Postopki načrtovanja

Avtor — 24.12.2010
V kolikor želite biti dober in učinkovit podjetnik, se morate zavedati, da vam brez ustreznega poslovnega načrtovanja to ne bo uspelo, saj mora vsak direktor, podjetnik ali vodstvo podjetja imeti jasno zastavljene cilje, ki jim sledijo pri svojem vodenju.
Postopki načrtovanja

Vsak podjetnik mora imeti jasno zastavljene cilje, katerim sledi pri svojem vodenju (vir slike: sxc.hu).

Zelo pomembno je, da so cilji, ki si jih postavite, jasno opredeljeni z vidika vrednosti, rokov in odgovornosti.

Glede na ročnost delimo načrtovanje na:

 • strateško (tri do pet let),
 • letno (do enega leta) in
 • operativno (v okviru enega leta – dnevno, tedensko, mesečno).

V nadaljevanju vam predstavljamo kratkoročne načrte, ki so pomembni za nadzor nad poslovanjem in so povezani s prodajo, nabavo, proizvodnjo in financiranjem.

 

Načrtovanje prodaje

Načrtovanje prodajnih dejavnosti je izhodišče operativnega načrtovanja. V kolikor nastopamo na tujih trgih, sta potrebna kratkoročno načrtovanje in preverjanje ekonomike prodajnih načrtov na ravni posameznih trgov zaradi različnosti le-teh. Pri Založbi Verlag Dashöfer opozarjajo: „Zavedati se moramo, da ima vsak trg svojo zgodbo, ki se odraža z vidika dobičkonosnosti prodaje, ki je odvisna od oblike distribucije, sestave in vrste produktov ter blagovne znamke, ki jih tržimo po posameznih trgih. Ne smemo pozabiti, da so prodajne dejavnosti neposredno povezane s potrebnimi vlaganji v kratkoročna sredstva, kot so zaloge proizvodov in terjatve. Zato moramo za financiranje potrebnih kratkoročnih sredstev zagotoviti potrebne vire financiranja. Načrtovanje prodaje, ki mora biti dobičkonosna, prav tako ustrezne zaloge končnih proizvodov ali trgovskega blaga in dobre terjatve do kupcev so segmenti, ki nam omogočajo sposobnost kreiranja in doseganja pozitivnih denarnih tokov pri poslovanju.”

Pomembno je, da smo realni, zato moramo imeti v mislih, da v kriznih časih obsega prodaje verjetno ne bomo povečali, zato je potrebno narediti podroben pregled vseh stroškov in ugotoviti, katere bi lahko racionalizirali.

 

Načrtovanje nabave in proizvodnje

Poglavje o načrtovanju nabave in proizvodnje je izredno pomembno. Obsega naslednje točke:

 • Načrtovanje nabavnih in proizvodnih dejavnosti pomenijo izhodiščne zaloge končnih proizvodov ali trgovskega blaga.
 • Prodajne aktivnosti pa predstavljajo osnovo za načrtovanje potrebnih virov za zagotavljanje nemotenih procesov proizvodnje.

Operativno moramo načrtovati:

 • obseg surovin, materiala ter potrebnih storitev,
 • število in strukturo zaposlenih,
 • izkoriščenost delovnih sredstev.

Pri Založbi Verlag Dashöfer opozarjajo, da v kolikor imate v prodajni dejavnosti večja nihanja, le-ta posredno vplivajo na organizacijo proizvodnih in nabavnih dejavnosti. To se posledično odraža v potrebah po večjih zalogah materiala in surovin ter v manj optimalni organizaciji poslovanja, kar ima za posledico dejstvo, da imate zaradi tega večje stroške poslovanja (stroški dela, storitev). Če se vam v poslovanju dogajajo takšne stvari, se zavedajte, da morate za vsak dodatni strošek priskrbeti nove dodatne vire financiranja.

 

Načrtovanje financiranja obratnih sredstev

Glede na načrtovanje prodajne, nabavne in proizvodne dejavnosti, moramo načrtovati in zagotoviti tudi potrebne vire financiranja. Poznamo dve vrsti virov financiranja, in sicer: lastniški viri (kapital poslovanja) in dolžniški (obveznosti do dobaviteljev, financerjev ipd.).

Hitro odzivanje na spremembe v okoliščinah poslovanja je mogoče doseči le prek analitično podrtega kratkoročnega načrtovanja prihodnjega poslovanja in prav takšni pristopi k načrtovanju poslovanja in njegovim nadzorom:

 • izboljšajo kakovost načrtovanja prihodnjega poslovanja,
 • zmanjšujejo spremenljivost prihodnje poslovne uspešnosti,
 • zmanjšajo verjetnost poslovnih in finančnih težav,
 • izboljšujejo odnose s člani interesnih skupin zaradi zanesljivejšega poslovanja in
 • pridobijo bolj kakovostne informacije za spremljanje poslovnih odločitev.

 

Danes živimo v zelo nepredvidljivem času, zato je pametno pripraviti dva scenarija (optimističnega in pesimističnega) in si zastaviti ukrepe za odgovor na situacijo, v kateri se lahko znajdete.

Več o poslovnem načrtovanju si lahko preberete v priročniku Direktor.

 

Vir: Dashofer.si, 20.12.2010

Oznake: , , ,