Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2011

Avtor — 07.06.2012
AJPES je na podlagi podatkov iz letnih poročil, ki so ga do 31. marca 2012 morale predložiti gospodarske družbe, zadruge in podjetniki, sestavil poročilo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2011.
Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2011

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2011 (Vir slike: sxc.hu)

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2011

Podatke za statistične namene iz letnih poročil je oddalo 57.798 gospodarskih družb in 301 zadruga. AJPES je na podlagi teh podatkov sestavil Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Slovenije v letu 2011. Informacija je lahko koristen vir podatkov za analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter spremljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik. In katere so glavne ugotovitve?

Družbe so v letu 2011 ustvarile 78.631 milijonov evrov prihodkov, 8 % več kakor v letu 2010. Na domačem trgu so prihodke povečale za 5 %, na trgu EU za 17 % in na trgih izven EU za 16 %. Odhodke so v letu 2011 povečale za 8 %.

Družbe so imele 449.235 zaposlenih, 1% več kakor v letu 2010. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 37.512 evrov, 3% več kakor v letu 2010. V letu 2011 se je v družbah povečala tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, ki je znašala 1.416 evrov in je bila nominalno za 3 % oziroma realno za 1 % višja kakor v letu 2010.

Čisti dobiček v višini 2.622 milijonov evrov (6 % več kakor v letu 2010) je ugotovilo 35.577 družb, 61,6 % vseh. Čisto izgubo v znesku 2.165 milijonov evrov (1 % več kakor v letu 2010) je ugotovilo 19.802 družb, 34,3% vseh, ki so zaposlovale 20,5 % vseh zaposlenih.

Tako so gospodarske družbe v Sloveniji ponovno izkazale neto čisti dobiček v znesku 457 milijonov evrov, ki je bil najnižji v zadnjih petih letih.

Poslovanje samostojnih podjetnikov v letu 2011

Podatke za statistične namene iz letnih poročil je oddalo 73.072 majhnih in 11 srednjih podjetnikov. AJPES je na podlagi teh podatkov sestavil Informacijo o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Slovenije v letu 2011.

Majhni podjetniki so v letu 2011 ustvarili 5.052 milijonov evrov prihodkov, 11 % več kakor v letu 2010, ki so pomenili 6,4 % prihodkov družb. Večino poslovnih prihodkov, 88,8 %, so ustvarili na domačem trgu. Odhodke so v letu 2011 povečali za 10 %.

Podjetniki so imeli 47.874 zaposlenih, 2 % več kot leto prej, v to število pa se ne vštevajo podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti. Nobenega zaposlenega ni imelo 52.074 oziroma 71,3 % vseh podjetnikov.

Pri podjetnikih je neto dodana vrednost na zaposlenega znašala 28.198 evrov, 4 % več kakor v letu 2010. V letu 2011 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih 902 evra in nominalno večja za 4 % oziroma realno za 2 % glede na leto 2010.

Podjetnikov dohodek v znesku 376 milijonov evrov, 12 % več kakor v letu 2010, je ugotovilo 57.280 podjetnikov, 78,4 % vseh. Negativni poslovni izid v znesku 79 milijonov evrov, 10 % več kakor v letu 2010, je ugotovilo 15.337 podjetnikov, 21,0% vseh.

Neto podjetnikov dohodek je znašal 297 milijonov evrov, 12 % več kakor v letu 2010, ki je tudi absolutno višji kot v letu 2009, vendar pa manjši kot v letih 2003 do 2008.

Vir: AJPES


Oznake: , ,