Garancije za tehnološko inovativne projekte

Avtor — 11.04.2011
Predstavljamo razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2011). Preberite vse o predmetu in namenu razpisa, splošnih pogojih za kandidaturo ter višini razpisanih sredstev.
Garancije za tehnološko inovativne projekte

Garancije za tehnološko inovativne projekte (slika: sxc.hu).

Izvajalec razpisa

Izvajalec javnega razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Razpis se izvaja na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009-2013« in je potrjen s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Zveza bank, Podružnica Ljubljana in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih virov dolžniškega financiranja za komercializacijo novih rešitev, produktov ali storitev, ki so rezultat lastnega znanja ali znanja širšega razvojno raziskovalnega tima, ki prehaja v fazo izvedbe proizvodnje in ali fazo prodora na trg.

Višina razpisanih sredstev

  • Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 60.000.000 evrov.
  • Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 5.400.000 evrov.

Pogoji za kandidiranje na razpisu

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki in registrirana najkasneje do 30.06.2011, razen če je drugje v besedilu razpisa določeno drugače.

Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali leasing pogodbe vlagatelja.

Skupni znesek, dodeljen enemu podjetju

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 evrov v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 evrov za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

Pogoji operacije, s katero vlagatelj kandidira

Operacija, s katero vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • podjetje mora zagotavljati ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka operacije. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2014,
  • podjetje mora izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
  • podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
  • operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji,
  • podjetje mora imeti vključeno lastno znanje v poslovnem procesu komercializacije rešitve, produkta ali storitve.

Ostale podrobnosti v zvezi s pogoji za kandidiranje na razpisu in več o vsebini razpisa (katera podjetja se lahko prijavijo in katera se ne morejo prijaviti na razpis) najdete na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

Vir: Slovenski podjetniški sklad


Oznake: ,