Razpis: investicije v pred industrijsko predelavo lesa

Avtor — 11.12.2016
Nepovratna sredstva Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so namenjena za naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
Razpis: investicije v pred industrijsko predelavo lesa

Investicije v pred industrijsko predelavo lesa (Vir slike: Pixabay.com)

V to skupino spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Majhen obseg predelave lesa pomeni:

  1. do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
  2. do 5.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
  3. do 15.000 nasutih m3 oziroma predelava 5.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
  4. do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
  5. do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od tega:

Rok za prijavo: 1. februar 2017.

  • za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (sklop A) skupno 4.000.000 EUR
  • za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike (sklop B), skupno 4.000.000 EUR.

Upravičenci do podpore v okviru tega javnega razpisa so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo. Velikosti mikro ali mala podjetja. Upravičenec mora imeti registrirano dejavnost s šifro:

  • 02.200 – sečnja,
  • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali
  • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja. 

Vir: Tiko-pro.si

Oznake: