Razpis: Nakup baterijskih električnih vozil

Avtor — 20.01.2012
V Uradnem listu RS št. 109, z dne 30.12.2011 je objavljen javni poziv Eko sklada za Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila. Spodbuja se nakup vozil, za katera bo plačana maloprodajna cena z vključenim DDV do 50.000,00 EUR
Razpis: Nakup baterijskih električnih vozil

Razpis: Nakup baterijskih električnih vozil (slika: sxc.hu)

Nepovratna finančna pomoč pravnim osebam, dodeljena po tem javnem pozivu, se šteje kot državna pomoč podjetju, prejemniku pomoči. Vlogo je potrebno oddati pred izvedbo nakupa oz. predelave vozila.

Nova baterijska električna vozila ter vozila po predelavi, ki so predmet spodbujanja, morajo biti prvič po proizvodnji oz. predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in na ime vlagatelja.

Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in prejemnik pomoči postane lastnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do dodelitve pomoči.

Spodbuja se nakup vozil, za katera bo plačana maloprodajna cena z vključenim DDV do 50.000,00 EUR. Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno, predelano ali zakupljeno v tujini, pod pogojem, da za to vozilo ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste upravičene stroške. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji. Vozilo mora najmanj 3 (tri) leta po dodelitvi pomoči ostati v lasti prejemnika pomoči.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

  • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
  • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: zasebniki).

Več o razpisu >>


Oznake: ,