Prvi izziv 2014

Zavod RS za zaposlovanje je objavil program za subvencionirano zaposlitev mladih iz vzhodne Slovenije poimenovan Prvi izziv 2014. Subvencionirana zaposlitev je namenjena zaposlovanju mladih do 30 let, ki so brezposelni vsaj 6 mesecev in imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji.
Prvi izziv 2014

Prvi izziv 2014. (Vir slike: freeimages.com)

Na javnem povabilu za projekt Prvi izziv (v nadaljevanju PI 2014) je za leto 2014 na voljo skupaj 5 milijonov evrov.

Projekt delno financira Evropska unija, delno pa se financira preko slovenskega proračuna. 

S PI 2014 bo omogočena zaposlitev 690 brezposelnim mladim za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno z vključujočim 3-mesečnim poskusnim delom (12+3 mesece), za polni delovni čas.

Koliko znaša subvencija?

Prvi del subvencije, ki se dodeli za čas poskusnega dela, znaša 2.250,00 evrov (750,00 evrov za vsakega od treh mesecev), drugi del subvencije, ki se dodeli za preostali del 15-mesečne  zaposlitve, znaša 5.000,00 evrov (dobrih 415 evrov za vsak mesec zaposlitve) na osebo za poln delovni čas oziroma sorazmerno manj glede na delovni čas za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti. 

Subvencija se delodajalcu izplača na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, ki je razviden iz registra transakcijskih računov pri AJPES-u, in sicer najkasneje v 120 dneh od predložitve pravočasnega in popolnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov izvedbe projekta na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo projekta, ki ga delodajalec naslovi na pristojno Območno službo ZRSZ.

Dokazilo za uveljavljanje upravičenih stroškov je kopija pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za poln delovni čas.

Pogoji za pridobitev subvencije na strani delavca

Več o podjetniških spodbudah si lahko preberete v članku Spodbude 2014

Delavec, za katerega je možno pridobiti subvencijo PI 2014, mora:

 • biti star največ 29 let in 364 dni,
 • biti vsaj 6 mesecev prijavljen v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ,
 • imeti stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji.

Pogoji za pridobitev subvencije na strani delodajalca

Na javno povabilo za izvedbo projekta PI 2014 lahko odda ponudbo le delodajalec, ki:

 • je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije; 
 • ima sedež / poslovni naslov in dejansko izvaja dejavnost v statistični teritorialni enoti Vzhodna Slovenija; 
 • ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa; 
 • že ima izbrano brezposelno osebo, ki jo namerava zaposliti, v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe pa z njo ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi in oseba v zadnjih 6 mesecih pri njem ni bila vključena v usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus; 
 • do Zavoda niti on, niti z njim povezana pravna ali fizična oseba, nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja; 
 • v zadnjih 24 mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programa ali nenamensko porabo sredstev; 
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije ter ni v procesu prestrukturiranja;
 • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe na javno povabilo; 
 • poda izjavo, da je v zadnjih šestih mesecih zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno dogovorjenih rokih; 
 • bo zagotovil, da za iste upravičene stroške ni in ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov financiranja; 
 • bo zagotovil, da z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega javnega povabila po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju ne bo presegel skupaj 200.000,00 evrov prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 evrov za podjetja v cestno tovornem prometu) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči; 
 • bo oddal ponudbo na javno povabilo po poteku roka za prijavo na prosto delovno mesto in po opravljeni izbiri kandidata, za katerega je ZRSZ ugotovil smiselnost vključitve; 
 • da mu po Zakonu o preprečevanju delu in zaposlovanja na črno (od 28.7.2012 dalje), ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek;
 • poda izjavo, da sprejema vse ostale pogoje in kriterije določene v tem javnem povabilu. 

Nosilec projekta v okviru programa PI 2014 ne more biti brezposelna oseba, ki se samozaposli v lastniški gospodarski družbi ali zavodu, ki jo/ga tudi osebno vodi.

Rok za oddajo ponudbe

Ponudbo kot odgovor na javno povabilo PI 2014  lahko delodajalec, ki izpolnjuje pogoje, odda najkasneje do 27.6.2014, v kolikor pred tem datumom ne bodo porabljena vsa sredstva. 

Pogoji in postopek prijave

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate najprej sporočiti prosto delovno mesto. To stori delodajalec s pomočjo eStoritev ali obrazca PDM-1.

Izbrana brezposelna oseba mora biti zaposlena v 15-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije in po podpisu pogodbe o vključitvi v program med ZRSZ in brezposelno osebo. Delovno razmerje se sklene na podlagi pogodbe o zaposlitvi, vendar najkasneje do 15.7.2014. Po sklenitvi delovnega razmerja bo oseba samodejno odjavljena iz evidence brezposelnih.

Vir: Javno povabilo za projekt “Prvi izziv 2014” Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

05.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje