesečni znesek pavšalnega prispevka od 1. aprila 2010 dalje znaša 30,33 evra.

Zavezanci plačujejo navedeni prispevek mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Če zavezanci opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec.

Zdravstveno zavarovanje

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (osebe, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane), so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Tretja alineja druge točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona. Znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2010 znaša 4,34 evra mesečno. Za leto 2011 je že določen nov znesek in sicer 4,46 evra.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Oddaja letnih izkazov in obračuna davka iz dejavnosti

Tudi, če v letu 2010 niste imeli drugega poslovnega dogodka, je v Izkazu poslovnem izida potrebno kot strošek navesti zgoraj opisane prispevke. V bilanci stanja se v kratkoročnih obveznostih izkazuje znesek prej omenjenih prispevkov in na strani sredstev se izkaže terjatev do podjetnika.

Kljub temu, da ni bilo drugih poslovnih dogodkov kot prispevki, je potrebno do 31.03. po e-davkih oddati davčni obračun in v njem izkazati strošek prispevkov ter priložiti Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja. Program za izdelavo davčnega obračuna se nahaja na spletni strani DURS-a.

Na Ajpes se oddajo Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja ter dovolilnica za javno objavo podatkov. Javna objava je plačljiva in vam zanjo Ajpes izstavi račun. Podatke se lahko odda v papirni tako imenovani nestandardizirani obliki in je nekoliko dražje, kot če se odda po elektronski poti. Vsa navodila in programi so na njihovi spletni strani.

Vodenje poslovnih knjig

Ročno

Za vodenje računovodstva si lahko kupite knjigo prihodkov in odhodkov, register osnovnih sredstev, knjigo pretokov in knjigo terjatev in obveznosti v Državni založbi Slovenije, saj imate kot samostojni podjetnik s popoldansko dejavnostjo možnost voditi poslovne knjige v tako imenovanem enostavnem knjigovodstvu. V prej omenjene knjige vknjižite poslovne dogodke po datumu poslovnega dogodka in namenu stroška oziroma prihodka.

Normirani stroški

Lahko se odločite, da se boste izognili vodenju knjig in boste zaprosili na DURS-u, da ste obdavčeni po normiranih stroških. To pomeni, da ne glede na to koliko dejanskih stroškov nastane pri poslovanju, vam jih država prizna 25% ali 70%, če se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo. Plačilo prispevkov ostane enako kot je bilo že prej opisano. Na izdanih računih navedete javnofinančni račun DURS-u, kamor mora vaš plačnik nakazati znesek dohodnine za vas. Voditi pa morate evidenco o izdanih računih.

Razni računalniški programi

Za vodenje knjig obstajajo razni računalniški programi. Tako za vodenje enostavnega kot za vodenje dvostavnega računovodstva. Če ste odločeni, da se tega lotite sami, vam priporočamo obisk kakšnega podjetniškega zobraževanja, v sklopu katerega se boste seznanili tudi s programi za vodenje poslovnih knjig.

Računovodski servisi

Glede nato, da ste začetniki in bi vam izobraževanje, nakup poslovnih knjig ali računalniškega programa pomenil kar precejšen finančni zalogaj, vam toplo priporočamo računovodski servis, kjer delajo za to usposobljeni ljudje, ki vam bodo pravočasno in ustrezno pomagali pri izdelavi poslovne dokumentacije in vam svetovali za morda še manjša sredstva kot jih boste porabili za svoje vodenje.

Vir: Verlag Dashöfer

Oznake: , ,