Še 4 dni za oddajo poročila o kapitalskih dobičkih!

Fizične osebe morajo do 28. februarja davčnim organom oddati poročilo o kapitalskih dobičkih, med katere štejemo dobičke povezane z odsvojitvijo nepremičnin, vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah in investicijskih kuponov.
Še 4 dni za oddajo poročila o kapitalskih dobičkih!

Časa je samo še nekaj dni.

Po Zakonu o dohodnini morajo prebivalci Republike Slovenije plačati dohodnino od vseh dohodkov doseženih z odsvojitvijo kapitala, nerezidenti pa samo od tistih, ki so nastali v Sloveniji. Tako morajo prebivalci Slovenije, če so v letu 2008 odsvojili kapital, oddati dohodninsko napoved do 28. februarja letos, če so odsvojili nepremičnino pa je rok oddaje 15 dni po odsvojitvi.

Nepremičnine pridobljene po letu 2002 in odsvojene (prodane, zamenjane, podarjene) v letu 2008 se obdavčijo. Davek na promet nepremičnin plačata tako prodajalec kot kupec po odločbah Zakona o davku na promet nepremičnin, poleg tega pa je potrebno plačati tudi dohodnino na dobiček iz kapitala po določbah Zakona o dohodnini. Davek znaša 2% prodajne cene nepremičnine, pri tem pa so nekateri z zakonom oproščeni plačila davka.

Med kapitalske deleže štejemo vrednostne papirje, deleže v gospodarskih družbah in investicijske kupone. Obdavčena je npr. prodaja, podarjanje, zamenjava kapitala… Neobdavčena odsvojitev pa je npr. dedovanje, nekatere vrste zamenjav delnic… Napovedi ni treba oddati zavezancem, ki so odsvojili vrednostne papirje po 20 letih lastništva in še nekaterim drugim.

Postopek obdavčitve

Davčna stopnja za izračun dohodnine znaša 20 odstotkov od davčne osnove, po vsakih petih letih lastništva kapitala pa se zniža za 5 odstotkov. Če je ugotovljena izguba pri eni vrsti kapitala, se za vrednost izgube zniža davčna osnova pri ostalih vrstah kapitala v istem davčnem obdobju. Vendar pri tem obstajajo tudi izjeme.

Davčnemu organu je potrebno oddati Napoved za odmero dohodnine od dobična iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine ali napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ter izpolnjene popisne liste, ki opredeljujejo vrsto kapitala. Če posameznik tega ne stori v predpisanem roku mu grozi globa v višini 200 evrov, če navede neresnične podatke pa globa v višini 400 do 1200 evrov. Rok za plačilo davka je 30 dni od prejema odločbe o višini dohodnine od dobička iz kapitala s strani davčnega urada, ki je izdana do 30. aprila.

Vir: Revija Kapital