Prijava premoženja

Avtor — 16.05.2011
Če davčni organ ugotovi, da davčni zavezanec – fizična oseba razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo (vključno s premoženjem), ki precej presegajo dohodke, ki jih je zavezanec napovedal davčnemu organu, slednji opravi odmero davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2.
Prijava premoženja

Prijava premoženja

Tako naj bi se uresničevalo načelo davčne pravičnosti, po katerem naj davek plačujejo vsi, ki so ekonomsko sposobni, s poudarkom na enakomernosti in sorazmernosti obdavčitve.

Prijava premoženja pomeni instrument, ki davčnemu organu omogoča odmero davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2. Davčni zavezanec s strani davčnega organa prejme poziv k predložitvi prijave premoženja. Slednji je ponavadi pozvan v primeru, ko davčni organ ugotovi, da dohodki, ki jih je davčni zavezanec napovedal davčnemu organu v obdobju zadnjih petih let, ne ustrezajo prometu na bančnem računu davčnega zavezanca – pojavi se sum, da je zavezanec razpolagal s sredstvi za privatno potrošnjo, ki presegajo dohodke, napovedane davčnemu organu.

Za izvajanje odmere davka po zgoraj navedenem členu na podlagi prijave premoženja je izključno pristojen Generalni davčni urad. Davčni zavezanec je v roku 20 dni od dneva vročitve poziva dolžan predložiti podatke o svojem premoženju ali njegovih delih v obrazcu Prijava premoženja davčnega zavezanca – fizične osebe, ki je priložen pozivu.

Kaj prijaviti?

Davčni zavezanec v prijavi navede tisto premoženje, ki ga ima v lasti:

  • nepremičnine (v lasti na dan prijave, bodisi v Sloveniji ali zunaj nje),
  • pravice na nepremičninah in druge premoženjske pravice,
  • premičnine, ki posamično presegajo vrednost 10.000 EUR,
  • vrednostne papirje in lastniške deleže v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, katerih vrednost presega skupaj 10.000 EUR,
  • gotovino in denarna sredstva na računih v bankah in hranilnicah (na dan prijave, na svojih računih, bankah in hranilnicah v Sloveniji in tujini),
  • terjatve in obveznosti iz naslova obligacijskih razmerij, če presegajo 3.000 EUR (vse terjatve na dan prijave, ki jih ima fizična oseba do svojih dolžnikov, ki so lahko domače ali tuje fizične osebe, pravne osebe ali institucije).

Pri tem rezident Slovenije prijavi premoženje, ki se nahaja v Sloveniji in zunaj nje, nerezident pa zgolj premoženje, ki se nahaja v Sloveniji. Davčni organ od istega davčnega zavezanca lahko predložitev prijave premoženja zahteva enkrat letno – premoženje, ki v prijavi ni navedeno, šteje kot pridobljeno po prijavi premoženja. Zavezanec mora v prijavi navesti število enot premoženja ter vrednost posamezne enote premoženja ob pridobitvi, čas in pravni temelj pridobitve posamezne enote premoženja. Denimo oseba A navede, da ima v lasti stavbno zemljišče, velikosti 800m2, pridobila jo je leta 1985 z dedovanjem.

Tudi premoženje zakonca in otrok

V kolikor davčni zavezanec živi v zakonski zvezi oziroma življenjski skupnosti ali živi v istospolni partnerski skupnosti, mora premoženje prijaviti tudi zakonec davčnega zavezanca. Zavezanec je dolžan prijaviti tudi premoženje njegovih otrok oziroma otrok, katerih skrbnik je, ki so stari do 18 let.

Davčni organ sme prijavo premoženja uporabiti le za oceno davčne osnove za davke od dohodkov fizičnih oseb.

Samoprijava izključuje kazen

Davčni zavezanec lahko davčnemu organu predloži davčne napovedi, davčne obračune ali popravljene davčne obračune na podlagi davčnega instituta samoprijave, v kolikor svojih dohodkov v preteklih davčnih obdobjih ni ustrezno davčno obračunaval. Fizična oseba, ki plača davek na podlagi samoprijave, se ne kaznuje za prekršek.

Ker gre pri prijavi premoženja za kompleksen postopek, se mnogi davčni zavezanci odločajo za pomoč davčnega svetovalca. Zgolj izpolnitev obrazca prijave največkrat ne zadostuje, zato je smiselno spisati pojasnila k prijavi, v katerih se natančno pojasni izvor sredstev, predložijo se še dokazi. Pomembno je čim prej, že v fazi prijave, pojasniti izvor posameznih sredstev.

Če davčni zavezanec ne predloži prijave, ali pa jo predloži po poteku roka, s tem napravi davčni prekršek, »težak« od 200 do 400 EUR.

V kolikor želite izvedeti še ostale podrobnosti o odmeri davka in ostalih zadevah s področja davkov, si svojega davčnega svetovalca zagotovite kar na dom!

Vir: Verlag Dashöfer


Oznake: ,