Razpis: kreditiranje okoljskih naložb

Avtor — 19.05.2015
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, poziva k naložbam v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovito rabo vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.
Razpis: kreditiranje okoljskih naložb

Razpis: kreditiranje okoljskih naložb (Vir slike: Unsplash.com)

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v:

  • A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
  • B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  • C) gospodarjenje z odpadki,
  • D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
  • E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
  • F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise >>

Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.

Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev.

Vir: Uradni list

Oznake: